Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Наредба за НРПУРОИ

Н А Р Е Д Б А

 

за реда за придобиване, управление и разпореждане

с общинско имущество

(НРПУРОИ)

 

(Приета с решение №11/1996 г. на ОбС – Ямбол, в сила от 01.01.1997 г., изм. с реш. №14/ 21.02.1997 г., изм. с реш. №19/22.08.1997 г., изм. с реш. №24/16.03.1998 г., изм. с реш. №27/05.06.1998 г., изм. с реш. №34/30.10.1998 г., изм. с реш. №42/14.07.1999 г., изм. с реш. №10/14.04.2000 г., изм. с реш. №19/03-10.11.2000 г., изм. с реш. №24 от 09.03.2001 г., изм. с реш. №25/13-20.04.2001 г., изм. с реш. №27/06.07.2001 г., изм. с реш. №29/28.09.2001 г., изм. с реш. №31/21.12.2001 г., изм. с реш. №35/29.03.2002 г., изм. с реш. №41/14.12.2002 г., изм. с №43/25.04.2003 г., изм. и доп. с реш. №8/25.06-02.07.2004 г., изм. с реш. №9/30.07-03.09.2004 г., изм. с реш. №11/19.11-25.11.2004 г.; изм. и доп. с реш. № ХІV-2/04.02.2005 г., доп. с реш. № Х-7/27.06.2008г., доп. с реш. № ХХV-31/17.09.2009г., изм. с реш. № ХХІХ-8/19.12.2009г.,  доп. с реш. № ХVІІІ-1/28.01.2013г., отм. текстове с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г., в сила от 21.02.2017г.)

 

 

 

Глава първа

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1.1. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) С тази наредба се определят условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Ямбол, както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост, и другите разпоредби на действащото законодателство.

 2. (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в срок до 31 март.

Чл.2. (1) Имоти, частна общинска собственост, които са придобили качеството на публична общинска собственост, вследствие на предоставянето им за управление на органите, юридическите лица или организациите по чл.12, ал.1 и ал.2 от ЗОС вследствие на реализирано по влязъл в сила подробен градоустройствен план мероприятие, както и имоти, придобити от общината в резултат на принудително отчуждаване, се обявяват за имоти - публична общинска собственост с решение на общинския съвет.

         (2) Имоти  -  публична общинска собственост,  които вследствие промяна в начина на ползване, на управление или на реализирано по влязъл в сила подробен градоустройствен план мероприятие са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от ЗОС, се обявяват за частна общинска собственост с решение на общинския съвет.

         (3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Предложения за откриване на процедура по ал.1 и 2 се правят в писмена форма до кмета на общината чрез дирекция "Общинска собственост и икономически дейности". Предложение може да направи всеки заинтересован.

(4) Предложението по ал.3 следва да съдържа:

1. вида и местонахождението на имота;

2. вида и основанието за извършване на предлаганата промяна;

3. конкретни мотиви за извършване на промяната.

(5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Постъпилите предложения се проучват от дирекция "Общинска собственост и икономически дейности", което изисква задължителни становища от ползвателите,   на които имотът е предоставен за управление, ако те не са изготвили предложението. Становище може да бъде изискано и от съответната служба по териториално развитие и строителство, когато промяната се налага по градоустройствени съображения. Въз основа на резултатите от проучването  дирекция  "Общинска  собственост и икономически дейности" изготвя доклад до кмета на общината. Докладът се внася в двумесечен срок от получаване на предложението.

(6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Извън  случаите по ал.3,  предложения за промяна вида на общинската собственост могат да се правят служебно от дирекция "Общинска собственост иикономически дейности". В този случай докладът до кмета на общината следва да съдържа всички данни по ал. 1.

(7) Кметът на общината в 14-дневен срок внася в общинския съвет предложение за извършване на промяната. Предложението се разглежда от съответните постоянни комисии към ОбС, които изготвят становище и проект за решение, и ги внасят за обсъждане на заседание на общинския съвет.

(8) Решенията на общинския съвет по ал. 1 (и 2 – отм. с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г.) се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

 

 

Глава втора

 

Раздел І

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Загл. изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)

 

Чл.3. Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права:

            1. по силата на закон;

            2. чрез безвъзмездно преотстъпване от държавата;

         3. чрез закупуване на недвижими имоти и движими вещи, със средства на общината;

         4. чрез замяна на имоти и вещи - общинска собственост - с имоти и вещи на държавата и на други физически и юридически лица;

            5.чрез дарение или завещание на общината, на нейните органи и учреждения и на населеното място;

6.чрез изграждане на обекти на общинска земя или върху терени, където в полза на общината е учредено право на строеж, на надстрояване или на пристрояване;

7. чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти, частна собственост;

8. чрез учредяване в полза на общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона;

9.  чрез заемане на недвижим имот, чийто собственик не може да бъде установен;

10. с позоваване на придобивка давност в полза на общината;

11. чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и парични средства на населението в общината.

Чл.4. (1) Закупуване на недвижими имоти със средства на общината се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Чл.5. Общината придобива право на собственост върху сгради, постройки, съоръжения или части от тях чрез извършване на ново строителство или чрез надстрояване на съществуващи сгради, в съответствие със строителна /инвестиционна/ програма, приемана ежегодно с решение на общинския съвет. Изпълнението на програмата се възлага на кмета на общината.

Чл.6. Закупуването /доставката/ на машини, съоръжения, транспортни средства и други дълготрайни активи, необходими за осъществяване дейността на общината, в рамките на предвидените бюджетни разходи, се извършва от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.

Чл.7. (1) Движимите вещи, необходими за осъществяване на дейността на общинския съвет и общинската администрация се закупуват от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Движимите вещи, необходими за административни и стопански нужди на звената и предприятията, работещи на самостоятелна бюджетна сметка се закупуват от съответните ръководители или упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл.8. Приемане дарения или на завещания в полза на общината се извършва от кмета на общината. Дарения и завещания в полза на общината за недвижими имоти да се извършват след решение на ОбС.

