Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XXVIII  заседание на ОбС /29.12.2017 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг..

2. Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл.16 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г.  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

3. Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол.

4. Предложение относно приемане План на община Ямбол за противодействие на тероризма.

5. Предложение относно изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общински училища в община Ямбол.

6. Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина „Пролет“, гр. Ямбол.

7. Предложение относно промяна на дейността на Общински детски комплекс – Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, чрез допълване с дейност по кариерно ориентиране и консултиране и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

8. Предложение относно предоставяне на ДМА - 8 броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

9. Предложение относно отпускане на ЕФП на Йордан Илиев Илиев.

10. Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева.