Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

възложена 00339-2014-0013/2014-06-18 Публикувал: Светлана Сарандева
На 27.08.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл "Отваряне на ценови оферти" с информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти в процедурата. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), „Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане." Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са от особено значение за Възложителя, който желае да осигури качественото им изпълнение. С оглед на това целта на процедурата е да се сключи договор с изпълнител, който притежава нужните технически и финансови възможности, професионален опит и отговаря на критериите за подбор и предварително обявените от възложителя условия. В резултат на това се цели и осъществяване на комуникация и информационен обмен между община Ямбол и избрания изпълнител и гражданите за качеството на услугите за тяхното подобряване по дейностите, предмет на настоящата поръчка. Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: 1 Събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от контейнери до Депо; 2 Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци (ЕГО) и нерегламентирано изхвърлени около контейнерите строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до Депо; 3 Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до Депо.

Файлове към обществената поръчка

 

разяснение1.pdf

PDF файл; 630 KB
 

разяснение 3.pdf

PDF файл; 661 KB
 

платено по договор

DOC файл; 4.08 MB
Дата на публикуване: 13.02.2015
 

съобщение (2).doc

DOC файл; 24.0 KB
 
Дата на публикуване: 23.02.2015
 
Дата на публикуване: 19.03.2015
 
Дата на публикуване: 22.04.2015
 
Дата на публикуване: 19.05.2015
 
Дата на публикуване: 21.05.2015
 
Дата на публикуване: 26.06.2015
 
Дата на публикуване: 17.07.2015
 
Дата на публикуване: 20.08.2015
 
Дата на публикуване: 15.09.2015
 
Дата на публикуване: 19.10.2015
 
Дата на публикуване: 16.11.2015
 
Дата на публикуване: 05.01.2016
 
Дата на публикуване: 22.03.2016
 
Дата на публикуване: 22.03.2016
 
Дата на публикуване: 18.04.2016

Връзки към сайта на АОП