Чл.9. Общината придобива право на ползване, на строеж, на надстрояване и на пристрояване върху имоти, собственост на държавата или други физически и юридически лица въз основа на договор, сключен от кмета на общината след решение на общинския съвет, с което да са одобрени основните клаузи на договора.

Чл. 10. Договори, с които в полза на общината се учредяват безвъзмездно ограничени вещни права се сключват от кмета на общината.

Чл. 11. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Заемане на недвижими имоти на територията на общината, чийто собственик не може да бъде установен се извършва със заповед на кмета на общината, след доклад на дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".

Чл. 12. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Придобиване на собственост чрез позоваване на придобивка давност в полза на общината се извършва със заповед на кмета на общината, след доклад на дирекция "Общинска собственост и икономически дейности", В заповедта се посочват вида и местонахождението на имота, както и основанието за придобиването му.

 

Раздел ІІ

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНСКАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

(приет с реш. № Х-7/27.06.2008г.)

 

Чл. 12а. (1) Финансирането на изграждането на общинската техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи, канализация и др. се осигурява от бюджета на Община Ямбол, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от експлоатационните дружества, доколкото в специален закон не е предвидено друго.

Чл. 12б. (1) По изключение изграждането на обектите на техническата инфраструктура върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от  физически и юридически лица по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:

1. изрично писмено искане на потенциалния изпълнител и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск;

2. съответните елементи на техническата инфраструктура да са предвидени с устройствена схема или подробен устройствен план за територията;

3. обектът да не е включен в годишната инвестиционна програма на Община Ямбол или на експлоатационните дружества;

4. потенциалният изпълнител, да има качеството на инвеститор на една или повече сгради, които следва да бъдат свързани с мрежите на техническата инфраструктура;

5. изготвен от потенциалният изпълнител идеен инвестиционен проект, придружен с доклад за съответствие.

(2) Възлагането по ал.1 става с договор за поръчка от кмета на Община Ямбол.

(3) Когато е направено искане по ал.1, но се засягат имоти частна собственост, договорът за поръчка се сключва след като Община Ямбол придобие имотите чрез дарение или покупка по пазарни цени при наличие на финансова възможност. Договорът за покупка се сключва от кмета, след решение на общински съвет.

Чл.12в. (1) Изграждането на съответния обект или група обекти на техническата инфраструктура се възлага с договор за безвъзмездна поръчка, който се сключва от кмета на общината с физическото или юридическо лице, поискало възлагането.

(2) Проектирането и изграждането на обектите, предмет на договора по ал.1, е изцяло за сметка на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да изгради обекта при спазване на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство. В случай, че причини вреди на трети лица при изпълнение на проектирането и строителството в отношенията между страните отговорност носи единствено той.

(4) Изпълнителят има право да превъзложи изпълнението изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа той отговаря като за своя пред Възложителя - Община Ямбол.

(5) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по установения ред, включително и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.

(6) Построеният обект остава в собственост на Община Ямбол, която по своя преценка извършва процедурите за предаването му на съответното експлоатационно дружество.

(7) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на или свързани с проектирането и изпълнението на обекта остават в собственост на Община Ямбол.

(8) Изпълнителят е длъжен да оформи авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта като права върху произведение, създадено по поръчка по чл.42 от Закона за авторското право и сродните му права, принадлежащо на Община Ямбол.

(9) С приемането на завършения обект от страна на компетентните органи правото за използване на инвестиционния проект се прехвърля автоматично и става собственост на Община Ямбол.

(10) За договорите по чл.12б и чл.12в общинската администрация води публичен регистър. Като неразделна част към тях се прилагат и актовете за общинска собственост за съответния обект.

 

 

Глава трета

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Раздел I

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.13. (1) Кметът на общината управлява имотите - публична общинска собственост предназначени за осъществяване функциите на общинския съвет и общинската администрация.

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Кметът на общината упражнява контрол по управлението на имотите по чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС, предоставени с решение на ОбС на съответните организации или юридически лица на общинска бюджетна издръжка.

(3) Поддържането  и  ремонтите  на  имотите  и  вещите  публична  общинска
собственост се извършва от лицата, които ги управляват, в рамките на предвидените за
това бюджетни разходи, които се определят с ежегодния бюджет на общината.

(4) Имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности
от общинско значение, включително и имотите за здравни, културни, образователни и
социални   мероприятия   от   общинско   значение,   се   предоставят   безвъзмездно   от
общинския съвет за ползване от съответните организации или юридически лица на
бюджетна издръжка. Общинският съвет определя условията и срока за ползване на
имотите.

(5)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.Общинският съвет определя условията и срока за ползване на имотите.     (изр.първо, спряно със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)  (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Имоти и вещи - общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.  Предоставените имоти и вещи не могат да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или да се пренаемат, освен в случаите, предвидени в закон.  (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(7) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на на чл.14, ал. 2 от ЗОС за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват   

Чл. 14. (1) Имотите и части от имоти - публична общинска собственост, имащи пряко стопанско или търговско предназначение могат да бъдат отдавани под наем или да бъдат ползвани съвместно по договор с трети лица.

(2) Отдаването под наем на имот по ал. 1 или на части от тях се извършва след
решение на общинския съвет, чрез провеждане на търг или конкурс по реда на глава
седма. Началната тръжна цена се определя по Приложение № 1 на Наредбата.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, кметът на общината сключва договор за наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 5 години. Наемните правоотношения се прекратяват по реда на ЗЗД на основанията в чл. 15 от ЗОС и по договора.      

(4) Сключване на договори за съвместно ползване с трети лица на имоти по ал.1
или на части от тях се извършва след решение на общинския съвет, чрез провеждане на
конкурс. С решението си общинският съвет се произнася и по конкурсните условия,
предложени от кмета на общината.

(5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от конкурса кметът на общината сключва договор за съвместно ползуване, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 5 години, като за всеки обект се взема конкретно решение от ОбС.

           

            Чл. 14 а(нов – Реш. № ХХV-31/17.09.2009г.) (1) Имоти и части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на общински училища на бюджетна издръжка, могат да се отдават под наем от директора на съответното училище, прилагащ системата на делегиран бюджет, след решение на Общински съвет, чрез провеждане на търг или конкурс по реда на Глава седма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            (2) При провеждане на търга или конкурса в комисията по чл. 58, ал. 3 от Наредбата участват като редовни членове представители на община Ямбол, определени от кмета на общината, като единият задължително е с юридическо образование и двама общински съветника, определени от Председателя на ОбС .

