Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 11 - 20 от 238 намерени

затворена Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”.

00339-2019-0010/2019-07-15 Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен […]

затворена „Доставка чрез закупуване на един брой нов автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

9089985/2019-07-05 Доставка на нов, неизползван автомобил, с технически данни отговарящи на изискванията, посочени в техническата спецификация (или да надхвърлят минималните изисквания) […]

затворена Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионални кухненски уреди и електроуреди за нуждите на детски градини, детски ясли и детска кухня и социални услуги на територията на Община Ямбол по четири обособени позиции

9089924/2019-07-04 С настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител, който да извърши след възлагане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация […]

затворена „Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Паркове и зони за отдих” с адрес гр. Ямбол.

9087624/2019-04-18 „Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол […]

затворена „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

9087625/2019-04-18 „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител […]

затворена Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републикански транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции”

00339-2019-0007/2019-03-21 Предметът на обществената поръчка включва извършването на транспортни услуги – обществен превоз на пътници по четиринадесет обособени позиции, както следва: […]
« 1 2 3 4 5 6 ... 24 »