Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция ОСИД


Дирекция Общинска собственост и икономически дейности


Основни дейности:

 • осъществява дейностите, свързани с общинските търговски дружества (води регистър, подпомага управителите, контролира отчетността и дейността им, изготвя анализи);
 • извършва процедура по категоризация на заведенията за хранене и средствата за подслон, води регистър на всички издадени удостоверения и контролира спазването на изискванията за определената категория;
 • приема документи за разрешителни и за заверяване на регистри за търговия с отпадъци, отломки от черни и цветни метали и сплавите им, обработва документите и след издаване на удостоверение ги вписва в регистър;
 • осъществява дейностите по опазване и възстановяване на околната среда и координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК, ОДМВР и др. организации;
 • изготвя задания на проекти за озеленяване;
 • отговаря за изготвянето на пълната документация по приемането на такса смет от Общински съвет Ямбол, както и за дейностите по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци, като осигурява контрол по същата дейност;
 • изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета;
 • разработва проекти за транспортните схеми на Община Ямбол, организира и подготвя провеждането на конкурси за възлагане обслужването на автобусните линии, подготвя предложения, справки и отчети за разпределение на средствата за субсидии и компенсации за обществения превоз на пътници и осъществява последващия контрол;
 • провежда процедура по издаване на разрешения за таксиметров превоз;
 • подготвя, реализира и контролира мерки и мероприятия за осигуряването на организацията и безопасността на движението;
 • отговаря за издаване на пропуски за пешеходните зони в ЦГЧ;
 • приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти;
 • създава и поддържа регистър на сградите в режим на етажна собственост;
 • осъществява всички дейности, свързани с рекламно-информационни елементи на територията на общината;
 • организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост и за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности; води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол;
 • осъществява дейностите по регистриране, актуване, отчет, поддържане, контрол, отдаване под наем, продажба и др. на имоти общинска собственост.


За контакти с дирекцията:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.
Директор на дирекция „Общинска собственост и икономически дейности”: Данка Камбарева
тел. 046/681314, етаж 3, стая 314
Служители:

 

   Главен експерт: Ренета Реванска – тел. 046/681316, ет.3, стая 316
   Главен експерт: Стефка Христозова – тел. 046/681422, ет.4, стая 422     
   Главен експерт: Радка Тодорова - тел. 046/681321, ет. 3, стая 321
   Старши експерт: Димитър Събев – тел. 046/681317, ет.3, стая 317
   Старши експерт: Ивелина Новакова – тел. 046/681317, ет.3, стая 317
   Старши експерт: Елеонора Иванова – тел. 046/681313, ет.3, стая 313
   Старши експерт: Иванка Пехливанова – тел. 046/681323, ет.3, стая 323
   Младши експерт: Лидия Кръстева – тел. 046/681422, ет.4, стая 422
   Младши експерт: Ваня Драгнева  – тел. 046/681322, ет.3, стая 322
   Младши експерт: Марин Костов - тел. 046/681321, ет. 3, стая 321
   Младши експерт: Таня Желева - тел. 046/681316, ет. 3, стая 316
   Старши специалист: Деница Димитрова - тел. 046/681313, ет. 3, стая 313
 

 


Подаване на заявления за услуги по общинска собственост и икономически дейности:
Център за услуги и информация: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” №7
от гише №3 до гише №11, тел. 046/681103, 681104, 681105, 681106, 681107, 681108, 681111
Получаване на готови документи: гише №1 тел. 046/681101