Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци- Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа”

„Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци- Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа”

възложена 00339-2014-0001/2014-01-03 Публикувал: Стефка Христозова
На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци- Ямбол, с. Хаджидимитрово, община Тунджа” ще бъдат отворени в 11:00 часа на 28.02.2014 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. С настоящата процедура "Експлоатация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Ямбол, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа" се цели избор на изпълнител, който да експлоатира депо за ТБО с. Хаджидимитрово, община Тунджа”, като осигури безопасно и екологосъобразно обезвреждане на отпадъците съгласно, условията в разрешението по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, спазвайки планове за експлоатация, мониторинг и авариен план по време на експлоатация.

Файлове към обществената поръчка

 

Указания (3).doc

DOC файл; 552 KB

Връзки към сайта на АОП