Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

„Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обновяване и модернизиране на обекти на образователната инфраструктура на Община Ямбол“

възложена 00339-2017-0001/2017-03-08 Публикувал: Мария Караиванова
Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се изработят работни проекти, да се изпълнят необходимите строително-монтажни работи и да бъде упражнен ефективен авторски надзор във връзка с реализацията на Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол” за обект СОУ „Климент Охридски” – гр. Ямбол и Проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол”. Всяка една от обособените позиции включва в обхвата си следните три дейности: 1. Проектиране; 2. Упражняване на авторски надзор по време на СМР; 3. Извършване на строително-монтажни работи. Избраният изпълнител следва да реализира гореописаните дейности по отношение на сградата, попадаща в предмета на съответната обособена позиция. Очаквани резултати от реализирането на настоящата обществена поръчка общо за всички обособени позиции: 1) Изготвени 2 бр. инвестиционни проекти за 2-та гореописани обекта; 2) Осъществени строително-монтажни работи на 2-та обекта; 3) Осъществен авторски надзор за 2-та гореописани обекта. Обявлението за настоящата обществена поръчка е публикувано в Официален вестник на ЕС на 11.03.2017 г., поради което Възложителят следва да осигури пълен достъп до документацията за участие в процедурата с горепосочения предмет на 11.03.2017 г. На 18.08.2017 г. е изпратено обявление за възлагане на настоящата обществена поръчка, за обособена позиция 1 и 2, с временен референтен номер 20170818-005817 (17-347602-001) в Официалния вестник на Европейския съюз. На 21.08.2017 г. обявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка е публикувано в Регистъра на обществените пръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към настоящата поръчка са публикувани договорите за обществена поръчка за обособена позиция 1 и 2 и Oбявлението за възлагане на настоящата обществена поръчка

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение № 3.pdf

PDF файл; 13.0 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение № 4.pdf

PDF файл; 10.6 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 1 - част 1

PDF файл; 4.27 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 1 - част 3

PDF файл; 26.4 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 2 - част 1

PDF файл; 4.33 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 2 - част 2

PDF файл; 6.60 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Приложение 2 - част 3

PDF файл; 30.5 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Обследване ЕЕ.pdf

PDF файл; 14.3 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Резюме ЕЕ.pdf

PDF файл; 4.67 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Сертификати ЕЕ.pdf

PDF файл; 1.23 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Котел 526510.pdf

PDF файл; 968 KB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Котел 625360.pdf

PDF файл; 971 KB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Резюме ЕЕ Училище.pdf

PDF файл; 4.02 MB
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2017 г.
 

Разяснение

PDF файл; 953 KB
Дата на публикуване: 23.03.2017 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 362 KB
Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 98.7 KB
Дата на публикуване: 03.05.2017 г.
 

Протокол № 3

PDF файл; 294 KB
Дата на публикуване: 12.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 09.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 14.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2017 г.

Връзки към сайта на АОП