Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XXI  заседание на ОбС /30.06.2017 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1.Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и одобряване на задание за същото.

2.Предложение относно одобряване проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв.10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 215 по КК на гр. Ямбол.

3.Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ І -177, УПИ ІІ-173 и УПИ ІV, кв. 34 по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон и изменение на ПУР за улица „Битоля“ от О.Т. 195 - О.Т. 106 - О.Т. 105 до О.Т. 104.

4.Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод 20кV за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. "Зайчара", ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

5.Предложение относно допълнение на решение ХХ-13 от 26.05.2017 на ОбС Ямбол. (ПУП – ПРЗ УПИ XХVI и УПИ XХVII, кв. 162, Промишлена зона).

6.Предложение относно определяне състава на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги.

7.Предложение относно промяна вида и наименованието на действаща социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“.

8.Предложение относно преобразуване на ДЯ "Щурче" в дневна детска ясла с четири дневни групи.

9.Предложение относно отчет за дейността и приемане на ГФО за 2016г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол“ ЕООД.

10.Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ, ул. "Д. Благоев" № 88, с цел продажбата му на собствениците на построената в него сграда.

11.Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за промяна предназначението на ателие в жилище, ж.к. „Възраждане“ 59-А.

12.Предложение относно продажба на общински имот - самостоятелен обект в двуетажна сграда на ул. "Преслав" № 48, ет. 1, гр. Ямбол.

13.Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. „Драва" № 25.

14.Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Мобилтел“ ЕАД.

15.Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Божидар Георгиев Владимиров.

16.Предложение относно отпускане на ЕФП на Иванка Иванова Табакова.

17. Предложение относно попълване състава на ПК ЗСДСИ.