            (3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, директорът на училището, прилагащ системата на делегиран бюджет, сключва договор за наем в срока на чл. 14, ал. 3.

(4) Копия от сключените договори се представят в едноседмичен срок в общината.

(5) Приходите от наем по сключен от директора договор постъпват по бюджетната банкова сметка на училището.

 

            Чл.14 б (нов – Реш. № ХVІІІ-1/28.01.2013г.) Срокът по чл.14, ал.3 и чл.14а, ал.3 може да бъде продължен с допълнително споразумение – анекс към договора за наем, след решение на Общинския съвет, по мотивирано предложение на кмета на общината. Общият срок на наемното правоотношение не може да бъде по-дълъг от 10 години.

 

Чл.15.(1). Спортните и туристически обекти и съоръжения - публична общинска собственост се ползват и управляват в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта.

(2) Имотите по ал.1, вкл. и правото да се разреши поставянето на реклами в тях, могат да се предоставят за ползване с решение на общински съвет при следните условия:

1. безвъзмездно,   за   определено   време   -   на  детски   градини,   училища   и
извънучилищни   звена   за   реализиране   на   задължителните   учебни   програми   и
извънкласните, факултативни и свободни занятия с физическо възпитание, спорт и
туризъм и тренировъчна и състезателна дейност на учениците и студентите;

2. безвъзмездно   или   възмездно,   за   определено   време   -   на   спортните
организации със седалище в Община Ямбол, за осъществяване на тренировъчна и
състезателна дейност.

(3) Имотите по ал.1 не могат да се предоставят за безвъзмездно ползване на юридически и физически лица, осъществяващи стопанска дейност.

(4) С решение по ал.2, т.2 Общинския съвет може да определи часове в определени дни от седмицата, в които спортните организации са длъжни да допускат гражданите, упражняващи спорт за всички, да ползват безвъзмездно спортните и туристическите обекти и съоръжения.

(5) Кметът на общината, след като вземе мнението на лицата и организациите по ал.2 дава разрешение за използване на обектите по ал.1 за културни и други нужди и прояви с обществен характер, ако с това няма да се увреди общата спортна дейност и няма да се нанесат вреди на спортните обекти и съоръжения.

(6) Освен по реда на ал.2, спортните и туристически обекти и съоръжения -публична общинска собственост могат да се предоставят за ползване и въз основа на договор за концесия. Предоставянето на концесията се извършва по реда на Наредбата за предоставяне на общински концесии, приета с решение №4 по протокол №16/1997 г. на Общински съвет - Ямбол.

 

 

Раздел ІІ

 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.16. (1) Кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет организира, ръководи и контролира управление на недвижимите имоти - частна общинска собственост

(2) Ръководителите на юридическите лица и други организации на общинска бюджетна издръжка, както и на общинските предприятия организират и осъществяват управлението на предоставените им недвижими имоти.

Чл.17. (1)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(2) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет,след провеждане на търг или конкурс  по реда на глава седма. Начална тръжна или конкурсна цена се определя  по Приложение № 1 на Наредбата .(спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)             (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

 

(3) В условията на търга или конкурса могат да бъдат установени изисквания за осъществяване на точно определени производствени или стопански дейности в отдаваните под наем помещения, както и за не променяне характера на тези дейности за определен срок.

(4) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем с кмета на общината или с упълномощено от него лице, за срок до 5 години. Наемното правоотношение се прекратява при условията и по реда на чл. 15 от ЗОС. (спряно със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)     (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

  

(5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия при условията на ал. 2, за срок не по-дълъг от една година. Договорът за наем по преценка на кмета на общината може да се продължи с анекс до явяване на собственика.

(6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Срокът по ал.4 може да бъде продължен с анекс към основния договор по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг десет години.   

Чл.18. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) С решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти или части от тях — частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи здравни, образователни, спортни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението. Въз основа на решението се сключва договор за наем с кмета на общината или с упълномощено от него лице за срок до 5  години. Месечната наемна цена се определя по приложение №1 на Наредбата.   (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

 

            (2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Ежегодно, в срок до 31 януари, дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" изготвя списък на свободните помещения по ал. 1, който се одобрява от кмета на общината и се поставя на видно място в сградата на общинската администрация. Съдържанието на списъка се актуализира ежемесечно като  в него се включват освободените през периода имоти.

         (3) Желаещите да бъдат настанени в помещенията по ал.2, подават молба до кмета на общината, в която се посочва:

1. трите имена и адреса на лицето, подало молбата. Ако с молбата се иска настаняване на юридическо лице се прилага и копие от съдебната му регистрация;

            2. помещението, в което се иска настаняването;

3. подробно   описание   на   дейностите,   които   ще  бъдат   осъществявани   в помещението по т.2;

4. срока, за който се иска настаняване;

5. декларация, че лицето  не притежава в собственост годни  за постоянно ползуване помещения от вида на това, в което се иска настаняване;

6. справка за ползване на други имоти - общинска собственост;

            (4) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) При необходимост от лицето, подало молбата могат да бъдат изискани и допълнителни  документи,   необходими  за  неговото  настаняване  в  съответствие с изискванията на закона, както и такива, удостоверяващи правоспособността му да упражнява дейностите по ал.1 , ако се изискват по закон.

            (5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" проучва молбите и след като установи, че дейностите, за които се иска настаняване съответствуват на тези по ал.1, подготвя проект за предложение, който представя на кмета на общината.

(6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Срокът по ал.1 може да бъде продължен с анекс към основния договор по предложение на кмета на общината след решение на общински съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.

(7) Помещението се предоставя в 14 дневен срок след подписване на договора за наем.

Чл. 19. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, се извършва със заповед от кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината или от упълномощено от него лице за срок до 3 години.  Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.  

