Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 163 намерени

възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти на територията на град Ямбол”

00339-2016-0005/2016-04-11 Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на Средно общообразователно […]

възложена „Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на Община Ямбол“

9052412/2016-04-11 На основание чл. 101г, ал. 4, изр. второ от ЗОП /отм./ на 01.06.2016 г. са публикувани Протоколи от работата на […]

възложена „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол”

00339-2016-0001/2016-03-02 Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по почистване, поддържане на чистотата и озеленените […]

възложена „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“

9050800/2016-02-25 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не […]

възложена Публична покана по ЗОП с предмет:„Доставка чрез закупуване на технически средства за поставяне на пътна сигнализация за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране” и Общинско предприятие ОП „Комунални и обредни дейности” към Община Ямбол, гр. Ямбол ”

9050585/2016-02-19 Разяснениe 1 по настоящата публична покана e публикуванo като прикачен файл в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================ Публична покана […]

възложена Публична покана по ЗОП с предмет „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”

9050123 /2016-02-04 Публична покана по ЗОП с предмет „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.Обект на публичната покана е […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 »