РЕШЕНИЯ

 

НА ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 21 СЕПТЕМВРИ 2011г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 1. Предложение относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

 1. Предложение относно дофинансиране на паралелка в профил „Технологичен" - X "в" клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно финансово подпомагане провеждането на международен турнир по спортни танци.

ВНОСИТЕЛ: ПК БФМДТ

 1. Предложение относно приемане на становище по искане за опрощаване на държавни вземания от Васил Димов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ЗОРСП

 1. Предложение относно отпускане финансова помощ на Марийка Ганева Иванова, Радостина Николаева Игнатова и Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

 1. Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.72.998 в м. „Покрития кладенец”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Доклад относно одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ 87374.37.225 в м. „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „Хр. Смирненски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно сключване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол, МК, програма на ООН за развитие на читалищните библиотеки в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване възнаграждение на общински съветник Меглена Банова поради пенсиониране.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

 1. Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно предоставяне на част от имот ПОС безвъзмездно за управление на Агенция за социално подпомагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ в кв. Каргон по заявление от Митка Димова и Цонка Костова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне пазарна оценка на право на строеж по искане на Петър Василев Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне пазарна оценка на право на надстрояване по искане на ЕТ "АСИ - Нела Митева".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно определяне пазарна оценка на допълнително право на строеж по искане на Иван Стоянов Иванов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул."Марин Дринов", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост в имоти, находящи се на ул. „Търговска”, гр. Ямбол по молба от Христо Стоев Захариев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно съгласие за прокарване на електропровод през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от „Агробул” ООД, представлявано от Петър Динев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Галакси - Галин Христов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Радка Славова Мирчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 1. Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем на ЕТ „Антонин - 51 - Антоний Хлебаров”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание чл.42, ал.6, ал.4, ал.5, чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.104 от Изборния кодекс Общински съвет Ямбол

1. Избира Нели Иванова Стефанова за временно изпълняващ длъжността „кмет на община Ямбол” от 23.09.2011г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на общината.

2. Определя месечно възнаграждение на временно изпълняващия длъжността кмет на общината равно на това на кмета на общината. Трудовите взаимоотношения да се уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда, считано от 23.09.2011г. до полагането на клетва от новоизбрания кмет.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно дофинансиране на паралелка в профил „Технологичен" - X "в" клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

           

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН дава съгласие за съществуване на маломерна паралелка, профил „Технологичен" – Туризъм с интензивно изучаван немски език с брой ученици под минималния – 16, X "в" клас през учебната 2011/2012 в ГПЧЕ „В. Карагьозов”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно финансово подпомагане провеждането на международен турнир по спортни танци.

ВНОСИТЕЛ: ПК БФМДТ

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

   На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация отпуска еднократно сумата от 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева от бюджета на Община Ямбол на Клуб по спротни танци „Тандем”, гр. Ямбол за провеждането на Международен турнир по спортни танци „Диана Къп 2011”, кръг от световните серии WDSF INTERNATIONAL OPEN. Средствата да се вземат от § Резерв от бюджета на Община Ямбол за 2011г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на становище по искане за опрощаване на държавни вземания от Васил Димов.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ЗОРСП

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Предлага на Президента на Република България да опрости задължението, лихви към сума от неправомерно получено майчинство на Васил Димов Димов от гр. Ямбол, к-с  „Граф Игнатиев” 64-В-64.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отпускане финансова помощ на Марийка Ганева Иванова, Радостина Николаева Игнатова и Хасан Акманов Алиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ, ПК Здр.

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

На основание т. 14.4 от решение по т.17 от дневния ред на ХLІV заседание, проведено на 25.02. – 01.03.2011г. и Правилника за реда и начина за отпускане на спешна помощ по здравословни проблеми Общински съвет Ямбол:

            1. Отпуска еднократна финансова помощ на Марийка Ганева Иванова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Райна Княгиня” бл.18, вх. В, ап.35 в размер на необходимите средства за закупуване на леща и оперативно лечение в очна клиника „Св. Петка”, гр. Варна, но не повече от 800 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”. Средствата да бъдат преведени по банков път.

