Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 201 - 210 от 236 намерени

затворена “Избор на изпълнител за осигуряване на информация и публичност по проекти , финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по две обособени позиции: Обособена позиция №

00339-2013-0045/2013-12-21 Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 13.01.2014 г. , 17:00 чОсъществяване на мерки за публичност и информираност за популяризиране […]

възложена „Извършване на одит на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано градско развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

00339-2013-0043/2013-12-19 Към настоящата процедура е прикачен файл с информация за датата на отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата. С […]

възложена „Изпълнение на мерки за информация и публичност на проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” при изпълнение на основен обект”

00339-2013-0044/2013-12-19 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

изпълнен „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

00339-2013-0041/2013-12-18 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

изпълнен „Осигуряване на информация и публичност по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

00339-2013-0042/2013-12-18 На вниманието на всички заинтересовани участници: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

възложена „Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работниците и служителите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин

9023963/2013-12-14 Протокол от работата на длъжностни лица утвърден на 03.01.2014 г. относно разглеждане и оценка на получените оферти. Предметът на поръчката […]

затворена Доставка на компютърна техника и метални архивни шкафова за нуждите на Община Ямбол

9023924/2013-12-13 Предметът включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2 – Доставка на метални архивни […]

затворена „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

9023721/2013-12-10 Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически […]
« 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 »