Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 168 намерени

отворена „Извършване на услуги по механизирано почистване от наноси на бетонираното корито на р. Тунджа в градската част - участък от километър 29+590 до километър 31+323 и ръкава към гребната база”

00339-2017-0007/2017-07-21 На основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки в Раздел "Файлове […]

затворена „Периодични доставки на дидактични и обучителни материали за нуждите на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център – Ямбол, реализиран от Община Ямбол“

9065936/2017-07-04 СЪОБЩЕНИЕ! Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID […]

затворена Доставка и монтаж на офис обзавеждане по три обособени позиции

9065757/2017-06-29 На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 19.07.2017 г. е публикуван Протокола от работата на комисията […]

затворена „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол по три обособени позиции

00339-2017-0005/2017-05-12 Предметът на настоящата обществена поръчка е: Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на […]

прекратена „Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и Рекултивирано депо – Ямбол, при аварийна заявка от оператора на депото“

9063871/2017-05-02 Предметът на обществената поръчка обхваща следните дейности: Осигуряване на цистерни, съоръжени с оборудване за изпомпване на промишлени води от ретензионния […]

затворена Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г, по три обособени позиции“

00339-2017-0004/2017-04-20 Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на Община Ямбол, включени в […]

възложена Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван лек автомобил, за нуждите на Областен информационен център с адрес гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 34, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

9063332/2017-04-12 На 17.05.2017 г. са публикувани Протоколи от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ============================================================================================================= До […]
« 1 2 3 4 5 ... 17 »