Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общностен център-Ямбол

       

            ПРОЕКТ: BG05М9ОP001-2.004

   „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в     Общностен център – Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

 

                     

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжностите Акушерка, Медиатор и Педагог по проект: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжностите Акушерка, Медиатор и Педагог по проект: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол

Конкурс за длъжностите: 

Услуга 3. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ - Заявление по образец

 

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище "- Заявление по образец

 

 Документи по образец -   Декларация.

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжността "Психолог" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"   

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността "Aкушерка" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Конкурс за длъжността:

"Акушерка" в услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ - Обявление

 Документи по образец - Заявление, (СV)автобиография,  Декларация

 

Протокол №2 за класиране на кандидати в конкурс за заемане на длъжността "Психолог" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността "Психолог" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"             

 Списък на класираните кандидати във връзка с обявения конкурс за заемане на длъжността "Логопед" по проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“ 

Протокол за допускане на кандидати до втори етап на конкурс за заемане на длъжността "Логопед" по проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие на Общностен център-Ямбол"

 

Конкурс за длъжността: 

"Психолог" в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ - Обявление . Заявление по образец

Примерна форма за професионална (СV)автобиографияДекларация.

 

 

Конкурс за длъжността: 

"Логопед" в услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ - Обявление . Заявление по образец

Примерна форма за професионална (СV)автобиографияДекларация.

 

Списък на класираните кандидати във връзка с обявените конкурси за заемане на длъжностите: "Логопед", "Специален педагог" и "Медиатор" по проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

 

Списък на допуснати/недопуснати кандидати до втори етап (събеседване) от конкурса за заемане на длъжностите: "Логопед", "Специален педагог" и "Медиатор" при реализиране на проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

 

Конкурс за длъжностите:

Услуга 1. „Ранна интервенция на уврежданията“ - Заявление по образец

Услуга 2. „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ - Заявление по образец

Услуга 4. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяването“ - Заявление по образец

Примерна форма за професионална (СV)автобиографияДекларация.

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05М9ОP001-2.004-0035„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР – ЯМБОЛ“ 

 Списък на допуснати /недопуснати кандидати до втори етап (събеседване) от конкурса за заемане на длъжностите при реализиране на проект BG05М9ОP001-2.004-0035  „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие  в  Общностен център – Ямбол“

Информация за обхвата на дейността във всяка една от услугите по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“

 

На 12.08.2016 г. и 01.09.2016 г. бяха проведени две информационни срещи във връзка със стартиране работата по Проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол“. Екипът за управление на проекта в Община Ямбол организира срещите с цел изясняване спецификата на работата и дейностите във всяка услуга, видовете длъжности и изискванията за заемането им от потенциалните кандидати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурси и обяви

във връзка с проект

„Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“

 

Набиране на персонал по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитите в Общностен център - Ямбол“ :

 

Ръководител Общностен център  - Заявление по образец

Хигиенист - Заявление по образец

 

Услуга 1. „Ранна интервенция на уврежданията“ - Заявление по образец

 

Услуга 2. „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ - Заявление по образец

 

Услуга 3. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ - Заявление по образец

 

Услуга 4. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяването“ - Заявление по образец

 

Услуга 5. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в учлище "- Заявление по образец

 

Примерна форма за професионална (СV)автобиография.  Декларация.

 

АРХИВ

АРХИВ - Конкурси и обяви във връзка с проект "Общностен център – Ямбол за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск "