РЕШЕНИЯ

 

НА ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

 

ЯМБОЛ, ПРОВЕДЕНО НА 19 МАЙ 2008г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.      Предложение относно присъждане на Голямата на награда на Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно присъждане на награда за архитектура за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУ

3.      Предложение относно присъждане на награда за музика за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

4.      Предложение относно присъждане на награди на учители и просветни дейци.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

5.      Предложение относно присъждане на награди на деца и ученици.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

6.      Предложение относно присъждане на награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

7.      Предложение относно присъждане на Годишна награда за принос в подобряване на икономическата среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ:ПК УОИКОПДОУ

8.      Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” по приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” по приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1. „Социална инфраструктура” - образователна.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно кандидатстване за финансиране на социална услуга пред фонд „Социално подпомагане”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно кандидатстване по ОПРР с инвестиционно проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици ...”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на Младежки дом” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно промяна в бюджета на Община Ямбол за 2008г. в частта за капиталови разходи и отчет по чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно одобряване структурата на общинската администрация и създаване на Районна служба на общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно приемане на Правилник за определяне реда и начина за отпускане на еднократна помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

16.  Предложение относно приемане на наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно изменения и допълнения на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да кандидатства за обявяване на недвижим имот - ЧОС за паметник на културата – Минерална баня.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно изработване и поставяне на възпоменателен символ, посветен на 29 Ямболски пехотен полк.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

20.  Предложение относно придобиване от Община Ямбол на недвижим имот – държавна собственост. (ДОВДЛРГ)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно отчет за изпълнение на дейностите залегнали в общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Отчет относно състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2007г.

                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно учредяване право на строеж на ЕВН България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно промяна на решение по т.7 на 7 заседание на ОбС, в изпълнение на заповед на Областния управител на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Доклад относно одобряване ПУП – Парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на разпределителен газопровод.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Доклад относно одобряване на ПУП за изграждане на Оптична кабелна линия Сливен Ямбол и парцеларен план.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно продължаване срок на наемен договор с „Елтър” ЕООД, Ал. Альошев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.  Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА – Предложение относно присъждане на Голямата на награда на Ямбол за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.1 от Раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол удостоява с Голямата награда на град Ямбол за 2008г. Фондация „Млада България” за значителен принос в развитието на града.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА Предложение относно присъждане на награда за архитектура за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ТУ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Присъжда Награда за архитектура на архитект Георги Христов Ханджиев за високи постижения при реализацията на архитектурни обекти в гр. Ямбол и за значителен принос в развитието на града.

Наградата да бъде връчена на Деня на Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА Предложение относно присъждане на награда за музика за 2008г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание т.3.5 от раздел ІІІ на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда за музика (пластичен знак и грамота) на Красимира Николова Султанова, концертмайстор на Камерен ансамбъл „Дианополис"-Ямбол.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА Предложение относно присъждане на награди на учители и просветни дейци.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

            проф. д.т.н. Георги Петров Гайдаджиев – директор на Технически колеж Ямбол към Тракийски университет Стара Загора

Евгений Петров Иванов – директор на МГ „Атанас Радев”.

           

2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на образованието на:

Веска Пенева Атанасова – директор на ОУ „П. Р. Славейков”;

Ангел Георгиев Чалъков – директор на СУ „Пиер дьо Кубертен”;

Моника Манолова Петрова – учител по ИТ в ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”.

 

            3. На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава

            -  с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Димитър Христов Батев – 80 годишен юбилей и за принос в образователното дело на Ямбол;

Йордан Кръстев Дойнов - 80 годишен юбилей и за принос в образователното дело на Ямбол;

ПТГ „Иван Райнов” – 60 години от създаването на училището;

Демир Димитров Демирев – преподавател по борба, 60 годишен юбилей, СУ „Пиер дьо Кубертен”;

Любаша Велиславова Стоянова – детска учителка в ЦДГ № 19 „Малина”;

Мария Христова Чобанова – учител по математика в ПГИ „Г. С. Раковски”;

Райна Василева Кавърджикова – учител по труд и техника в МЦТПО;

Илиана Василева Бицова – начален учител в ОУ „П. Р. Славейков”;

Сийка Василева Димитрова – учител по математика в ОУ „Н. Петрини”;

Мария Колева Илиева – детски учител в ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

Мая Петкова Стойкова – помощник директор в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

ЦДГ „Пламъче” – 60 години от съществуването на детската градина;

Валентина Христова Камбурова – учител по английски език в ОУ „Св. Кл. Охридски”;

Тинка Георгиева Радева – детски учител в ЦДГ № 5 „Валентина”;

Радка Колева Георгиева – детски учител в ЦДГ № 22 „Биляна”.

