Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Заседания

    Заседания

 

     Дневен ред  за XLIX  заседание на ОбС /29.08.2019 г./

 Излъчване на заседанието в реално време

Видео архив на заседанията на ОбС- Ямбол

Дневен ред:

Дневен ред

Материали:

 

1. Предложение относно одобряване на годишните отчети за 2016 - 2018 г. относно изпълнение на концесионен договор с рег. № ДГ05/0017 от 22.03.2011 г.

2. Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, договор за БФП №: №BG16M1OP002-2.005-0014-C01, финансиран по ОП „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

3. Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2019г.

4. Предложение относно промени в структурата на общинска администрация Ямбол и одобряване на общата численост.

5. Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод и водопроводно отклонение за УПИ I-376 - за завод за рециклиране на полиетилен, терафталат до полиестерни влакна, ПИ 87374.42.376 и ПИ 87374.42.973, местност Чатал могила.

6. Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.513.43 по КК на гр. Ямбол, Индустриална зона по искане на „ВЕГА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

7. Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ж.к. „Златен рог" 9-В-57.

8. Предложение относно предоставяне на части от имот - общинска собственост, находящ се в ж.к. „Златен рог" № 2.

9. Предложение от кмета на общината относно предоставяне на имот - ЧОС за нуждите на ОД на МВР ЯМБОЛ.