Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява относно предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП „чрез събиране на оферти с обява относно предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор

затворена 9060204/2016-12-21 Публикувал: Мариана Петрова
Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM, с национално покритие от лицензиран оператор за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол и изпълнявани от Община Ямбол проекти, както и за нуждите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Общински пазари“, Общинско предприятие „Платени зони за паркиране", Общинско предприятие „Спортни имоти“, Общинско предприятие „Туризъм и култура“, Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности", Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Защитено жилище за хора с умствена изостаналост и Областен информационен център. До края на първоначално определения срок за получаване на оферти (28.12.2016 г., 17:00 ч.) в Община Ямбол не са постъпили изискуемите три оферти за настоящата поръчка. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят реши да удължи срока за получаване на оферти до 03.01.2017г., 17:00 часа, включително. Съгласно чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на удължения срок Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой.Място на отваряне на офертите: стая 429 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. Дата и час на отваряне на офертите: 04.01.2017 г., 11:00 часа. Обявлението за това изменение е публикувано в Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка.

Файлове към обществената поръчка

 

Образци

ZIP файл; 162 KB
 

Документация

PDF файл; 9.49 MB
 

Протокол

PDF файл; 3.45 MB
Дата на публикуване: 11.01.2017 г.

Връзки към сайта на АОП