 

            -  с почетен знак „СРЕБЪРЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/

Стефка Минева Георгиева – учител по география в ПТГ „Ив. Райнов”;

Димитрина Иванова Манолова – учител по физика в ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”;

Румяна Тодорова Кирова – учител по история в ПТГ„Ив. Райнов”;

Дора Петрова Колева - учител по биология в ПТГ„Ив. Райнов”;

Дора Петкова Боянова – методист в ПТГ„Ив. Райнов”;

Нели Андреева Илиева – учител по немски език в ГПЧЕ „В. Карагьозов”;

Таня Георгиева Николова – преподавател по модерни и характерни танци в ОДК;

Банчо Йорданов Банчев – учител по труд и техника в МЦТПО;

Тодор Христов Тодоров – учител по география в ПГИ „Г. С. Раковски”;

Станка Вълева Русева – Димитрова – учител по БЕЛ в ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”;

Таня Стоянова Алексиева – учител по БЕЛ в ОУ „Л. Каравелов”;

Венета Атанасова Никова - учител по руски език в ОУ „П. Р. Славейков”;

Ласка Николова Янчева – начален учител в НУ „Св. св. Кирил и Методий”;

Антоанета Георгиева Георгиева – начален учител в НУ „Св. св. Кирил и Методий”;

Катя Ангелова Нейчева – начален учител в НУ „Проф. Нойков;

Ваня Начева Атанасова – детски учител в ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

Татяна Енчева Белчева – детски учител в ЦДГ № 14 „Свобода”;

Вяра Стоянова Георгиева – детски учител в ЦДГ № 5 „Валентина”;

Митко Нейков Момчев – начален учител в ОУ „Св. Кл. Охридски”;

Иванка Добрева Стоянова – детски учител в ЦДГ № 22 „Биляна;

Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” – 25 год. от създаването му.

 

4. На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота

Васил Тодоров Василев – учител по изобразително изкуство в ОУ „Л. Каравелов”;

Валентина Христова Живкова – учител по математика и физика в ОУ „П. Р. Славейков”;

Евгения Атанасова Крайчева – начален учител в ОУ „П. Р. Славейков”;

Росица Иванова Стоилова – начален учител в ОУ „Св. Кл. Охридски”;

Радостина Янкова Янева – детски учител в ЦДГ № 22 „Биляна”;

Стоянка Георгиева Димитрова - учител по музика в ЦДГ № 5 „Валентина”;

Костадин Стойков Василев – учител по електротехника в ПТГ „Ив. Райнов”;

Дора Георгиева Петрова – учител по БЕЛ в ПТГ „Ив. Райнов”;

Моника Василева Радева – учител по информатика в ПТГ „Ив. Райнов”;

Валентина Енчева Стойкова - учител по електроника в ПТГ „Ив. Райнов”;

София Дамянова Райкова – учител по математика ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”;

Татяна Николаевна Костадинова – учител по руски език в ПГ ПСТТ „Н. Й. Вапцаров”;

Мая Владимирова Михайлова – начален учител в ОУ „Н. Петрини”;

Митка Георгиева Карамболова - учител по английски език в НУ „Проф. Нойков”;

Мария Иванова Минкова - детски учител в ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

Мария Стоянова Йорданова - детски учител ЦДГ № 20 „Червената шапчица”;

Динка Димитрова Димитрова – детски учител в ЦДГ № 3 „Радост”;

Красимира Стефанова Сивова – начален учител в ОУ „П. Р. Славейков”;

Станка Трифонова Димова - начален учител в ОУ „П. Р. Славейков”;

Надежда Леонидова Ташкова – учител по физическо възпитание в ОУ „П. Р. Славейков”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА Предложение относно присъждане на награди на деца и ученици.

ВНОСИТЕЛ: ПК Образование

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание т.7.1 от раздел ІІІ от статута за наградите на Община Ямбол да бъдат наградени със Златен плакет талантливи деца и ученици от град Ямбол за призови награди в международни конкурси и състезания:

 

            - Калина Димитрова Попова, Ха клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов” – първо място на международен конкурс за есе, организиран от американския институт „Бенджамин Франклин”;

            - Георги Илиянов Илиев, Vб клас в ОУ „Н. Петрини” – първо място на международен турнир по скокове на батут;

            - Доника Росенова Шивачева, ІІб клас в НУ „Св. св. Кирил и Методий” - първо място на международен турнир „Еврика 64”, второ място на европейско първенство по ускорен шах;

            - Били Валентинов Илиев, VІа клас в ОУ „П. Р. Славейков”  - балкански шампион по мотокрос;

            - Валерия Димитрова Йорданова, VІб клас в ОУ „Св. Кл. Охридски” – бронзов медал на световно първенство по скокове на батут в Канада;

            - Елица Валентинова Атанасова, VІІа клас в ОУ „Д. Дебелянов” – първо място на международен шахматен фестивал в с. Кранево;

- Савина Сърбова – Гимназия „В. Левски” за получени международни отличия в конкурс „Марко и Алберто Иполито”, Реджо Калабрия, Италия;

- Ваня Илиева - Гимназия „В. Левски за получени международни отличия в конкурс „Марко и Алберто Иполито”, Реджо Калабрия, Италия.

