Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Договор: „Възлагане на строителен надзор на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”,

„Възлагане на строителен надзор на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”,

действащ 13/07.04.2015г./2015-05-07 Публикувал: Мария Паспалджиева
1. Осъществяване функциите на Инженер през етапа на извършване на строителни и монтажни работи свързани със строителството на обект „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол”, съгласно изискванията на Договорни условия за строителство за строителни и инженерни проекти, проектирани от възложителя.(ФИДИК). Хармонизирано издание на Международната банка за развитие, март 2006г. Издание в български превод: Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти (БААИК); 2. Упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, спрямо дейностите по „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол” до приемане и въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на ЗУТ и гарантиране прилагането на българските нормативни изисквания; 3. Упражняване на контрол по строителството; 4. Изготвяне на окончателен доклад за обекта съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ; 5. Съставяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176а от ЗУТ; 6. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 7. Контрол и одобрение на кадастрално заснемане на изпълнения обект по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър; 8. Предоставяне на съдействие на Възложителя за управление на договора за строителство на „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол” във периода за съобщаване на дефекти и следващите дейности за документално и финансово приключване.

Файлове към договора

 

Dogovor_13_07.04.15 (2).rar

RAR файл; 70.7 MB
Дата на публикуване: 07.05.2015
 
Дата на публикуване: 30.09.2015
 
Дата на публикуване: 05.11.2015
 
Дата на публикуване: 06.01.2016