Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез покана до определени лица с предмет: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ и Общностен център – Ямбол

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез покана до определени лица с предмет: доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ и Общностен център – Ямбол

възложена 2801-19851/2017-12-01 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 11.12.2017 г. e публикуван Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= На основание чл. 20, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, Община Ямбол отправя настоящата покана за извършване на доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електроуреди за нуждите на Център за настаняване на деца/младежи без увреждания, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ и Общностен център – Ямбол до определени лица - "БИС" ООД, гр. Бургас, "Контраст - 94" ЕООД, гр. Ямбол и "Технополис България" ЕАД, гр. София и до всички заинтересовани лица. На основание чл. 191, ал. 2 от ЗОП, когато са получени оферти от лица, различни от посочените в поканата, възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия и съответстват на публикуваните технически спецификациив офертата, Възложителят ги разглежда и класира, ако отговарят на обявените условия.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 01.12.2017 г.
 

Образци (2).docx

DOCX файл; 84.7 KB
Дата на публикуване: 01.12.2017 г.
 
Дата на публикуване: 11.12.2017 г.

Връзки към сайта на АОП