 

2.На основание т.7.2 от раздел ІІІ от статута за наградите на Община Ямбол да бъдат наградени със Сребърен плакет талантливи деца и ученици от град Ямбол за първо място на национални конкурси и олимпиади по календара на МОН:

 

            - Марина Веселинова Вълева, ОДК, клуб фото и видео техника – първо място на ХІІІ национален ученически конкурс по фотография;

            - Ивайло Живков Стоянов, ОДК, литературен клуб – първо място на национално състезание „Природата – наш дом”;

            - Севдалина Дилянова Димова, ОДК, литературен клуб – първо място на национално състезание „Природата – наш дом”;

            - Станислава Маринова Маринова, ОДК, Клуб по приложно изкуство - І-во място в Национален конкурс с международно участие „Казънлъшка роза”, раздел Приложно изкуство, гр. Казанлък;

- Дамян Бойчев Георгиев, ОДК, Баскетболен клуб – приз „Най-добър нападател „Център” от финалите на Държавното първенство по баскетбол на извънучилищните звена, гр Търговище;

            - Ваня Славчева Димитрова, ІVа клас в ОУ „Л. Каравелов” – специална награда от МОН на преглед на любителското художествено творчество за изпълнение на популярна песен;

             - Радослав Боянов Комитов, VІІ клас в МГ „Ат. Радев” - първо място на ХХVІІ зимни математически състезания, м.ІІ.2008 г. в гр. Плевен;

            - Симона Караманолова, VІІд клас в ОУ „Св. Кл. Охридски” - първо място в Националното състезание за литературно творчество „Водата - извор на живот”;

            - Елена Атанасова Атанасова, Vа клас в ОУ „Св. Кл. Охридски” – първо място в Национален конкурс „”Св.Трифон Зарезан” 2008 г., гр. Сунгурларе;

            - Ивет Живкова Тагарева, ІVа клас в ОУ „Св. Кл. Охридски” - специална награда на национален клуб на таланта на фондация „Чудомир” от Национален конкурс „Малките нашенци”, гр. Казанлък;

            - Виктория Георгиева Георгиева, VІа клас в ОУ „Св. Кл. Охридски” – първо място в Национален конкурс „”Св. Трифон Зарезан” 2008 г., гр. Сунгурларе;

            - Павлин Иванов Иванов, VІІІа клас в ОУ „Св. Кл. Охридски” - най-перспективен състезател в България по баскетбол – кадети за 2007 г.

 

3.На основание т.7.3 от раздел ІІІ от статута за наградите на Община Ямбол да бъдат наградени с Бронзов плакет талантливи деца и ученици от град Ямбол завоювали второ и трето място на национални конкурси, олимпиади и състезания по календара на МОН:

 

            - Никола Петров Христов, ОДК, клуб „Фото и видеотехника” - ІІ-ро място в Тринадесети национален ученически конкурс по фотография;

            - Адриана  Николаева Николова, ОДК, клуб „Фермерство” - ІІ-ро място в Националния конкурс с международно участие”Казанлъшка роза”;

            - Диляна Стефанова Стефанова, ОДК, клуб по приложно изкуство - ІІ-ро място от Четвърти национален конкурс „Златна есен - плодовете на есента” – гр. Севлиево;

            - Илияна Янкова Павлова, ОДК, литературен клуб - ІІ-ро място в Девети национален ученически празник „За хляба наш”, раздел „Литература” – гр. Благоевград;

            - Петър Димитров Шкитиев, ОДК, клуб „Електротехника” - ІІ-ро място за макет-прототип по електротехника в Международното ученическо изложение „Даровете на земята, водата и въздуха”, гр. Добрич;

            - Геновева Красимирова Кръстева, ОДК, клуб по изобразително изкуство - ІІІ-то място за рисунка в Международното ученическо изложение „Даровете на земята, водата и въздуха” – гр. Добрич;

            - Маргарита Васелинова Камарашева, ОДК, клуб по изобразително изкуство -

ІІІ-то  място за рисунка в Международното  ученическо изложение „Даровете на земята, водата и въздуха” – гр. Добрич;

            - Отборът по баскетбол -12 годишни, ОДК - ІІ-ро място от финалите на Държавно първенство по баскетбол на извънучилищните звена, гр. Търговище;

            - Десислава Живкова Желева, ХІІа клас в ГПЧЕ „В. Карагьозов” -  І-во място в национално състезание „Общуване на роден език”;