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Отдаването под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва със заповед на кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем от кмета на общината или от упълномощено от него лице за срок до 3 години. Месечната наемна цена се определя по Приложение № 1 на Наредбата.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Срокът по ал.1 и ал.2 може да бъде продължен с анекс към основния договор по предложение на кмета на общината след решение на общински съвет. Общият срок на договора не може да бъде по-дълъг от десет години.

 (4) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 и ал.2 се внасят в дирекция "Общинска собственост и икономически дейности", която ги разглежда в 14 дневен срок.

(5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) При наличие на подходящи свободни помещения, дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" докладва на кмета на общината и подготвя заповед за настаняване.

(6) Помещенията се предоставят в 14 дневен срок след сключването на договора.

(7) Не се предоставят помещения на организации по ал.1 и ал.2 преди те да са уредили задълженията си към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

(8) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Имотите по ал.1 и ал.2 не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват за стопанска и производствена дейност.

Чл.19а. (Нов - Реш. № 14/04.02.2005 г.) (1) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите - общинска собственост, отдадени по Глава трета от настоящата наредба, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.      

(2) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на имоти по чл. 18, ал.1 и чл.19, ал.1 и 2 са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване.            

            (3) Ако имотът по ал. 2 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията.     

            (4) Заповедта по ал. 3 може да се обжалва пред окръжния съд по реда на Закона за административното производство.  Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.      

Чл.20. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) По решение на общински съвет, имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.      

(2) Предоставеното право на управление върху имоти и вещи - общинска собственост, включва правото на общинското или държавното юридическо лице да упражнява върху тях право на ползване и владение от свое име, за своя сметка и на своя отговорност.

(3) Имотите и вещите, предоставени за управление, не могат да се отдават под наем,  да  се обременяват  с ограничени   вещни  права,  както  и да се осъществява стопанска дейност с тях.

Забраната за осъществяване на стопанска дейност не се отнася за имоти и вещи с пряко стопанско и производствено предназначение освен в случаите, предвидени в закон или акт на МС.

(4) Въз основа на решението на общински съвет, кметът на общината сключва договор за предоставяне правото на управление по реда на чл. 18, ал.1 или безвъзмездно.

(5) При нарушаване на забраните по ал.3 или когато нуждата от имота отпадне правото на управление се отнема със заповед на кмета.

(6) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - общинска собственост, се извършват от лицата и звената по ал.1, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.       

            Чл.21. Терени за охраняеми паркинги с определен статут по градоустройствен план или по одобрени градоустройствени схеми, за терени непредвидени по ЗРП за паркинги, до момента на реализация на ЗРП на съответния терен, могат да се отдават под наем с решение на общинския съвет по реда на глава седма от Наредбата .

            Градоустройствените разработки и схеми се съгласуват и одобряват от общината по реда определен със ЗУТ след разглеждане от ОЕСУТ.

 

 

РазделIII

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

            (Загл. изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)

            Чл.22. Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на движимите вещи, необходими за осъществяване дейността на общинския съвет и общинската администрация.

Чл.23. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Движимите вещи, предоставени за нуждите на общински, здравни, културни, образователни, спортни и комунални заведения, както и на общинските предприятия се управляват от техните ръководители.

 

 

Раздел IV

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

Чл.24. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) 3еми от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем на български физически и юридически лица при следните условия:

1. да има влязло в сила решение на Общинската служба по земеделие и гори „Тунджа – Ямбол” за възстановяване на общинската земя в съществуващи или възстановени стари реални граници (чл. 18-ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) или решение за възстановяване собствеността в нови реални граници с плана за земеразделянето (чл.18-ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ);

2. да е извършен въвод във владение по чл.32,ал. 1 и ал.5, съответно чл.25,ал.7 от ППЗСПЗЗ, когато планът за земеразделяне е влязъл в сила.

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) 3емеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ се отдават под наем за срок от 1 година. Срокът на договора може да бъде продължен с още 1 година по предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Земите от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг с явно наддаване по реда на Глава седма от Наредбата. Въз основа на резултатите от търга се сключва договор за наем с кмета на общината за срок не повече от 5 години.

Чл.25. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Ежегодно, в срок до 30 юли общинският съвет определя земите от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем.

(2) В решението по предходната алинея, земите се описват по местоположение (местност), категория, поливност и размер на наемната цена на единица площ.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Решението на общинския съвет се съобщава на населението от кмета на общината с обявление, поставено на видни места в сградата на общинската администрация.

Чл.26. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Общинският съвет в едномесечен срок, въз основа на мотивирано предложение от Общинска служба по земеделие и гори „Тунджа – Ямбол”, с решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд, за оземляване на безимотни и малоимотни граждани от общината, по реда на чл.20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  (ЗСПЗЗ).

Чл.27. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) По предложение на Общинска служба по земеделие и гори „Тунджа – Ямбол”, общинският съвет в едномесечен срок, с решение определя вида, размера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците, по реда на чл.19а от ЗСПЗЗ.

 

 

 

Глава четвърта

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РазделI

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

Чл.28. (1) Разпореждането с недвижими имоти - частна общинска собственост е продажба, замяна, делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване.

(2)   Разпореждането   с   движими   вещи   -   частна  общинска   собственост   се осъществява чрез:

1. продажба;

2. замяна;

3. предоставяне право на ползуване;

            4. дарение ( безвъзмездно предоставяне);

            5. бракуване.

Чл.29.Договорите, с които се извършва разпореждане с недвижими имоти - частна общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват от съдията по вписванията по местонахождението на общинския имот, а при замени с държавни имоти - по местонахождението на държавния имот.

Вписването се извършва от преобретателите, като разходите са за тяхна сметка.

Чл. 30. (отм.  - ХХІХ-8/19.12.2009г.)

 

 

 

  

Раздел II

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРАВНИ СДЕЛКИ

 

Чл.31. (1)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.     (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)       (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

            (2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.                

            (3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината по реда на чл.34, ал.3 от ЗОС.                                  

(4)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества след решение на общинския съвет.   (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)       (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

        

            (5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон.  

(6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти - общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдия по вписванията.        

Чл.32. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс по реда и по условията на Глава седма. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор за продажба.     

