Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Специфични цели на проекта

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Повишаване капацитета и мотивацията на служителите за усъвършенстване на  основни принципи и техники на управление на различните звена в общинското ръководство, ефективно общуване в рамките на администрацията и в отношенията ú с граждани и юридически лица;
  • Задълбочаване на ключовите компетентности на служителите като умения за работа в екип, в условия на стрес, мотивационни умения и други обществени умения при работата на общинската администрация  и управлението на хора и процеси;
  • Повишаване стабилността и възможностите за ефективно функциониране на всички структури в общината и задълбочаване на практическите умения по законосъобразното прилагане на административните норми и принципи в ежедневната работа на административните структури;
  • Запознаване с механизмите за вземане на решения за увеличаване на ползите от екипната работа и усвояване на техники и подходи в конфликтни ситуации като предпоставка за по-висока ефективност;
  • Изграждане на лидерски умения, усъвършенстване на поведение, специфично за лидери в администрацията и разработване на стратегии, които да влияят и мотивират организацията;
  • Повишаване на разбирането на служителите  за тяхната роля и принос при създаването на персонални и институционални отношения с потребители на общински услуги като предпоставка за изграждане на доверие в публичните институции;
  • Осигуряване на публичност на дейността на общината по проекта, неговите цели и постигнати резултати с дългосрочен ефект.