Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Профил на купувача
Профил на купувача » Договори

Обществени поръчки

Показване на резултати 41 - 50 от 167 намерени

възложена Публична покана доставка на работно облекло и работни обувки

9052559/2016-04-12 Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в: - Община Ямбол и дейностите […]

възложена „Доставка чрез покупка на строителни и ВиК материали за нуждите на община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

00339-2016-0006/2016-04-12 Обществената поръчка се провежда с цел сключване на договор за доставка чрез покупка на строителни и ВиК материали за нуждите […]

възложена „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ПОДЕМНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО КМЕТЪТ Е ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

9052411/2016-04-11 ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуги с подемно-строителна техника за нуждите на Община Ямбол […]

възложена Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти на територията на град Ямбол”

00339-2016-0005/2016-04-11 Изготвяне на обследване за установяване на технически характеристики, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на Средно общообразователно […]

възложена „Проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в детски градини, обединени детски заведения и детски ясли на територията на Община Ямбол“

9052412/2016-04-11 На основание чл. 101г, ал. 4, изр. второ от ЗОП /отм./ на 01.06.2016 г. са публикувани Протоколи от работата на […]

възложена „Почистване, поддържане на чистотата и озеленените територии за обществено ползване на гр. Ямбол”

00339-2016-0001/2016-03-02 Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за извършване на дейности по почистване, поддържане на чистотата и озеленените […]

възложена „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП по обособени позиции“

9050800/2016-02-25 Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не […]
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 17 »