Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Социални дейности

Социални дейности

На територията на Община Ямбол е изградена сравнително добра мрежа от заведения за предоставяне на социални услуги. Тази мрежа обхваща най-рисковите групи от населението, а именно - възрастни самотни хора, лица със тежки увреждания, деца с увреждания. Социалните услуги, които се предоставят, са както следва:

Социални услуги, предоставяни от специализирани институции:

 • Дом за стари хора град Ямбол е открит през месец ноември 1989 година с капацитет 202 места

Социални услуги, предоставяни в общността:

 • Дневен център за деца с увреждания "Каритас" - разкрит на 10.06.2000 година, с капацитет 15 места. Недостатъчните помещения, предназначени за почивка на децата, не позволяват да бъдат приети повече от 15 деца за целодневно обгрижване.
 • Дневен център за рехабилитация на зрително затруднени лица - разкрит е на 1.04.1999 година с капацитет 27 места. Центърът е специализиран в предоставянето на социални слуги на деца и лица със зрителни увреждания.
 • Център за общестевена подкрепа - осъществява превенция на изоставяне, реингерация в семейството, услуги за деинституализация;
 • Домашен социален патронаж - социална услуга, насочена основно към възрастни хора и инвалиди.
 • Социален асистент - социална услуга, предназначена за самотно живеещи лица със загубена работоспособност над 90 % и с призната чужда помощ. Дейността "Социален асистент" се финасирана със средства на ОП "Човешки ресурси"
 • Приемна грижа - грижи за изоставени деца. Информационни кампании, обучение, подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяванеи/или поддържане на връзки със семейството;
 • Преходно жилище - за младежи от ДДЛРГ"Ю.Гагарин" над 16 годишна възраст, на които предстои да напуснат институцията

Други структури в социалната сфера:

 • Клубове на пенсионера - на територията на Община Ямбол функционират 12 /дванадесет/ клуба на пенсионера. Материално - техническата база на клубовете не е на добро ниво. Сградният фонд е остарял и на места неподходящ за развитието на такава дейност. На този етап той се поддържа с частични козметични мерки.
 • Общинска организация на инвалидите.
 • Съюзни организации на хора със сетивни увреждания

В Община Ямбол фунционира от началото на 2011 година уникален за България Комплексен център за социални услуги, помещаващ се в сградата на бившето училище "Страшимир Кринчев", изграден с европейски средства по проект на община Ямбол от ОП "Регионално развитие". Инвестицията е за 5 530 101 лева. В обновената и реконструирана сграда вече постоянно е настанен Дневният център за деца с увреждания, а предстои там да заработи и Центърът за социална интеграция и рехабилитация. Заниманията с ползвателите на социалните услуги се провеждат в просторни стаи и специализирани кабинети специално обзаведени, според нуждите на съответната терапия. В новия социален комплекс ще функционират още Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за възрастни, Дневен център за възрастни с увреждания ("Различни, но равни"). Всички центрове разполагат със зали за занимания, за рехабилитация, за терапии, за почивка и организиране на свободното време, компютърна зала, кабинети. Има обособен кухненски блок, който ще се ползва и за нуждите на социалния патронаж. Събирането под един покрив на социалните центрове значително ще подобри ефективността и ефикасността на предоставяните услуги и като цяло качеството на живот на хората от най-уязвимите групи и преодолее социалната им изолация.

Добрата работа в областта на социалните услуги и деинституционализацията спомогна Ямбол да бъде пилотна община и по друг проект - "Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск". Ямбол е сред малкото градове, в които ще бъдат изградени три центъра за настаняване от семеен тип. Разработен е и проект за подкрепа на деца и семейства, който ще предложи нови 11 социални услуги, насочени към мотивиране на децата да посещават училище.