Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 1 - 10 от 236 намерени

отворена „Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

9091967/2019-08-29 Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община […]

отворена Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Ямбол.

00339-2019-0011/2019-08-26 На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.) Възложителят ще предостави […]

затворена "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

9091282/2019-08-12 "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея" ================================================================================================================= На […]

затворена „Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“

9091249/2019-08-09 Поръчката включва в обхвата си следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически за обект „Изграждане на котелно […]

затворена „Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“

9090747/2019-07-26 Целта на обществената поръчка е изпълнението на текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“ в гр.Ямбол чрез полагане на […]

затворена „ИЗКЪРПВАНЕ (ЗАПЪЛВАНЕ) НА ДУПКИ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ”

9090660/2019-07-24 „ИЗКЪРПВАНЕ (ЗАПЪЛВАНЕ) НА ДУПКИ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ” ================================================================================================================= На основание чл. 36а, ал. 3 от […]

затворена „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”

9090417/2019-07-17 „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки […]

затворена Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”.

00339-2019-0010/2019-07-15 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен […]

затворена „Доставка чрез закупуване на един брой нов автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

9089985/2019-07-05 Доставка на нов, неизползван автомобил, с технически данни отговарящи на изискванията, посочени в техническата спецификация (или да надхвърлят минималните изисквания) […]
« 1 2 3 4 5 ... 24 »