            2. Отпуска еднократна финансова помощ на Радостина Николаева Игнатова от гр. Ямбол, живуща в к-с „Г. Бенковски” № 22, вх. Е, ап.5  в размер на 300 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

            3. Отпуска еднократна финансова помощ на Хасан Акманов Алиев от гр. Ямбол, живущ в к-с „Г. Бенковски” № 12, вх. Г, ап.3   в размер на 200 лв. по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Доклад относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.72.998 в м. „Покрития кладенец”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0023/14.07.2010г. на Кмета на Община Ямбол, протоколи № 6/08.07.2010г. и №11 от 09.12. 2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-5 от 14.10.2010г. по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие”-Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка  с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ 87374.72.998  по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”, придружен от: схема за вертикално планиране; ел. схема; В и К схема, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за „Складова и търговска дейност с масла, филтри и автомобилни аксесоари”  и предвиждане показатели за застрояване за предимно производствена зона:

            - височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

            - плътност на застрояването /П застр./ -  50 %;

            - коефициент на интензивност /К инт/ - 1;

            - минимална озеленена площ /П озел./  - 25%;

            - начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

                                                       

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Доклад относно одобряване на ПУП – ПРЗ на ПИ 87374.37.225 в м. „Дюзлюка”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Във връзка  със Заповед № ТУ 02/0061/23.10.2009г. на кмета на община Ямбол, протоколи № 9/25.09.2009г. и № 5/07.04.2011г. на ЕСУТ, решение № КЗЗ-5 от 14.10.2010г. по т.4 на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ при Областна дирекция  „Земеделие”-Ямбол за утвърждаване на площадка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във връзка  с чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  регулация  и  застрояване  /ПРЗ/ на ПИ 87374.37.225  по Кадастралната  карта  на  гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”, придружен от схема за вертикално планиране, части Електротехническа и Пътна, и с водоснабдяване от собствен водоизточник и автономно  отвеждане и пречистване на отпадъчните води, във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия и отреждането й за изграждане на „Склад за селскостопански машини” и предвиждане показатели за застрояване за предимно производствена зона:

            - височина /Н/ – от 1 до 3 етажа /до 10 м/;

            - плътност на застрояването /П застр./ -  60 %;

            - коефициент на интензивност /К инт/ - 1.5;

            - минимална озеленена площ /П озел./  - 20 %;

            - начин на застрояване – свободно.

            Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І - за "Ямболен" АД, УПИ V - "Севина" ЕООД, УПИ VІІІ - за „производствено - складова дейност, търговия и услуги и ІХ - за "спортен комплекс" в кв. 333 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „П. Р. Славейков’.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публични търгове за отдаване на части от имот – ПОС на ОУ „Хр. Смирненски”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

      Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на споразумение за сътрудничество между Община Ямбол, МК, програма на ООН за развитие на читалищните библиотеки в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие:

            1. Община Ямбол да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 - Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация  за всеки“.

            2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.

            3. В изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение упълномощава кмета на общината да подпише от името на общината  съответното споразумение за сътрудничество (Приложение №1)  между общината, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и НЧ”Пробуда” на територията на община Ямбол.                       

            4. Задължава кмета да информира периодично Общинския съвет за  изпълнението на програмата на местно ниво.

            5. Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на ПК “Култура, вероизповедания и политика за младите хора” към Общински съвет, град Ямбол.

            Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка страна по Споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Информация относно текущото изпълнение на бюджета на Община Ямбол за първото шестмесечие на 2011г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

      Отхвърля предложението.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване възнаграждение на общински съветник Меглена Банова поради пенсиониране.

ВНОСИТЕЛ: Н. Стефанова

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            Прекратява изплащането на възнаграждение на общинския съветник Меглена Банова Николова, считано от 01.09.2011г. във връзка с отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно годишен отчет за изпълнение на дейностите, залегнали в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

      РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух приема отчета за изпълнение на дейностите в Общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух в района на община Ямбол 2010г.

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изпълнение на проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

 

      Предложението не се прие.