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва със заповед на кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта, кмета на общината сключва договор.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон, продажбата се извършва със заповед на кмета на общината без търг или конкурс. Въз основа на заповедта, кмета на общината сключва договор.   

(4)(Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците. (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

Чл.33. (1)Замяна на недвижими имоти - частна общинска собственост, или отстъпването на право на строеж върху такъв имот се извършва от кмета на общината след решение на общинския съвет.

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Замяната се извършва по цени съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС.

(3) Въз основа на решението на Общинския съвет кметът на общината сключва договор за замяна. В договорът се определят: заменитела, обектите на замяна и техните цени, начина на разплащане между страните, други условия договорени от страните.

Чл.34. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет чрез:

            1.  делба;

            2.  продажба на частта на общината;

            3.  откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица;

4.  замяна. 

 (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)      (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

 

(2)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) При прекратяване на съсобствеността по ал. 1 се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността и на Гражданския процесуален кодекс.    (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)  (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(3)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.  (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)  (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(4) Право на собственост върху имоти - частна общинска собственост, може да се прехвърля безвъзмездно по решение на общинския съвет на юридически лица на бюджетна издръжка.

(5) Сключването при необходимост на предварителни договори при урегулиране на територии и поземлени имоти по реда на Раздел втори на Глава трета от ЗУТ се извършва с решение на общинския съвет от кмета на общината след представяне на съгласуван проект.

Чл.35.(1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план при условия и по реда на глава седма.    

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:

            1.  (отм. с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г.)

            2.  юридически лица на бюджетна издръжка;

            3.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

4.  други лица, когато това е предвидено в закон.   

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

            (4) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:

            1.  юридически лица на бюджетна издръжка;                      

            2.  религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;

3.  други лица, когато това е предвидено в закон.                  

(5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) В изпълнение на решението по ал. 1, кметът на общината организира търгове или  конкурси  за отстъпване на право  на строеж.

            (6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

(7) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Търговете или конкурсите за отстъпване на право на строеж за гаражи да се провеждат на три нива:

- първо - за живущите в прилежащите до направената разработка за гаражи блокове;

- второ - за живущите в прилежащите квартали;

- трето - за всички останали.

Преминаването към следващото ниво да се извършва след задоволяване на нуждаещите се от по-ниско ниво.

(8) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Право на строеж на физически и юридически лица, осъществяващи жилищно строителство, може да се отстъпва срещу предоставяне в собственост на общината, като цена на правото на строеж, на реални обекти от бъдещото строителство или от вече готови сгради. Лицата, на които се учредява правото на строеж се определят чрез търг или конкурс, по реда на глава седма.

(9) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед и сключва договор за отстъпване право на строеж.

(10) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.           

Чл.36. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г., отм. с Решение на ЯАС № 24/03.02.2017г.)

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) При условията и по реда на ал.1 се учредява право на строеж на лица – правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ или ЖСК, чиито член кооператори са такива лица, освен ако в закона е предвидено друго.

(3) При отпадане на член от ЖСК по ал.2 нов член се приема по ал.2.

(4) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Право на строеж по ал.1 и 2 се учредява със заповед на кмета на общината след решението на общинския съвет, въз основа на която се сключва договор.

Чл.37. (1)(Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява при условията и по реда на чл. 35, ал. 1.    

(2) Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Безвъзмездно право на надстрояване и/или на пристрояване може да се учреди при условията на чл. 35, ал. 3 и 4.            

(3) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.38. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) (1)Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или  конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при следните условия:   

1. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) на  собствениците  на   жилища   в   сградата,   или   на  техните  пълнолетни низходящи, ако са с незадоволени жилищни нужди, установени по реда на чл. 36, ал.1 или  отговарят на условията на чл.2 от ЗУЖВГМЖСВ;

2. в случай, че собствениците на жилища в сградата или техните пълнолетни низходящи не отговарят на условията по т. 1, право на надстрояване и на пристрояване се отстъпва по общия ред;

3. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) при надстрояване и пристрояване на съществуваща не жилищна сграда, построена по силата на отстъпено право на строеж върху общинска земя, не повече от 10% от учреденото право на строеж, което не води до обособяване на самостоятелен обект;

4. при разлика между разгърнатата застроена площ на жилищни и нежилищни сгради  по одобрен проект и не повече от 10% придобитото право на строеж;

5. право на пристрояване за изграждане на външни стълби, тераси и др. съоръжения, се учредява по молба от собствениците на жилищни сгради, нотариално заверена.

(2) Въз основа на заповедта на кмета на общината се сключва договор.

Чл.39. (1) Безвъзмездно право на строеж, на надстрояване и на пристрояване може да се учредява по решение на общинския съвет на юридически лица на бюджетна издръжка. 

            (2) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.40. (1)Общински сгради, постройки и съоръжения се премахват със заповед на кмета, когато това е предвидено с влязъл в сила ЗРП и неговото строителство е предстоящо.

(2) Сгради, постройки и съоръжения, освидетелствувани по реда на чл.195 от ЗУТ се премахват със заповед на кмета.

Чл.41.(1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс.    (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.   (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.     (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

(4)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет.    (спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.)        (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

 

(5)(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.(спряна със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

            (6) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 

            (7) (Отм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.).

            Чл. 41а. (Нов - Реш. № 14/04.02.2005 г.)  (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на правото на строеж върху имот - частна общинска собственост, и на правото на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, се извършва с решение на общинския съвет.

            (2) Прекратяването на съсобственост в случаите по чл. 34, ал. 1, т. 4 се извършва при условията на ал. 1.

            (3) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор.                

            Чл. 41б. (Нов - Реш. № 14/04.02.2005 г.) (1) Придобиването на право на собственост и ограничени вещни права, както и за провеждането на търговете и конкурсите за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет по реда на Глава седма.

            (2) Разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършва на базата на пазарна оценка, определена по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС. Разпоредителни сделки не могат да се извършват по цена, по-ниска от пазарната оценка.

            (3) В случаите по ал. 2 заплащането на цената се извършва единствено и само с български лева и не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.

