Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР на обект „Разширение и преустройство на Център за обслужване на гражданите” - сграда на Община Ямбол, идентификатор 87374.537.109.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7”

Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР на обект „Разширение и преустройство на Център за обслужване на гражданите” - сграда на Община Ямбол, идентификатор 87374.537.109.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7”

изпълнен 9070424/2017-11-16 Публикувал: Свилен Раднев
04.12.2017 г. До края на първоначално определения срок за получаване на оферти(04.12.2017 г., 17:00 ч.) в Община Ямбол е постъпила една оферта.Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.Ето защо и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят реши да удължи срока за получаване на оферти до 07.12.2017 г., 17:00 часа, включително. Съгласно чл. 188, ал. 3 от ЗОП след изтичане на удължения срок Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти независимо от техния брой.Място на отваряне на офертите: стая 431 на Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 7. Дата и час на отваряне на офертите: 08.12.2017 г., 14:00 часа. В Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка е публикувана информация за удължаване на първоначалния срок с номер в АОП 9071135, изх. номер 2801-19963/04.12.2017 г., с наименование на файла "Обявление". ================================================================================================================ Oбществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР на обект „Разширение и преустройство на Център за обслужване на гражданите” - сграда на Община Ямбол, идентификатор 87374.537.109.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7”

Файлове към обществената поръчка

 

Обява (5).pdf

PDF файл; 6.89 MB
Дата на публикуване: 16.11.2017
 

Документация (17).pdf

PDF файл; 9.09 MB
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 

КС Приложение № 2.xls

XLS файл; 52.0 KB
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 16.11.2017
 
Дата на публикуване: 22.12.2017
 
Дата на публикуване: 10.01.2018

Връзки към сайта на АОП