Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол по три обособени позиции

„Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол по три обособени позиции

възложена 00339-2017-0005/2017-05-12 Публикувал: Мария Караиванова
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Комплексно изпълнение на строително – монтажни работи за обновяване и модернизиране на обекти на градската среда на Община Ямбол по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Част от площадно пространство на площад "Oсвобождение – пешеходна зона и зелени площи; Обособена позиция № 2: Пешеходна улица "Г.С. Раковски" между улици „Преслав” и „Генерал Заимов”; Обособена позиция № 3: Улица „Преслав” между улици „Димитър Благоев” и „Акация”. В изпълнение на Договора за строителство за всяка обособена позиция се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности: - Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договора за изпълнението на съответната обособена позиция от обществената поръчка, и правилата на Оперативна програма "Региони в растеж” 2014-2020 г.; - Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство; - Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ; - Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа; - Доставка, монтаж и пуск на оборудване (За обособена позиция № 3); - Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър - Изготвяне на инструкции за експлоатация и експлоатационна подръжка на монтираното оборудване (За обособена позиция № 3); - Проби и изпитвания при завършване на строителните и монтажните работи, където е необходимо; - Съдействие при организирането и провеждането на необходимите 72-часовите проби при експлоатационни условия на монтираното оборудване (За обособена позиция № 3); - Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок; - Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок. - Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г. На основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за обществени поръчки, на 17.05.2017 г. /дата на публикуване на обявлението за поръчката в ОВЕС/, се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за настоящата обществена поръчка. На основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за обществени поръчки, на 01.06.2017 г. /дата на публикуване на Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация в ОВЕС/, към настоящата поръчка са публикувани и до същите се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства, Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и променена документация за настоящата обществена поръчка. На 11.10.2017 г. обявлението за възлагане на обособена позиция 2 от обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към самостоятелния раздел на процедурата е публикуван договора за обществена поръчка за обособена позиция 2 и Oбявлението за възлагане на тази позиция. Приложение № 5 - гаранция за авансово предоставени средства към договор за обособена позиция 2 ще бъде публикувано след предоставянето на документа от Изпълнителя. На 10.01.2018 г. обявлението за възлагане на обособена позиция 1 от обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към самостоятелния раздел на процедурата е публикуван договора за обществена поръчка за обособена позиция 1 и Oбявлението за възлагане на тази позиция. Приложение № 5 - гаранция за авансово предоставени средства към договор за обособена позиция 1 ще бъде публикувано след предоставянето на документа от Изпълнителя На 19.03.2018 г. обявлението за възлагане на обособена позиция 3 от обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки, поради което и на основание чл.24, ал.1 т.6 от ППЗОП, на същата дата, към самостоятелния раздел на процедурата е публикуван договора за обществена поръчка за обособена позиция 3 и Oбявлението за възлагане на тази позиция. Приложение № 5 - гаранция за авансово предоставени средства към договор за обособена позиция 3 ще бъде публикувано след предоставянето на документа от Изпълнителя

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 15.05.2017 г.
 

Обявление

PDF файл; 12.8 MB
Дата на публикуване: 15.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
 

Разяснение № 1

PDF файл; 909 KB
Дата на публикуване: 26.05.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.06.2017 г.
 

Разяснение № 2

PDF файл; 803 KB
Дата на публикуване: 01.06.2017 г.
 

Разяснение № 3

PDF файл; 1.48 MB
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.
 

Разяснение № 4

PDF файл; 798 KB
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.
 

Разяснение № 5

PDF файл; 107 KB
Дата на публикуване: 16.06.2017 г.
 

Разяснение № 6

PDF файл; 107 KB
Дата на публикуване: 22.06.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 17.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 27.07.2017 г.
 
Дата на публикуване: 04.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 29.08.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.
 
Дата на публикуване: 04.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
Описание: подписът на представляващия дружеството е заличен на основание чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2, ал.2 от ЗЗЛД
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 18.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация за банковата сметка на Изпълнителя, съгл. чл.62, ал.2 от ЗКИ
 
Дата на публикуване: 10.01.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация, съгл. чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация за банковата сметка на Изпълнителя, съгл. чл.62, ал.2 от ЗКИ
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация, съгл. чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2018 г.
Описание: Документът съдържа заличена информация, съгл. чл.42, ал.5 от ЗОП и чл.2 от ЗЗЛД

Връзки към сайта на АОП