Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие

Обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет:„Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие

възложена 9062404/2017-03-16 Публикувал: Мария Караиванова
Предметът на настоящата процедура е: „Доставка и монтаж на обзавеждане на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“, във връзка с възлагането на дейности по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002, Договор № BG16RFOP001-3.002-0028-C02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Ямбол. Изпълнителят на обществената поръчка следва да изработи, достави и монтира необходимото обзавеждане във вид и качество, отговарящи на минимално зададените параметри и характеристики, както следва: 1.Обзавеждане на Учебни помещения в сградата на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“ - Ученически чин/маса /234 бр./, Ученически стол /468 бр./, Учителско бюро /18 бр./, Учителски стол /18 бр./, Маса 30 места /1 бр./ и Столове /30 бр./; 2. Обзавеждане на общежитие, находящо се на третия етаж в сградата на Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" град Ямбол“: Гардероб /52 бр./, Легло 52 /бр./, Матрак /52 бр./, Скрин-шкафче /52 бр./ и Бюро /52 бр./.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2017 г.
 
Дата на публикуване: 06.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.

Връзки към сайта на АОП