Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“

затворена 00339-2017-0009/2017-11-06 Публикувал: Мария Караиванова
Временен референтен номер на обявлението в Европейския вестник - 17-466573-001. Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол. Изпълнителят, в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ, следва да упражни строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството при изграждане на строеж – Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол. В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на строежи: „Пречиствателна станция за отпадъчни води“, „Довеждаща инфраструктура до пречиствателна станция за отпадъчни води“ и „Реконструкция на Главен Колектор IX и попадащия в трасето водопровод“, представляващи етапи на „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол – втора фаза“ в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; - Осъществяване на инвеститорски контрол по време на строителството при доизграждането и въвеждането в експлоатация и за целия период на пробна експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол, в съответствие с изискванията на Възложителя. Забележка: Всяко действие и/или решение, и/или нареждане, и/или съгласие, и/или сертифициране, и/или одобряване на Изпълнителя в качеството му на инвеститорски контрол, което може да доведе до промяна в цената и/или в срока за изпълнение на Договора за строителство, и/или до допълнителни разходи за Възложителя, следва да получи предварително одобрение от страна на последния; - Извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при необходимост от изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството, за всеки от строежите, описани по-горе, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ на изработените инвестиционни проекти, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие; - Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при необходимост от изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството, и допълване на издадените Разрешения за строеж - Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба; - Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР; - Изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни отчети за напредъка на работите за всеки месец от изпълнението на Договора, Доклади за проверено Искане за плащане на Изпълнителя по Договора за строителство, Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договора за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договора за строителство, Доклади за проби, Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Протоколи от проведени срещи за напредъка, Доклади и становища при поискване от Възложителя; - Инспектиране на обекта в периода на пробна експлоатация след постигане на проектните параметри на ПСОВ, изготвяне на необходимата документация за въвеждане в експлоатация и заличаване на условията в Разрешението за ползване на Пречиствателната станция за отпадъчни води след постигане на номинални параметри на оборудването при характеристики на експлоатационния товар, близки до номиналните, представяне на Доклад за приключване на периода на пробна експлоатация и постигане на проектните параметри на ПСОВ при експлоатационни условия; - Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежите, включително единични и групови изпитвания, пусково-наладъчни работи на инсталациите и оборудването, до издаване на Разрешение за ползване на строежите и предаването им за експлоатация на посочено от Възложителя лице; - Наблюдение в процеса на пробна експлоатация от издаването на Разрешение за ползване, управление на процесите по отстраняване на дефекти и предоставяне съдействие на Възложителя за документално и финансовото приключване на Договора за строителство; - Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договора за строителство, Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договора за строителство; Доклади за проби, Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия, Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Протоколи от проведени срещи за напредъка, Доклади и становища при поискване от Възложителя; - Изготвяне и представяне на Възложителя на Окончателен отчет за изпълнението на поръчката след издаване на Разрешение за ползване на всички строежи; - Поемане на отговорност за щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти, до изтичане на гаранционните срокове в строителството и управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; - Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП достъпът до решението и обявлението е осигурен на 08.11.2017 г. /дата на публикуване в РОП/. На основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за обществени поръчки, на 08.11.2017 г. /дата на публикуване на обявлението за поръчката в ОВЕС/, се предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за настоящата обществена поръчка. На 05.12.2017 г. към настоящата поръчка е публикувана Информация при производство по обжалване. Участниците следва да имат предвид, че по аргумент от чл.100 ал.11 от ЗОП във връзка с чл.28, ал.5 от ППЗОП в случаите на образувано производство по обжалване се удължават и обявените срокове в процедурата.Потенциалните участници, следва да имат предвид и че всички действия по хода на процедурата, в това число подаване на оферти и отваряне на същите на публично заседание се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. НА 13.03.2018 Г. Е ИЗПРАТЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ, С КОЕТО СЕ УДЪЛЖАВАТА СРОКОВЕТЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ОБЯВЛЕНИЕТО Е С временен референтен номер 18-117487-001 В ОВЕС И ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНО КЪМ ПРОЦЕДУРАТА СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В РОП.Сроковете по процедурата се удължават съгласно чл.100, ал.11 от ЗОП и чл.28, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с жалба с № ВХР-2514/28.11.2017 г. срещу Решение № РД/02 – 00561 от 06.11.2017 г. на зам. - кмета на община Ямбол. Всички действия по процедурата „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при извършване на строително-монтажни работи за Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол“, се възстановяват във връзка с Решение № 81/25.01.2018 г. на КЗК, с което е оставена без уважение подадената жалба и Уведомления с вх. № 2801-03997/06.03.2018 г. на КЗК и вх. № 2801-04477/13.03.2018 г. на ВАС на РБ,за липсата на постъпвали жалби срещу Решение № 81/25.01.2018 г. на КЗК.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 

Документация

PDF файл; 17.0 MB
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 

Приложение № 2

PDF файл; 11.6 MB
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 

Приложение № 3

PDF файл; 3.14 MB
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 

Приложение № 3

DOCX файл; 40.9 KB
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 

ЕЕДОП

DOCX файл; 62.8 KB
Дата на публикуване: 08.11.2017 г.
 

Разяснение № 1

PDF файл; 1.26 MB
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 05.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 07.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 16.03.2018 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 152 KB
Дата на публикуване: 27.04.2018 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 594 KB
Дата на публикуване: 27.04.2018 г.
 
Дата на публикуване: 16.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 

Доклад

PDF файл; 326 KB
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 11.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 07.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 25.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 25.09.2018 г.

Връзки към сайта на АОП