Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

„Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”

възложена 00339-2015-0013/2015-08-17 Публикувал: Мариана Петрова
Предоставяне на услуги по предварително третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, "Тунджа" и Стралджа с код 20 03 01 от Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Дейностите включват предварително третиране (сортиране) на отпадъците от общините, чрез сепариране на отпадъците на инсталация - собственост на, или наета от избрания Изпълнител, проектирана и изградена на собствена или наета или ползвана на друго правно основание площадка на територията на община Ямбол/Тунджа, транспортиране и/или предаване на отсортираните при сепарирането отпадъци за последващо оползотворяване, както и транспортиране и предаване за обезвреждане на Възложителя на останалите след сепарирането негодни за оползотворяване отпадъци. Отпадъците, подлежащи на предварително третиране по прогнозни данни са в обем около 85 000 тона средно годишно за Регион Ямбол (за периода до 2020 г.). В обхвата на поръчката е включено и изпълнение на целите на общините Ямбол, Сливен, Нова Загора, „Тунджа” и Стралджа, по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, в съответствие с действащата нормативна уредба.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 17.08.2015
 
Дата на публикуване: 17.08.2015
 

Образци

PDF файл; 11.5 MB
Дата на публикуване: 17.08.2015
 
Дата на публикуване: 17.08.2015
 

Указания (5).pdf

PDF файл; 10.1 MB
Дата на публикуване: 17.08.2015
 
Дата на публикуване: 28.08.2015
 
Дата на публикуване: 08.10.2015 г.
 
Дата на публикуване: 27.11.2015 г.
 
Дата на публикуване: 27.11.2015 г.
 
Дата на публикуване: 04.12.2015 г.
 
Дата на публикуване: 05.01.2016
 
Дата на публикуване: 29.01.2016
 
Дата на публикуване: 22.03.2016

Връзки към сайта на АОП