Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XX  заседание на ОбС /26.05.2017 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:


     1. Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

2. Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

3. Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г. - Годишен план. - Стратегия.

4. Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г. - Отчет.

5. Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г. - Отчет.

6. Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

7. Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

8. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

9. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

10. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

11. Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

12. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

13. Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

14. Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

15. Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

16. Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

17. Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

18. Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

19. Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол. - Приложение 1  -  Приложение 2  -  Приложение 3

20. Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол. - Становище.

21. Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.