            - Ивайла Иванова, ІІІа клас в ОУ ”Св. Кл. Охридски” - ІІІ-то място в Национален конкурс „Св. Трифон Зарезан”, 2008 г., гр. Сунгурларе;

            - Мария Тодорова, VІІа клас в ОУ ”Св. Кл. Охридски” – ІІІ-то място в Национален конкурс ”Св. Трифон Зарезан”, 2008 г.,гр. Сунгурларе;

            - Милена Спартак Топчиева, VІІа клас в ОУ ”Св. Кл. Охридски” - ІІІ-то място в Национален конкурс ”Св.Трифон Зарезан”, 2008 г., гр. Сунгурларе;

            - Пламен Боянов Комитов, НУ „Св. св. Кирил и Методий” – ІІІ-то място в национален конкурс по информатика;

            - Радост Дженкова Дженкова, ОУ ”Св. Кл. Охридски” – ІІІ-то място в национален конкурс „За хляба наш”;

            - Валери Митков Стоянов – ОУ „Л. Каравелов” – ІІ място в национален турнир по шахмат;

 

4.На основание т.5 от раздел ІV от статута за наградите на Община Ямбол да бъдат наградени с Почетна грамота и предметна награда талантливи деца и ученици от град Ямбол завоювали призови места в национални конкурси, състезания, фестивали, изложби, организирани от неправителствени организации и други институции, извън календара на МОН, съгласно Приложение № 1

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА Предложение относно присъждане на награди в сферата на културата.

ВНОСИТЕЛ: ПК КВПМХ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „ЗЛАТЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за изключителен принос в областта на културата и навършване на 60 годишна възраст на Здравка Янкова Гроздева – Бахарова.

 

            2.На основание т.2 от Раздел III на Статут за наградите на Община Ямбол ОбС – Ямбол присъжда награда на името на „Ради Иванов Колесов” – „СРЕБЪРЕН” /пластичен знак с лика на Ради Иванов Колесов/ за активна и ползотворна дейност в областта на музейното дело, за повишаване духовното развитие и просперитета на културата в град Ямбол на Илия Кръстев Илиев – директор на Регионален исторически музей – Ямбол и на Жулиета Николаева Тодорова - актриса в  Държавен куклен театър Ямбол

 

            3.На основание т.2 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с почетен знак „ЗЛАТЕН” герб на Ямбол /пластичен знак и паспорт/:

 

Мариана Томова Шутова – КА „Дианополис”

Литературен клуб „Христо Ботев”

Росица Тодорова – поетеса

Танцов състав „Перуника” – Младежки дом

Иван Атанасов Барабанов – ръководител и хореограф на ТС „Перуника”

Людмила Петрова Коджабашева - поетеса

Христина Петрова Женкова – читалищен деятел

Волен Христов Митев – актьор в ДТ „Н. Коканова”

 

            4.На основание т.4 от Раздел IV на Статут за наградите на Община Ямбол, ОбС – Ямбол награждава с Почетна грамота :

 

            Алла Петровна Добрева - КА „Дианополис”

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА – Предложение относно присъждане на Годишна награда за принос в подобряване на икономическата среда в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ:ПК УОИКОПДОУ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Присъжда Годишна награда за принос в подобряване на икономическата среда в община Ямбол на „Карил и Таня” ООД, „Екопласт 2002АД, „Вилтон 2” ООД, „Язаки” ЕООД и „ХЕС” АД.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА – Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” по приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проект по Оперативна програма „Регионално развитие" в частта Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1 „Социална инфраструктура" за разкриване на Общински център за предоставяне на комплексни социални услуги в Община Ямбол. Финансирането на проекта ще бъде заложено и осъществено съгласно изискванията за кандидатстване по програмата.

2. Дава съгласие имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1053/ 23.06.2004г., намиращ се на ул. „Търговска" № 120 в УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Ямбол, със застроена площ 645.70 кв. м. и обща площ 3 942 кв. м., представляващ триетажна масивна сграда със сутерен да бъде организиран в Комплекс за социални услуги, като предназначението на обекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3. Възлага на кмета на Община Ямбол да координира участието на местната администрация в подготовката на проекта и кандидатстването пред Оперативна програма „Регионално развитие" в частта Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие. Операция 1.1 „Социална инфраструктура".

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА – Предложение относно кандидатстване по ОП „Регионално развитие” по приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1. „Социална инфраструктура” - образователна.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие"; Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие"; Операция 1.1 „Социална инфраструктура";Компонент1„ Образователна инфраструктура „ с Проект „Община Ямбол с модерна образователна инфраструктура", включващ ремонт, реконструкция и оборудване на ПГ " В. Левски", МГ "Атанас Радев", ОУ" Н. Петрини", ОУ "П. Р. Славейков", ОУ „ Хр. Смирненски", ГПЧЕ „ В. Карагьозов",НУ „Пр.Нойков",ЦДГ № 3" Радост", ЦДГ № 14 „Свобода", ЦДГ № 17 „ Слънце"и ЦДГ № 22 „Биляна „ в гр. Ямбол. Финансирането на проекта ще бъде заложено и осъществено съгласно изискванията за кандидатстване по програмата.

