Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 195 намерени

възложена Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление в община Ямбол”.

9062344/2017-03-15 Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Поддръжка и свързаните с нея ремонтно-възстановителни работи на уличното осветление […]

възложена „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

00339-2017-0001/2017-03-08 Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработят работни проекти, да се изпълнят необходимите строително-монтажни работи и да […]

прекратена „Упражняване на строителен надзор на ЛОТ № 2 „Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

00339-2016-0017/2016-12-23 Изпълнението на общественатa поръчка включва:1. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, на […]

затворена Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява относно предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор

9060204/2016-12-21 Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта […]

прекратена Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда на общински пазар „Каргон“, гр. Ямбол“

9059664 /2016-12-08 Предмет на обществената поръчка: „Изпълнение на сторително-монтажни работи във връзка с извършване на основен ремонт на покрив на търговска сграда […]

възложена ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:ИЗПОМПВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ НА ОТПАДНИ ИНФИЛТРАТНИ ВОДИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНО И РЕКУЛТИВИРАНО ДЕПО - ЯМБОЛ, ПРИ АВАРИЙНА ЗАЯВКА ОТ ОПЕРАТОРА НА ДЕПОТО

9059396/2016-12-02 На 15.12.2016 г. е публикуван Протокола от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= Предвид […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 »