 

Раздел ІІІ

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧАСТНАОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл.42.(1) Продажбата на движими вещи - частна общинска собственост се извършва по пазарни цени:

а) със заповед на кмета на общината когато цената на движимите вещи  не надвишават две минимални за страната заплати;

б) при цена на движимите вещи над две минимални за страната заплати, след провеждане на търг или конкурс, насрочен със заповед на кмета на общината или упълномощено от него лице от общинската администрация.

(2) Пазарната цена на вещите се определя с експертна оценка.

(3) При провеждането на търга или конкурса се прилагат правилата на глава седма.

(4) Продажба на движими вещи частна и общинска собственост, ползувани от наематели, се продават на последните при поискване по експертна оценка със заповед на кмета.

(5) Експертна оценка се изготвя от общината и се заплаща от заявителя.

(6) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината или упълномощено от него лице от общинската администрация извършва продажбата с писмен договор.

Чл.43.Замяна и предоставяне право на ползуване върху движими вещи - частна общинска собственост се извършват с договор, сключен от кмета на общината

Чл.44. Движими вещи частна общинска собственост могат да бъдат предоставени безвъзмездно на учебни, научни, културни, здравни социални или спортни заведения и организации. За движими вещи с балансова стойност над 500 лева да се извършва след решение на ОбС.

Чл.45.Излишните и негодни движими вещи се бракуват със заповед на кмета на общината въз основа на протокол, изготвен от назначена от него комисия.

 

Глава пета

 

ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

            (Загл. изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)

 

Чл.46. (1)Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на общинския съвет се определят ателиетата за индивидуална творческа дейност:

1. предназначени за настаняване под наем на хабилитирани научни работници;

2. предназначени за продажба на лицата, настанени в тях по административен ред;

3. предназначени за продажба на търг или конкурс по пазарни цени по реда на Глава седма.

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Решението по ал.1 се приема по предложение на кмета на общината, подготвено от дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".

 Чл.47. Право на настаняване в общински ателиета за индивидуална творческа дейност имат лицата, отговарящи на следните условия:

1. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) не притежават ателие или кабинет за творческа или научна дейност.

2. не притежават вила, годна за постоянно обитаване;

3. не са закупили ателие от държавата или общината;

4. не са прехвърляли жилищен, вилен имот или ателие на трети лица след 13 март 1990 г.;

5. притежават документ, че са хабилитирани научни работници;

6. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) подали са молба за настаняване в ателие до кмета на общината чрез дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".

Чл.48. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) По отношение на картотекирането, настаняването и освобождаването на ателиета по чл.46, ал.1, т.1 се прилагат редът и условията за общински жилища, предвидени в Наредбата по чл.45а, ал.1 от ЗОС.

Чл.49. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Ателиета, по чл.46, ал.1, т.2 могат да бъдат продавани на лица, настанени в тях по административен ред, отговарящи на следните условия:

1. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) да отговарят на условията на настаняване по чл.47;

2. да са наематели на ателиета на основание на настанителна заповед не по-малко от 5 години без прекъсване;

3. да обитават ателие, предназначено за продажба;

4. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) да са подали писмена молба за закупуване на ателието до кмета на общината чрез дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".

(2) Продажбата на общински ателиета по ал.1 се извършва при условията и по реда за продажба на общински жилища.

Чл.50. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Продажбата на общински ателиета по чл.46, ал.1, т.3 се извършва с решение на общинския съвет и със заповед на кмета на общината, след провеждане на търг или конкурс по реда на Глава седма.

(2) По отношение на продажбата на ателиета по ал.1 се прилагат правилата на чл. 62.

Чл.51. (1)Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на общинския съвет се определят общинските гаражи:

1. предназначени за отдаване под наем;

2. предназначени за продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3. предназначени за продажба на търг или конкурс.

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Решението по ал.1 се приема по предложение на кмета на общината, подготвено от дирекция "Общинска собственост и икономически дейности".

Чл.52. (1)Определянето на наематели на общински гаражи се извършва в следния ред:

1. инвалиди - наематели на общинско жилище или собственици на жилище в сградата, до която са построени гаражите, в случай, че притежават лек автомобил и не притежават друг гараж;

2. други   наематели  на  общинско  жилище  или  собственици   на  жилище  в сградата, до която са построени  гаражите,  които притежават лек автомобил и не притежават друг гараж.

(2) Когато броят на гаражите е по-малък от броя на кандидатите по т.1 и т.2 на ал. 1, след настаняване на лицата по ал.1 се тегли жребий между лицата по т.2.

(3) Ако след предоставяне на гаражи на лицата по т.1 и т.2 на ал.1  останат свободни гаражи, те се включват в списъка, като предназначени за продажба на търг или конкурс по пазарни цени.

Чл.53.По отношение на реда за настаняване, освобождаване и продажба на общински гаражи се прилага редът, предвиден за общински жилища.

 

 

 

 

 

Глава шеста

 

НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

(Загл. изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)

 

Чл.54.(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)(спрян със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)   (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

            (2) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице от дирекция “Общинска собственост и икономически дейности”, определено от кмета на общината.  Актът се подписва от съставителя, утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му.            

            (3) Дирекция “Общинска собственост съставя досие за всеки общински имот , към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, както и предоставените права на трети лица.              

Чл.55. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) (спрян със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)  

 

 (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

            (2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват безсрочно в архива на дирекция “Общинска собственост и икономически дейности”.

(3) Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги от дирекция “Общинска собственост и икономически дейности” със заповед на кмета на общината и се предават на собственика.       

Чл.56.(Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)  (спрян със заповед на обл.у-тел № АК 11/0003 от 07.03.2005г.) (отм. с реш.№ 10421/2005г. на ВАС)   (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.

(2) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.

            (3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

             

 

Глава седма

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Чл.57.По реда на тази глава се провеждат търгове или конкурси за:

            1. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост по чл.14, ал.7 от ЗОС;

2. отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост;

3. продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост;

4. отстъпено право на строеж върху общинска земя;

5. отстъпено   право   на   надстрояване   или   пристрояване   върху   общински недвижими имоти;

6. учредяване право на ползуване върху недвижим имот - частна общинска собственост;

7. продажба на движими вещи - частна общинска собственост;

(8) (Отм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.);

(9) (Отм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.)