2. Декларира, че предназначението на сградите, предмет на интервенция по Проект „Община Ямбол с модерна образователна инфраструктура" няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

3.Възлага на кмета на Община Ямбол да координира участието на местната администрация в подготовката на проекта и кандидатстването пред Оперативна програма „Регионално развитие" в частта Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1 „Социална инфраструктура"; Компонент! "Образователна инфраструктура „

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА – Предложение относно кандидатстване за финансиране на социална услуга пред фонд „Социално подпомагане”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие. Община Ямбол да кандидатства с проект пред Фонд „Социално подпомагане" за финансиране и издръжка, в това число работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск за периода юни 2008г. - декември 2008г. при следното ресурсно осигуряване:

1.1. За периода юни 2008г. - декември 2008г. /включително/, съгласно натурални и стойностни показатели на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2008г. за работни заплати, осигурителни плащания и веществена издръжка, в съответствие със стандартите за извършване на социални услуги в Център за обществена подкрепа на деца и семейства, както следва:

• Капацитет - 50 ползватели - деца в риск и семейства;

• Численост на персонала - 7.5 щатни бройки;

• Общо издръжка - 63 425 лв.

1.2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер до 7 000 лева от средствата в бюджета на Община Ямбол, предвидени за участие в програми и проекти.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно кандидатстване по ОПРР с инвестиционно проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици ...”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Общински съвет - Ямбол дава съгласие. Община Ямбол да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие. Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска" с инвестиционно проектно предложение "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Д. Благоев", ул. "Янко Сакъзов", ул. "Ген. Заимов", ул. "Гр. Игнатиев", ул. "Индже войвода", ул. "Ат. Кратунов", ул. "Ив. Рилски" и ул. "Битоля" от № 91 до № 195".

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Предложение относно кандидатстване на Община Ямбол с инвестиционно предложение „Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на Младежки дом” по ОПРР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1.Дава съгласие Община Ямбол да  кандидатства с инвестиционно проектно предложение за „Ремонт, реконструкция и оборудване сграда на     Младежки дом" по Оперативна програма "Регионално развитие". Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано

градско развитие". Операция 1.1: "Социална инфраструктура". Схема за безвъзмездна финансова помощ ''Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".   Бюджетна  линия:   ВС161Р0001/1.1-01/2007,   Компонент  3:   "Културна инфраструктура"

2.Декларира, че предназначението на сградата, предмет на интервенция по предложения проект няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по проекта.

3. Възлага на Кмета да предприеме действия за подготовката на технически проект за ремонт и реконструкция на сградата на Младежки дом. За заплащането на проекта да бъдат предвидени средства в рамките на Бюджета за 2008г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Предложение относно промяна в бюджета на Община Ямбол за 2008г. в частта за капиталови разходи и отчет по чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 9, ал.1 и чл. 18 от ЗОБ, чл. 14, ал.1 от ЗДБРБ за 2008 г. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с необходимостта от промяна на Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008 г. и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общински съвет Ямбол

 

1. Одобрява промени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2008г., както следва:

1.1. Увеличава годишната задача с 203 150 лв. на обект "Проект за енергийна и ефективна модернизация на уличното осветление на гр. Ямбол".

1.2. Увеличава годишната задача с 11 050 лв. на обект „Изграждане инфраструктура на индустриална зона".

1.3. Увеличава годишната задача със 124406 лв. на обект „Път за индустриалната зона в Община Ямбол за реализацията на инвестиционния план на „Е. Миролио" - АД.

1.4. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с преходния от 2007 г. обект „Изграждане отоплителна инсталация на съблекалните в сградата за лекоатлети към Градски стадион Ямбол " на стойност 24 200 лева.

1.5. Допълва Разчета за финансиране на капиталовите разходи с преходния от 2007 г. обект „Преустройство на общинска сграда на ул. „В.Карагьозов" в комплекс за социални услуги от Дирекция Бюро по труда гр. Ямбол" на стойност 10500лв.

1.6. Увеличава годишната задача с 10300 лв. на обект „Основен ремонт II етаж на дирекция „Местни данъци и такси".

1.7. Увеличава годишната задача с 5 400 лв. на обект „Ремонт и саниране на фасадата на ЦДГ „Пламъче".

2. Одобрява допълнителни бюджетни кредити за капиталови разходи в местните дейности в размер на 389 006 лв., за сметка на резервния бюджетен в местните  дейности, разпределени по функции, дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.

