Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван лек автомобил, за нуждите на Областен информационен център с адрес гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 34, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван лек автомобил, за нуждите на Областен информационен център с адрес гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 34, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

възложена 9063332/2017-04-12 Публикувал: Свилен Раднев
На 17.05.2017 г. са публикувани Протоколи от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ============================================================================================================= До края на първоначално определения срок за подаване на оферти (25.04.2017 г., 17:00 ч.) в Община Ямбол са постъпил две оферти. Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срок за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят реши да удължи срока за подаване на оферти до 28.04.2017 г., 17:00 часа, включително.Съглано чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на удължения срок Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой. Място на отваряне на офертите: стая 429 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7. Дата и час на отваряне на офертите 02.05.2017 г. в 11:00 часа. ============================================================================================================== Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван лек автомобил, за нуждите на Областен информационен център с адрес гр. Ямбол, ул.”Търговска” № 34, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 12.04.2017
 

Указания (11).pdf

PDF файл; 197 KB
Дата на публикуване: 12.04.2017
 

Образци (30).zip

ZIP файл; 53.1 KB
Дата на публикуване: 12.04.2017
 
Дата на публикуване: 12.04.2017
 
Дата на публикуване: 12.04.2017
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 

Договор 03-00005.pdf

PDF файл; 2.20 MB
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.07.2017 г.

Връзки към сайта на АОП