Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

„Изработване и доставка на работно облекло и обувки по обособени позиции“

възложена 9069598/2017-10-24 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 09.11.2017 г. е публикуван Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9069598/24.10.2017 г. са получени по-малко от три оферти за съответната обособена позиция, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 06.11.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 431. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9069862 ================================================================================================================= Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изработване и доставка на работно облекло и обувки за нуждите на работещите по трудово правоотношение в Сектор Превенция и опазване на обществения ред в Община Ямбол и дейностите към Община Ямбол, Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Общинско предприятие „Общински пазари“, Общинско предприятие „Платени зони за паркиране", Общинско предприятие „Спортни имоти“, Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности", Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ по две обособени позиции.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 24.10.2017 г.
 

образци (32).zip

ZIP файл; 113 KB
Дата на публикуване: 24.10.2017 г.
 

Информация (4).pdf

PDF файл; 1.34 MB
Дата на публикуване: 24.10.2017 г.
 

Обява (4).pdf

PDF файл; 2.70 MB
Дата на публикуване: 24.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 31.10.2017 г.
 
Дата на публикуване: 09.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 02.01.2018 г.
 
Дата на публикуване: 02.01.2018 г.

Връзки към сайта на АОП