3. Актуализира Разчета за финансиране за капиталовите разходи с 389 006лв., от 8 613 623 лв. на 9 002 629 лв. и одобрява следното разпределение:

3.1. За основен ремонт - 1 844 800 лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия от Централния бюджет - 310 200 лв.;

3.2. За придобиване на ДМА - 6 512 729 лв., в т.ч. финансиране от целева субсидия от Централния бюджет 1 526 400 лв.;

3.3. За придобиване на НДМА - 635 100лв;

3.4. Придобиване на земя - 10 000 лв.

4. Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на община Ямбол за първото тримесечие на 2008 г. в размер на 831,24 лева в страната и 13,51 лева в чужбина.

5. Одобрява извършените разходи за командировки на Председателя на Общински съвет на Община Ямбол за първото тримесечие на 2008 г. в размер на 263,68 лева в страната.                                         

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Предложение относно одобряване структурата на общинската администрация и създаване на Районна служба на общинската администрация.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл.21 ал.2 във връзка с ал.1 т.2 от ЗМСМА, ОбС Ямбол одобрява общата численост и структурата на общинската администрация, съгласно Приложение № 1.

2. На основание чл.21 ал.2 във връзка с чл.15 ал.4 от ЗМСМА ОбС Ямбол създава Районна служба на общинската администрация за преимуществено обслужване на живеещите в района между ул."Преслав", ул."Радецки" и кв."Г. Бенковски".

2.1. Определя функциите на Районната служба, както следва:

а/ административно обслужване на гражданите и организациите от района.

б/ работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите на живеещите в района.

в/ дейностите по подобряване на здравното, образователно и социално обслужване.

г/ дейностите по подобряване на благоустрояването комуналната инфраструктура.

д/ дейностите по развитие на културата, спорта и отдиха на гражданите

2.2. Възлага на кмета на общината да определи подходящи помещения за персонала на Районната служба.

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за определяне реда и начина за отпускане на еднократна помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК СДТЗ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Предложението да се върне за доработка.

           

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията Общински съвет – Ямбол Приема наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Ямбол.

Навсякъде в Наредбата думата „седмодневен” да бъде заменена със „седемдневен”. В чл.6, ал.1 накрая след „констативен” да се добави „протокол”. Глава трета и единствения в нея чл.14 отпада, както и Приложение 5. Второто изречение на чл.5 става: „В заповедта си кметът предупреждава адресата, че в случай на неизпълнение в срок на разпоредените със заповедта действия, тяхното изпълнение ще се осъществи принудително със съдействие на органите на МВР и всички разходи ще са за сметка на адресата.” 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изменения и допълнения на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл.9 от ЗМДТ приема изменения и допълнения в НОАМТЦУ:

§ 1. Чл.17,ал.1, т.6 от Наредбата, след думите „строителни материали" се допълва „и

строителни площадки"

§ 2. Чл. 28, ал.1 от Наредбата се изменя така:

„ Таксите по чл. 27, т.1, 3 и 5 се заплащат при заявяване на услугата; по т.2 при извършване на съответните производства.

§ 3. В Приложение № 2 към Раздел II от Наредбата се правят следните допълнения:

1. Създава се нова т. 7 към № III със следния текст: „Разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали и строителни площадки -  таксата се заплаща с получаване на разрешението"

- в графа „Такса": 3 лв./кв.м. за 1 месец

§ 4. В Приложение № 4 към Раздел VI от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

1. Т.2 става т. 1.3:

2. Т. 2 става:

- в графа „Услуга" - „ Издаване на разрешение за строеж".

3. Създава се нова т. 2.1 със следният текст:

- в графа „Услуги" - „Когато се изисква одобрен проект".

- в графа „Размер на таксата": „10 лв."

- в графа „Срок на изпълнение": „7 дни";

- в графа „Заплащане на таксата": „С подаване на искането".

4.Създава се нова т. 2.2 със следният текст:

- в графа „Услуга": „За ограда";

- в графа „Размер на таксата": „30 лв.";

- в графа „Срок на изпълнение": „7 дни";

- в графа „Заплащане на таксата": „С подаване на искането".

5.Създава се нова т. 2.3 със следният текст:

- в графа „Услуга": „Когато не се изисква одобрен проект";

- в графа „Размер на таксата": „20 лв.";

- в графа „Срок на изпълнение": „7 дни".

- в графа „Заплащане на таксата": „С подаване на искането

6.Създава се нова т. 2.4 със следният текст:

- в графа „Услуга": „Заверка на разрешения за строеж";

- в графа „Размер на таксата": „50% от таксата по т.2.1, 2.2, 2.3;

- в графа „Срок на изпълнение": „7 дни",

- в графа „Заплащане на таксата": „С подаване на искането

7.Създава нова т. 4.3

- в графа „Услуга" - „Препис от документ";

- в графа „Размер на таксата" - „6.60 лв.";

- в графа „Срок на изпълнение" - „I раб. ден";

- в графа „Заплащане на таксата" С подаване на искането"

8.Изменя т.7 както следва:

- в графа „Услуги" след думите „по чл.56", добавя „и чл.57"

§ 5 В Приложение № 5 към Раздел VII от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде в графа „Заплащане на услугата" за услугите по гражданско състояние думите „При получаване на услугата" се заменят с „При заявяване на услугата".

