Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Структура » Специализирана Администрация » Дирекция Местни приходи » Център за услуги и информация

Център за услуги и информация

 

Основни дейности:

  • организира и осъществява административното обслужване на гражданите и бизнеса в Центъра за услуги и информация, базиран на принципа “едно гише”;
  • осигурява информация относно административното обслужване, осъществявано от общината, включително чрез публикуване на информацията на официалната страница на общината;
  • осигурява необходимите бланки на заявления, декларации и други формуляри, необходими за административното обслужване, включително дава разяснения за тяхното попълване;
  • приема и регистрира в интегрираната информационна система попълнени документи;
  • предава на физическите и юридическите лица изготвените по тяхно искане документи и връчва съобщения, наказателни постановления и други документи;
  • събира плащанията на публичните и частните общински вземания в брой и безкасово – с ПОС-терминал;
  • ежедневно отчита събраните в брой суми при спазване на утвърдените процедури.”


За контакти със сектора:

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 08.00 до 18.00 - без прекъсване; Инспектори: от 08:00 до 17:00

Началник сектор: Никола Деянов – тел. 046/681112, гише №12
Служители:
   Старши експерт:       Христина Дунакова – тел. 046/681113, гише №13 
   Старши експерт:       Пламена Панкова – тел. 046/681104, гише №4   
   Старши експерт:       Пламена Стоянова тел. 046/681102, гише №2
   Старши експерт:       Веселина Иванова тел. 046/681101, гише №1
   Главен специалист:  Галя Кръстева – тел. 046/681105, гише №5
   Главен специалист:  Валентина Петрова – тел. 046/681103, гише №3
   Главен специалист:  Красимир Николов – тел. 046/681108, гише №9

Получаване на готови документи: тел. 046/681113, гише №13