Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 157 намерени

отворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ по три обособени позиции.

9062645/2017-03-24 Предметът на настоящата обществена поръчка е:- „Доставка на растителност, цветя и тревна смеска за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и […]

отворена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Изработване, доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие

9062404/2017-03-16 Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“, във […]

отворена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление в община Ямбол”.

9062344/2017-03-15 Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление […]

отворена „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

00339-2017-0001/2017-03-08 Обявлението за настоящата обществена поръчка е публикувано в Официален вестник на ЕС на 11.03.2017 г., поради което Възложителят следва да […]

отворена „Упражняване на строителен надзор на ЛОТ № 2 „Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2016-0017/2016-12-23 Изпълнението на общественатa поръчка включва:1. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, на […]

затворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява относно предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор

9060204/2016-12-21 Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта […]

прекратена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда на общински пазар „Каргон“, гр. Ямбол“

9059664 /2016-12-08 Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда […]
« 1 2 3 4 5 ... 16 »