2. Към № IV. 1 се създава се нова т. 1.5 „За търговия на едро"

- първоначална такса - 234 лв. на обект

- годишна такса     -176 лв. на обект"

§ 6 В Приложение № 6 по глава III от Наредбата се правят следните изменения и допълнения:

1. Променя т. 64 както следва:

- в графа „Услуга": „Удостоверение за търпим строеж";

- в графа „Размер на таксата": „30 лв.";

- в графа „Срок на изпълнение": „10 дни";

- в графа „Заплащане на таксата": „С подаване на искането".

2. Точка 66 става т. 66.1

3. Създава се нова т. 66.2 със следният текст:

- в графа „Услуга": „Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от IV и V категория на линеен обект";

- в графа „Размер на таксата": „0,20 лв./лин.м., но не по-малко от 50,00 лв.";

- в графа „Срок на изпълнение": „7 дни";

- в графа „Заплащане на таксата": „С получаване на удостоверението".

4. Текстовете на т. 13 и т. 14 се заличават.

5. В т. 42 , в графа „Цена на услугата" текста „300 лв." се изменя на „450 лв."

6. В т.43, в графа „Цена на услугата" след думите „0,20 лв./кв.м." се добавя „РЗП".

7. В т. 45 думата „ЕСУТ" се заменя с „ОЕСУТ".

8. В т. 51, графа „Вид на услугата" пред думите „с доклад за ОС" се добавя „за одобряване от ОЕСУТ или".

9. В т. 52, графа „Вид на услугата" пред думите „с доклад за ОС" се добавя „за одобряване от ОЕСУТ или".

10. Изменя т.53 както следва:

- в графа „Цена на услугата" - текста „250 лв." се изменя на „50лв."

11. Т. 59 се изменя както следва :

- в графа „Вид на услугата": „Издаване заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж"

- в графа „Цена на услугата" - 30 лева

- в графа „Срок на изпълнение": „30 дни"

- в графа „Заплащане на услугата"- „ С подаване на искането"

12. текстовете на т. 59.2 и т. 59.3 се заличават.

13. в графа „Вид на услугата" на т. 62, текстът се изменя така: „Допускане на устройствена процедура по чл. 134 и чл. 124 от ЗУТ".

14. Т. 63 става т.63.1

15. създава се нова т. 63.2 със следният текст:

- в графа „Вид на услугата": „Одобряване на Подробен устройствен план за линеен обект";

            - в графа „Цена на услугата”: „1 лв./лин.м., но не по-малко от 50лв.”

            - в графа „Срок на изпълнение": „за един брой преписка - 30 дни"

- в графа „Заплащане на цената"- „ С подаване на искането"

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие Община Ямбол да кандидатства за обявяване на недвижим имот - ЧОС за паметник на културата – Минерална баня.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да предприеме действия за откриване на процедура по обявяване от Националния институт за паметниците на културата, на недвижим имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 262/ 20.01.2001 г,, вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 3783 от 04.04.2006 г., том VIII, стр. 103, партида НД 1678/ 06, намиращ се на ул. „Александър Стамболийски" №1; гр.  Ямбол, с обща площ 1236 кв.м. за паметник на културата от национално значение.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да организира изпълнението на т.1 и след обявяването на имота за паметник на културата от национално значение да се разработи проект и се кандидатства пред финансиращи организации за осигуряване на финансови средства за преустройство на имота и превръщането му в Многофункционален център за културно-историческото наследство на гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изработване и поставяне на възпоменателен символ, посветен на 29 Ямболски пехотен полк.

ВНОСИТЕЛ: Г. Зафиров

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Възлага на кмета да започне процедура за изработване и поставяне на видно обществено място възпоменателен символ, посветен на 29 Ямболски пехотен полк.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно придобиване от Община Ямбол на недвижим имот – държавна собственост. (ДОВДЛРГ)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Дава съгласие Община Ямбол да придобие имот, държавна собственост, представляващ: Незавършена четириетажна масивна сграда - сектор „Г" от ДОВДЛГ- Ямбол, находяща се в ж. к. „Златен рог", със ЗП - 348.00 кв. м., РЗП - 1392 кв. м., в степен на завършеност 75 %, /актувана с АПДС № 1887/20.01.2005 г.

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно отчет за изпълнение на дейностите залегнали в общинската програма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема отчета за изпълнение на дейностите в общинската програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в района на община Ямбол. 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Отчет относно състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2007г.

