Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Местни приходи


Дирекция "Местни приходи"

 1. Организира и осъществява административното обслужване на гражданите и бизнеса в Центъра за услуги и информация, базиран на принципа “едно гише”;
 2. Осигурява информация относно административното обслужване, осъществявано от общината, включително чрез публикуване на информацията на официалната страница на общината;
 3. Осигурява необходимите бланки на заявления, декларации и други формуляри, необходими за административното обслужване, включително дава разяснения за тяхното попълване;
 4. Приема и регистрира в интегрираната информационна система попълнените документи по т. 3;
 5. Предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи и връчва съобщения, наказателни постановления и други документи;
 6. Събира плащанията на публичните и частните общински вземания в брой и безкасово – с ПОС-терминал;
 7. Ежедневно отчита събраните в брой суми при спазване на утвърдените процедури;
 8. Отразява в интегрираната информационна система постъпилите банкови плащания по приходната сметка на общината;
 9. Извършва прихващания и възстановявания по реда на ДОПК;
 10. Събира служебно доказателства, проверява и обработва приетите заявления и декларации по ЗМДТ, ДОПК, НОРМДТОЯ и НОАМТЦУТОЯ;
 11. Извършва административните услуги, вписани в СУНАУ във функционална компетентност МДТ, като издава удостоверения, копия на документи, справки, разпечатки от информационните масиви и други документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;
 12. Извършва проверки и ревизии по ДОПК;
 13. Установява публични общински вземания;
 14. Установява административни нарушения във връзка с осъществяване на дейността си;
 15. Изготвя искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
 16. Окомплектова и предава преписки за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове;
 17. Осъществява взаимодействие с други органи на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
 18. Анализира приходите и приходната практика.


За контакти с дирекцията: 

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7
  
Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.; център за услуги и информация - от 08.00 до 18.00 - без прекъсване
Директор на дирекция: Мария Йоргова - тел. 046/681429, етаж 4, стая 429

Центърът за услуги и информация:
   Главен експерт Никола Деянов – тел. 046/681112, гише №12 
   Старши експерт Христина Дунакова – тел. 046/681113, гише №13 
   Старши експерт Пламена Панкова – тел. 046/681104, гише №4   
   Старши експерт Пламена Стоянова - тел. 046/681106, гише №6
   Старши експерт Веселина Стоилова - тел. 046/681107, гише №7
   Главен специалист Галя Кръстева – тел. 046/681105, гише №5
   Главен специалист Валентина Петрова – тел. 046/681103, гише №3
   Главен специалист Хрисонка Арабаджиева – тел. 046/681108, гише №8 
   Главен специалист Красимир Николов – тел. 046/681108, гише №9

Получаване на готови документи: тел. 046/681113, гише №13

Органи по приходите:
   Главен инспектор Ана Колева - тел. 046/681338, етаж 4, стая 431
   Главен инспектор Сергей Бъчваров - тел. 046/681338, етаж 4, стая 431
   Главен инспектор Светослав Славов - тел. 046/681101, гише №1
   Главен инспектор Нина Димова - тел. 046/681338, етаж 4, стая 431
   Старши инспектор Нели Вълчева - тел. 046/681338, етаж 4, стая 431
   Старши инспектор Димка Иванова - тел. 046/681338, етаж 4, стая 431
   Старши инспектор Донка Арнаудова - тел. 046/681102, гише №2
   Старши експерт Миглена Михайлова - тел. 046/681428, етаж 4, стая 428
   
   

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ  ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