Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Упражняване на строителен надзор на ЛОТ № 2 „Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

„Упражняване на строителен надзор на ЛОТ № 2 „Изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

прекратена 00339-2016-0017/2016-12-23 Публикувал: Мария Караиванова
Изпълнението на общественатa поръчка включва:1. Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, на работни чертежи и детайли, изготвени при необходимост след издаване на Разрешение за строеж (промени по време на строителството) за подобектите в обхвата на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“, съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ на изработените инвестиционни проекти, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие; 2. Съдействие при необходимост на Възложителя в процедурата по одобряване на проектната документация, изработена в хода на строителство, преди извършване на съответните строително-монтажни работи, и допълване/промяна на издаденото разрешение за строеж; 3. Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежa в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;4. Изпълняване на функциите Инженер на обектa по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договора за строителство на обекта при същественото условие, че Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на Инженер по ФИДИК, което може да доведе до промяна в цената и/или във времето за завършване на Договора за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на последния;5. Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; 6. Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; 7. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;8. Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа, включително единични и групови изпитвания, пусково-наладъчни работи на инсталациите и оборудването, до издаване на Разрешение за ползване на строежа и предаването му за експлоатация на посочено от Възложителя лице;9. Наблюдение на обекта в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за обекта, управление на процесите по отстраняване на дефекти и предоставяне съдействие на Възложителя за документално и финансовото приключване на Договора за строителство;10. Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни доклади за напредъка на работите, включващи и доклад за работата на Изпълнителя, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договора за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договора за строителство; Доклади за проби, Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия и др.На основание чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, на 12.06.2017 г., към процедурата е публикувано обявлението за възлагане на поръчката и е предоставен линк към посочения документ в РОП.

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 10.7 MB
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 

Методика

PDF файл; 5.37 MB
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 

Образци

PDF файл; 10.1 MB
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 

Решение

PDF файл; 4.64 MB
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 

Обявление

PDF файл; 8.11 MB
Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
 
Дата на публикуване: 18.01.2017 г.
 
Дата на публикуване: 12.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 12.06.2017 г.

Връзки към сайта на АОП