Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Правилник за УДОПОП

 

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

„Общински пазари - бюджетна дейност

към Община Ямбол

 

 

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

         Чл.1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на Общинско предприятие „Общински пазари”.

         Чл. 2. (1) ОП „Общински пазари” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Ямбол.

         (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

         (3) ОП „Общински пазари” няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.

         Чл. 3. (1) ОП „Общински пазари” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

         (2) ОП „Общински пазари” притежава собствен печат.

 

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

         Чл.4. Общинското предприятие е с наименование „Общински пазари”.

         Чл.5. ОП „Общински пазари” е гр. Ямбол е с адрес на управление: гр. Ямбол,  пл.„Георги Дражев”№1– административна сграда, с идентификатор 87374.550.10.10, с площ 107.72кв.м., намираща се в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г.

         Чл.6. Предмет на дейност на ОП „Общински пазари” гр. Ямбол е управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

         Чл.7. Общинските пазари са обособени по съответния ред терени, които се оборудват с необходимата материална база (складови и търговски площи, павилиони, маси, санитарни възли и други) и където се извършва търговска дейност със стоки за населението, които не са изрично забранени от закона, както следва:

         1. селскостопанска продукция в прясно или преработено състояние;

         2. живи домашни животни и птици;

         3. хранителни стоки;

         4. цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и др. стоки за земеделското производство;

         5.  диворастящи плодове, билки и гъби;

         6.  екзотични декоративни растения и животни;

         7.  промишлени стоки, включително и употребявани, но годни за ползване;

         8.  други съпътстващи стоки и услуги.

         Чл.8. ОП „Общински пазари” управлява и поддържа следните общински пазари, магазини, преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, санитарен възел на територията на Община Ямбол:

         (1) Пазари:

         1. Централен общински пазар, намиращ се в гр. Ямбол, пл. „Георги Дражев“ №1 в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., с АОС №1819/12.11.2013г. в т.ч. и комплексна търговска сграда, целия имот с площ 1064 кв.м., с конструкция, построена 1982г., парцел 1, кв.18, АОС №194/20.02.2001г. – продажба на плодове и зеленчуци и други;    

         2. Пазар „Търговска”, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” №55 – продажба на плодове и зеленчуци и други;

         3. Пазар за цветя „Търговска”, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска” №55 – продажба на цветя;

         4. Пазар „Бенковски”, намиращ се в гр. Ямбол, ж.к. „Бенковски” – продажба на плодове и зеленчуци и други;

         5. Пазар „Боровец”, намиращ се в гр. Ямбол на пл. „Боровец” – продажба на плодове и зеленчуци и други;

         6. Животински пазар, намиращ в гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов” - търговски обект, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.559.3 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 2 741кв.м., ведно с построените в имота административна сграда с идентификатор 87374.559.3.1, с площ 81кв.м. и сграда – сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2, със застроена площ 32.00кв.м., с АОС №1822/25.11.2013г.

 – продажба на животни, промишлени стоки – нови, стоки втора употреба;

         7. Пазар „Търговски фирми”, намиращ се в гр. Ямбол на пл.„Георги Дражев” №1, в подробно описания по т.1 поземлен имот –продажба на промишлени стоки.

            (2) Магазини:

         1. Магазини, намиращи се на Централен пазар, в гр. Ямбол на пл. „Георги Дражев” №1 с общо 36бр. общински обекта, в Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 по КК на гр. Ямбол, с площ 14 638.00кв.м., който включва УПИ I за общоградски пазар, магазини, заведения за обществено хранене и паркиране в кв.18 по плана на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС IХ-23 от 04.05.2012г., АОС 1819/12.11.2013г., в т.ч. и комплексна търговска сграда, целия имот с площ 1064 кв.м., с конструкция, построена 1982г., парцел 1, кв.18, АОС №194/20.02.2001г.;

            (3) Преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;

         1. Преместваеми съоръжения на Централен пазар на пл. „Георги Дражев” № 1;

            (4) Санитарен възел:

         1. Обществена тоалетна на ул. „Търговска” №53.

 

        

ІІІ. СТРУКТУРА и ЧИСЛЕН СЪСТАВ

 

         Чл.9(1) Структурата на предприятието се одобрява от Общински съвет Ямбол по предложение на Кмета на общината, и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия.

 

(2) Числеността на персонала на ОП „Общински пазари“ се одобрява от Общински съвет Ямбол по предложение на кмета.

 

(3) Числеността на персонала на общинското предприятие е 7щ.бр. разпределени в бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, подробно описано в Приложение №1 – неразделна част от настоящия правилник.

(4) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът на предприятието предоставя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината. На база на представеното предложение, Кмета на общината внася в Общински съвет предложение за промяна на чл.9 от Правилника и Приложение №1 къмсъщия.

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

Чл.10. Магазините – частна общинска собственост, предоставени на ОП „Общински пазари” се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на НРПУРОИ.

         Чл.11. Терените върху, които се поставят преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се предоставят по реда на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

         Чл.12. (1) Наемите от обектите общинска собственост се събират по реда на НРПУРОИ.

(2)Таксите и цените на услугите от преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ се събират по реда на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол .

         Чл.13. Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др. се предоставят на ползвателите ежемесечно по реда на подаване на молбите. Разглеждането на молбите се извършва от комисия, чието разпределение се утвърждава от Директора на ОП „Общински пазари”.

(2) Преместваемите обекти, разположени на общинските пазари за търговия със зеленчуци, плодове, цветя, промишлени стоки и др., които се ползват за срок по-малък от един месец, се предоставят на ползвателите ежедневно от длъжностни лица на ОП „Общински пазари”, определени от Директора.

 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.14.(1) Кметът на Община Ямбол възлага управлението на ОП „Общински пазари” на директора с трудов договор.

 

(2)  Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП „Общински пазари” при спазване изискванията на настоящия правилник, Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, НРПУРОИ, действащото нормативно законодателство и актовете на Общински съвет – Ямбол.

 

(3) Директорът има следните права и отговорности:

         1. представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

         2. организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база;

         3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила за дейността му и другите действащи нормативни актове, в съответствие с утвърдено от Кмета на Общината щатно разписание;

         4. осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и отговаря за цялостната дейност на предприятието;

         5. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост;

         6. разработва и предоставя информация и документация свързани с дейността на предприятието по искане на Кмета или на упълномощени от него лица;

         7. в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година предоставя на Кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

         8. отговаря за събираемостта на приходите от обектите на общинските пазари;

         9. осигурява всички необходими условия за функциониране на общинските пазари;

         10. осигурява условия за защита на интересите на потребителите;

         11. осигурява поддръжката и техническата изправност на търговските обекти, съоръжения и инфраструктура на пазарите;

         12. следи за реда и чистотата на територията на пазарите.

Чл.15. Трудовите договори на работниците и служителите в ОП „Общински пазари” се сключват с директора на предприятието.

Чл.16. Директорът на общинското предприятие разработва, а Кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му,които се поставят на видно място в Управлението на пазара и с тях се определят:

а/ специализация на отделните сектори от пазара по видове и други признаци;

б/ хигиенни изисквания, които трябва да се спазват;

в/ сектори и ред за извършване на търговска дейност от пътни превозни средства;

г/ работно време на пазарите и пропускателен режим за МПС-та;

д/ изисквания към ползвателите;

е/ правата и задълженията на служителите;

ж/ контрол по спазванена правилата и др. нормативни актове;

з/ други специфични  дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

 

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

         Чл. 17.(1) ОП „Общински пазари” се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП „Общински пазари” се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП „Общински пазари” се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

         Чл.18.(1) Ежегодно в текущата година, директорът на ОП „Общински пазари” изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за предстоящата финансова година, който проект представя на Кмета на Общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проекта на бюджета се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

         Чл.19.(1)Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Общински пазари” за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от Кмета на Общината в рамките на дадените му правомощия.

         Чл.20. ОП „Общински пазари” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

 

VІІ. ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО

ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

         Чл. 21.(1) Община Ямбол предоставя на ОП „Общински пазари”, гр. Ямбол за управление и поддръжка на следното имущество, подробно описано в таблица №1 от настоящия правилник:

 

Таблица №1 Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Общински пазари“ при Община Ямбол.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

 

ПЛОЩ,

Кв.м.

 

АОС

1

Поземлен имот с идентификатор 87374.550.10 - общоградски пазар

 пл."Георги Дражев"

14 638.00

1819/12.11.2013г.

2

Покрит Пазар "Стара автогара"

ул.„Търговска”

1420.00

188/06.02.2001г.

3

Пазар за цветя „Търговска”

ул.„Търговска”

№ 56

 

 

4

Пазар „Бенковски”

ж.к „Бенковски”

 

 

5

Пазар „Боровец”

пл.„Боровец”

 

 

6

Търговски обект -животински пазар, с идентификатор 87374.559.3, ведно с построените административна сграда и сграда сервизно помещение

ул. „Атанас Кратунов”

2 741.00

1822/25.11.2013г.

адм. сграда с идентификатор 87374.559.31

81.00

сервизно помещение с идентификатор 87374.559.3.2

32.00

7

Пазар „Търговски фирми”

пл.„Георги Дражев”

№ 1

 

 

8

Търговски обекти

 

 

194/20.02.2001г.

9

Обществена тоалетна

ул.„Търговска” № 53

 

 

10

Обект - Тоалетна кабина

пл.„Георги Дражев”

14.40

 

11

Административна сграда - 87374.550.10.10

пл.„Георги Дражев”

107.72

 

 

(2) Предприятието няма право да извършва разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско имущество.

(3)Поддържането и ремонтите на общинското имущество се извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат ежегодно в бюджета му.

 

 

VІІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със Заповед на кмета могат да бъдат предоставяни необходими вещи, отговарящи на характеристики за осъществяване дейността на предприятието.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. В едномесечен срок от приемането на настоящия правилник директорът на ОП „Общински пазари“ изготвя Вътрешните правила за дейността на предприятието, които се утвърждават от Кмета на Общината.

§ 5. Настоящия Правилник е приет с решение по т. 2 на четвърто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28 януари 2016г. и влиза в сила от 10.02.2016г.

 

 

Приложение № 1

към Правилник за устройството и дейността на ОП „Общински пазари", гр.Ямбол

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

НА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ” ГРАД ЯМБОЛ, с ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА – 7щ.бр.