Чл.58. (1) Кметът на общината открива процедурата по провеждането на търга или конкурса със заповед, която съдържа:

1. описание на имотите или вещите - предмет на търга или конкурса;

2. вида на търга или конкурса - с тайно или явно наддаване;

3. начална тръжна или конкурсна цена;

4. специални условия,  произтичащи  от закона или  решения  на общинския съвет;

5. дата, място и час на провеждане на търга или конкурса;

6. размера на депозита, определен с решение на общинския съвет,  и таксата за участие, както и цената на тръжната или конкурсната документация;

7. други тръжни или конкурсни условия.

(2) Със   заповедта   по   ал.1   се   утвърждават   и   тръжната   или   конкурсната документация, условията за оглед на обектите, състава на комисията по провеждане на търга или конкурса и крайния срок за приемане на заявления за участие.

(3) Комисията по провеждане на търга или конкурса се състои от не по-малко от петима членове,  като в нейния състав задължително се включват минимум двама общински съветници и резервни членове. Представителството в комисията от общински съвет, като редовни членове и една резерва, се определят от Председателския съвет към общински съвет и се внасят от председателя му:

1. комисията провежда заседание само при участие поне на 2/3 от членовете си;

2. зам. председателят на комисията определен със заповедта, замества председателя    при неговото отсъствие, като в останалите случаи действа като обикновен член на комисията.

3. (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, кмета издава заповед за определяне на нов член.

(4) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Определеният депозит по ал.1, т.6 не може да бъде по-малък от 10% върху началната тръжна цена.

(5) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността `и, са за сметка на общината открила процедурата.

Чл.59. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Заповедта по чл.58, ал.1, с изключение състава на комисията, се публикува в регионален вестник и се обявява на видно място в сградата на общинската администрация и чрез Интернет в тридневен срок от нейното издаване.

Търгът или конкурса се провежда най-рано в 15-дневен и най-късно в 30-дневен срок от датата на последната публикация за обявяването му.

Чл.60. (1) Когато на търга или конкурса се яви един кандидат и е закупена една тръжна или конкурсна документация, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена. При закупени повече от една тръжна или конкурсна документация, търгът или конкурса се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна или конкурсна цена.

(2) Когато, на търга или конкурса не се яви кандидат, кметът на общината насрочва повторен търг или конкурс.

(3) Ако на повторния търг или конкурс се яви един кандидат, същият се обявява за спечелил търга или конкурса по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната цена.

Чл.61. (1) При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява началната цена, от която започва наддаването и определя стъпката на наддаване. Последната не може да бъде по-малка от 1 % и по-голяма от 10 % от началната цена.

(2) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Наддаването   се   извършва   чрез   гласно   обявяване   от   участниците   на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно и/ иликратно на стъпката по ал.1.

(3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

(4) Преди третото обявяване на дадено предложение, се предупреждава, че това е последно обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга, предложената
окончателна цена и закрива търга.

(5) В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявят желание да участват в наддаването,  включително и  по първоначална цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.

 Чл.62. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) При търгове с тайно наддаване представянето на пликовете с предложенията (офертите) се прави пред комисията по търга от участника или упълномощен негов представител в деня и часа, определени в заповедта по чл.58.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника - ФЛ, ЕТ, ЮЛ и цялото наименование на обекта, предмет на търга.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) В предложението (офертата), поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом) без ДДС, името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналът или нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт на упълномощеното лице, включително и по чл.62, ал.9, както и всички останали изисквани документи съгласно тръжната документация.

Предложението (офертата) се представя в машинописен вид на бял стандартен лист.

(4) Всяко предложение, поставено в незапечатан плик или което не отговаря на изискванията  на тази  наредба  и/ или   на  тръжната документация,  се обявява за нередовно и участникът се декласира.

(5) В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, търгът се провежда и участникът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната цена.

(6) Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени   условията   за   участие   в   търга,   обявява   редовността   на   предложението, съответно декласирането на участника и оповестява предложената цена.

(7) Предложенията   се   заверяват   от   членовете   на   комисията   по   търга   и допуснатите до участие се подреждат според размера на посочените суми.

(8) Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-високата цена, което се обявява пред всички участници, и търгът се закрива.

(9) При  предложена  еднаква  най-висока  цена  от  повече участници  търгът продължава между тях с открито наддаване и  започва от тази цена.  Стъпката за наддаване я определя председателя на комисията. Над даваната сума може да бъде само кратна на стъпката.

Чл.63. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) При конкурс представянето на пликовете с предложенията (офертите) се прави пред комисията по конкурса от участника или упълномощен негов представител в деня и часа, определени в заповедта чл..58.

(2) Върху плика се отбелязват името на участника - ФЛ, ЕТ, ЮЛ и цялото наименование на обекта, предмет на конкурса.

(3) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) В предложението (офертата), поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на конкурса, предлаганата цена (цифром и словом) без ДДС, името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналът или нотариално заверено копие от документа, удостоверяващ представителната власт на упълномощеното лице, включително и по чл.63, ал.8, както и всички останали изисквани документи съгласно конкурсната документация.

Предложението (офертата) се представя в машинописен вид на бял стандартен лист.

(4)       Всяко предложение, поставено в не запечатан плик или което не отговаря на изискванията на тази  наредба и/ или на конкурсната документация, се обявява за нередовно и участникът се декласира.

(5)       В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат,   конкурсът      се   провежда   и   участникът   се   обявява   за   спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната цена.

(6)       Председателят на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в  конкурса,  обявява редовността на предложението, съответно декласирането на участника и оповестява предложената цена.

(7) Предложенията се заверяват  от  членовете на комисията по конкурса и допуснатите до участие се подреждат според размера на получените точки определени по методика посочена в конкурсната документация.

(8) С първите двама участника, чийто предложения са получили най-много точки, комисията провежда обсъждане на предложените от тях оферти след което прави окончателно класиране с тайно гласуване, като за спечелил се обявява участника получил повече гласове.      

