Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Основни дейности » Контакти » Сектор Връзки с обществеността


Сектор Връзки с обществеността


Основни дейности:

 • подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
 • организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
 • извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
 • провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
 • създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
 • поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
 • разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
 • организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
 • организира и осигурява спазването на протокола в общината;
 • осъществява контакти снеправителствени организации от страната и чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;
 • работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в общината;
 • осъществява функции, определени в Закона за достъп до обществена информация.

 


За контакти със сектора:


Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
e-mail: yambol@yambol.bg
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Началник сектор "Връзки с обществеността": Севдалина Кръстева
тел. 046/681221, етаж 2, стая 221, e-mail: press@yambol.bg 
Експерти: 
   Главен експерт: Елена Куманова-Кирилова - тел. 046/681225, ет.2, стая 221
   Главен експерт: Йонита Динева-Иванова - тел. 046/681225, ет.2, стая 221