                                                                                                ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.66 А от ЗОС и чл.1, ал.2 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол приема ОТЧЕТА за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2007 г.

2. Препоръчва на кмета на Община Ямбол да предприеме действия за събиране по съдебен ред на дължимите суми от бивши наематели на общински обекти и внесе в ОбС - Ямбол информация за приходите от отдадено под наем общинско имущество до 31.12.2008г

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на ЕВН България.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

Да се учреди право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение" АД- КЕЦ Ямбол, върху 7,00 кв. м., за изграждане на обект " БКТП FК-3", в застроително петно № 1, ПИ 87374. 538.118 по кадастралната карта на гр. Ямбол, в който имот е ситуиран УПИ I, кв. 74 по плана на гр. Ямбол, на ул.” Хан Тервел", при граници на застроителното петно: улица    „Хан Тервел", ПИ 87374.538.122, общ. ПИ 87374.538.118, за сумата 368,00 /триста шестдесет и осем/ лв.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна на решение по т.7 на 7 заседание на ОбС, в изпълнение на заповед на Областния управител на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя решение по т. 7 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Ямбол, проведено на 27 март 2008 г., в частта, в която се приема да бъдат отдадени под наем чрез търг с явно наддаване за срок от 2 (две) стопански години свободни неполивни земеделски земи от общинския поземлен фонд - пасища и мери.

 

на имота

Местност

Категория

Площ (дка)

Начална год. тръжна цена на дка ( в лв.)

Депозит (в лв.)

1

2

3

4

5

6

000080

„Азмака"

VI

3.009

3.00

2.00

000081

„Азмака"

VI

1.631

3.00

1.00

000508

„Балар дере"

IV

10.069

3.00

8.00

000510

„Балар дере"

IV

13.931

3.00

10.00

00115

„Германските могили"

VI

156.575

3.00

117.00

000120

„Германските могили"

VI

35.902

3.00

27.00

000122

„Германските могили"

VI

14.898

3.00

11.00

000150

„Гюр чешма"

III

2.624

3.00

2.00

000106

„Гърлата"

Х

85.194

3.00

64.00

000903

„Гърлата"

Х

57.409

3.00

43.00

000309

„Данкини агъли"

III

13.292

3.00

10.00

000316

„Данкини агъли"

III

39.344

3.00

30.00

000939

„Двете могили"

III

8.641

3.00

6.00

000347

„Домуз дере"

VI

5.259

3.00

4.00

000348

,„Домуз дере"

VI

10.582

3.00

8.00

000589

„Елескьой"

Х

62.082

3.00

47.00

000058

„Жекови агъли"

IV

5.431

3.00

4.00

000606

„Зайчара"

IV

21.427

3.00

16.00

000921

„Рибарника"

VI

18.961

3.00

14.00

000500

„Русков кайнак"

IV

11.158

3.00

8.00

000319

„Хановска кория"

IV

10.315

3.00

8.00

000913

„Червен баир"

Х

24.573

3.00

18.00

000915

„Червен баир"

Х

11.959

3.00

9.00

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Доклад относно одобряване ПУП – Парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на разпределителен газопровод.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т, 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща трасе на разпределителен газопровод от ГЗП „БО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД до Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор по кадастралната карта 87374.42.376, собственост на „ЕКОПЛАСТ 2002" АД.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесет дневен срок от обнародването в ДВ, чрез Община Ямбол до Административен съд, Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Доклад относно одобряване на ПУП за изграждане на Оптична кабелна линия Сливен Ямбол и парцеларен план.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет гр. Ямбол, одобрява:

1. Подробен устройствен план за изграждане на "Оптична кабелна линия Сливен - Ямбол" от сградата на Водно стопанство / ПИ 87374.536.8.10/ до строителната граница на населеното място.

2. Парцеларен план за изграждане на "Оптична кабелна линия"  от строителната граница на населеното място до землищната граница с Община " Тунджа ", землище на с. Дражево по път от републиканска пътна мрежа ІІ-53.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в четиринадесетдневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" чрез Община Ямбол до Административен съд - Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно продължаване срок на наемен договор с „Елтър” ЕООД, Ал. Альошев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.3 от ЗОС продължава с още 3 /три/ години срока на действие на Договор № 3039/17.03.2005 г. с наемател „Елтър" ЕООД Ямбол, представлявано от инж. Александър Альошев Иванов - управител, за отдаден под наем обект - Павилион за търговска дейност с промишлени стоки, находящ се на ул. „Мраморно море" до № 2, гр. Ямбол, с площ от 35.00 кв.м, считано от 01.04.2008 г.

      2. Упълномощава кмета на община Ямбол да сключи Анекс към договора.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Отменя чл.7.1, т.25 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.