Чл.64.При провеждане на търг или конкурс в съдържанието на тръжните или конкурсни книжа могат да се включват следните  елементи:

1. условия за търга или конкурса;

2. критерии  за оценка на офертите в  съответствие с целите на търга или конкурса и спецификата на обектите - предмет на търга или конкурса, както и тяхната относителна тежест при оценяването;

3. изисквания при изготвяне и предаване на предложението (офертата);

4. процедура по отваряне и оценяване на предложенията (офертите);

5. начин   на  определяне  спечелилия  търга  или   конкурса  и   сключване  на договора;

6.  проекто - договор ;

7. друга документация ако се изисква такава.

Чл.65. (1)След закриването на търга или конкурса, комисията изготвя в тридневен срок протокол за резултатите от него. Протоколът се подписва от членовете й и се предоставя на кмета на общината.

(2) Препис от протокола се предоставя на участниците в търга или конкурса ако пожелаят с писмена молба.

Чл.66. (1)Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кметът на общината издава заповед, с която определя лицето, спечелило търга или конкурса, цената и условията на плащането, както и вида, размера и условията за извършване на други престации, ако са предвидени такива.

(2) Заповедта по ал.1 се издава в седемдневен срок от датата на получаване на протокола по чл.65, ал. 1 и се обявява на заинтересованите лица по реда на 3АП.

(3) Заповедта по ал.1 може да се обжалва от останалите участниците в търга или конкурса по реда на ЗАП относно нарушение по организацията и провеждане на търга или конкурса и законосъобразността на самата заповед.

(4) Отказът да се издаде заповедта може да бъде атакуван по реда на ЗАП.

(5) Депозитът за участие в търга или конкурса остава в полза на общината, когато участникът оттегли предложението си след изтичане на срока за подаване на предложенията.

(6) Депозитът за участие в търга или конкурса се задържа, когато участника подаде жалба срещу заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга или конкурса, до решаването на спора от съда.

(7) Депозитите на участниците в търга или конкурса, извън тези по ал.5 и ал.6 се освобождават в срок от 3 (три) работни дни след изтичане на срока за подаване на жалба срещу заповедта, с която се определя лицето, спечелило търга или конкурса.

Чл.67. (1) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) След като влезе в сила, заповедта по чл.66, ал. 1 се връчва на лицето, спечелило търга или конкурса по реда на ГПК. То е длъжно в едноседмичен срок от датата на връчването да извърши дължимото плащане както и другите престации по сделката, определени в заповедта и представи в дирекция "Общинска собственост и икономически дейности" документите удостоверяващи това. Внесеният депозит се приспада от дължимите суми.

(2) Ако лицето, спечелило търга или конкурса не извърши в едноседмичен срок действията по ал.1, се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит остава в полза на общината, а кметът на общината организира нов търг или конкурс.

Чл.68. (1)Въз основа на документите, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кметът на общината или определен от него зам. кмет при отдаване под наем, в 7-дневен срок от представянето им сключва договор с лицето, спечелило търга или конкурса.

(2) При отказ от страна на лицето спечелило търга или конкурса да сключи договора по предходната алинея, внесеният от него депозит остава в полза на общината, а кмета на общината организира нов търг или конкурс.

(3) Наемната цена се актуализира ежегодно до 15 февруари в съответствие със статистически отчетния индекс на инфлация, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

(4) Собствеността или друго ограничено вещно право върху обекта - предмет на търга   или   конкурса   се   прехвърля   от  датата   на   сключване     на   договора.   Това обстоятелство се отбелязва в сключения договор.

(5) (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Нотариалното вписване на договора, в случай, че такова се изисква, се извършва от лицето, спечелило търга или конкурса. То представя екземпляр от вписания договор в дирекция "Общинска собственост и икономическидейности" за извършване на необходимите записи по актови книги или деактуване на имота.

 

 

Глава осма

 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗА ТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.69.За нарушение на разпоредбите на тази наредба на виновните лица се налага глоба до 200 лева, освен ако със закон не е предвидено друго.

Чл.70. (1)Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(2) Наказателните постановление се издават от кмета на общината, или от оправомощени от него лица.

Чл.71.Административно-наказателното производство се извършва по реда на ЗАНН.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Тази наредба отменя Наредба № 2 за реда и условията за отдаване на общински имоти под наем в Община Ямбол, приета на деветото заседание на ОбС -Ямбол на 29.05.1992 г., както и всички други разпоредби, приети от ОбС - Ямбол, които й противоречат.

§2. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Наредбата се приема на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.

§3. Приходите, получени чрез разпореждане с имоти и вещи - частна общинска собственост по глава четвърта, се събират в извънбюджетната сметка за придобиване на ДМА на общината, след решение на общинския съвет.

§4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

§5. Всички сключени договори за отдадени под наем недвижими имоти или части от тях на политически партии, синдикални организации и сдружения с нестопанска цел да се приведат в съответствие с приетите изменения и допълнения в Наредбата.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§6. Наредбата не се прилага:

1. при разпореждане с общинско имущество, извършвано при условията и по реда на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия:

2. по отношение на общинско имущество, включено в капитала на търговски дружества;

3. приходите, получени след разпореждане с имоти и вещи - частна общинска собственост по чл.4, ал.2 от ЗПСК, се събират в отделна сметка, за да придобият дълготрайни материални активи.

§7. С отделни актове на общинския съвет се уреждат условията и редът за:

1. упражняване от общината на правата `и на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества;

2. провеждане на конкурси или търгове за предоставяне на концесии върху обекти - публична общинска собственост;

3. (Изм. - Реш. № 14/04.02.2005 г.) използуване на части от общински имоти за разполагане на временни преместваеми обекти и съоръжения;

4. създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия по глава шеста от Закона за общинската собственост.

5. (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

§8. (1) Започнати производства преди настоящото изменение на НРПУРОИ да продължат по досегашния ред.

(2) (Нова - Реш. № 14/04.02.2005 г.) Договорите за наем, сключени за срок по-кратък от 10 години и чийто срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат продължени за срок до 10 години с решение на общинския съвет.        

            § 9.(нов – Реш. № ХХV-31/17.09.2009г.) Договорите за имоти и части от имоти – публична общинска собственост, отдадени под наем преди влизане в сила на чл. 14а на наредбата, продължават действието си по досегашния ред.