Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.

Местни данъци и такси

 

Основни дейности:

 • отразява в интегрираната информационна система постъпилите банкови плащания по приходната сметка на общината;
 • извършва действия на прихващания и възстановявания по реда на ДОПК;
 • служебно събира доказателства, проверява и обработва приетите заявления и декларации по Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол, Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол;
 • издава удостоверения, копия на документи, справки, разпечатки от информационните масиви и други документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения;
 • извършва проверки и ревизии по ДОПК;
 • установява публични общински вземания;
 • установява административни нарушения във връзка с осъществяване на дейността си;
 • изготвя искане за налагане на предварителни обезпечителни мерки;
 • предприема действия за принудително събиране на неплатени задължения по влезли в сила актове;
 • осъществява взаимодействие с други звена на общината и външни организации за обезпечаване на контролните си функции;
 • анализира приходите и приходната практика.


За контакти със отдела:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 ч.

Началник сектор: Ана Колева - тел. 046/681421, етаж 4, стая 421

Органи по приходите:
   Главен инспектор:   Сергей Бъчваров - тел. 046/681506 етаж 4, стая 421 A
   Главен инспектор:   Нина Димова - тел. 046/681503, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Полина Миланова - тел. 046/681505, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Димка Иванова - тел. 046/681501, етаж 4, стая 421 A
   Старши инспектор:  Донка Арнаудова - тел. 046/681509, етаж 4, стая 421 A