Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » ПУДОППЗО

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие

"Паркове и зони за отдих"- бюджетна дейност към Община Ямбол

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл.1.
Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на ОП "Паркове и зони за отдих" по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Чл.2.(1) ОП "Паркове и зони за отдих" се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Ямбол.

(2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

(3) ОП "Паркове и зони за отдих" няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.

Чл.3. ОП "Паркове и зони за отдих" е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Община Ямбол.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


Чл.4.
Общинското предприятие " Паркове и зони за отдих " гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

         (1) Озеленяване, поддържане и текущ ремонт  на Градски парк, Парк Боровец и зоните за отдих.

         (2) Озеленяване, поддържане и текущ ремонт на общински детски площадки на територията на общината.

         (3) Осигуряване на контрол по опазване на  чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните за отдих в парковете, градините, зелените площи, целостта на цветните партери, парковата мебел /пейки, декоративни кошчета, беседки/ детски съоръжения и уреди за фитнес на открито в детските площадки и кътовете за отдих, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол и други нормативни актове уреждащи опазването на околната среда.

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ


Чл.5.
Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието "Паркове и зони за отдих" гр. Ямбол.

Чл.6. Адресът на управление на Общинското предприятие "Паркове и зони за отдих" - недвижим имот – сгради за административни нужди, находящ  се в Градски парк, гр. Ямбол, построен в ПИ 87374.533.10 на КК на града

РАЗДЕЛ ІV

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


Чл.7
. (1) Общинското предприятие "Паркове и зони за отдих" гр. Ямбол при Община Ямбол има следната структура:

1. Директор;

2. Звено "Финансово счетоводен";

3. Звено "Детски площадки и зони за отдих ";

4. Звено "Паркове" /Градски парк и Парк Боровец/;

5. Звено „Екоинспекция”

         (2) Числеността на персонала на предприятието е 31 щ.бр. (постоянна щатна бройка на заетите лица) разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация:

         1. дейност 619  „Други дейности по жилищно строителство, благоустройствоирегионално развитие" - Звено „Детски площадки и зони за отдих" - 2 щ.бр.;

         2. дейност 622 „Озеленяване” – Звено "Паркове" /Градски парк и Парк Боровец/ - 20 щ.бр. и Звено „Екоинспекция” - 5щ.бр. (ръководител, екоинспектори на постоянен щат и екоинспектори на обществени начала);

         3. дейност 898 „Други дейности по икономиката” – Звено „Финансово счетоводен” – 4 щ.бр.

         (3) Наемане на сезонен персонал до 20 /двадесет/.

Чл.8. (1) Директорът организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП "Паркове и зони за отдих"  при спазване изискванията на настоящия правилник, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Ямбол, Правила за приемане на паркове и градини, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол, действащото законодателство и актовете на Общински съвет - Ямбол.

         (2) Директорът на Общинско предприятие "Паркове и зони за отдих" трябва да отговаря на следните изисквания за заемане на длъжността:

         1. Вид образование - висше образование;

         2. Професионална област - социални, стопански и правни науки;

         3. Професионални направления – икономика, право.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл.9.
(1) Кметът на Община Ямбол възлага управлението на ОП "Паркове и зони за отдих" на директора с трудов договор.

         (2) Директорът има следните права и отговорности:

         1. Представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

         2. Организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база.

         3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила за дейността му и другите действащи нормативни актове, в съответствие с утвърденото от Кмета на Общината длъжностно разписание;

         4. Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и отразява цялостната дейност на предприятието;

         5. Осъществява общо ръководство и контрол по експлоатацията на предоставените на предприятието недвижими имоти и вещи общинска собственост;

         6. Разработва и предоставя информация и документация, свързани с дейността на предприятието по искане на Кмета или на упълномощени от него лица;

         7. В едномесечен срок след приключване на финансовата година предоставя на Кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

         8. Отговаря за събираемостта на приходите;

Чл.10. Трудовите договори на работниците и служителите в Общинското предприятие "Паркове и зони за отдих" гр. Ямбол се сключват с директора на предприятието.

Чл.11. Директорът на общинското предприятие разработва, а Кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, с които се определят:

         а/ специализация на вътрешната структура;

         б/ правата и задълженията на служителите;

         в/ санкциите при неспазване на правилата и др. нормативни актове;

         г/ други специфични дейности и изисквания, свързани с дейността.

 

РАЗДЕЛ VІ

ФУНКЦИИ НА ЗВЕНО „ЕКОИНСПЕКЦИЯ”


Чл.12.
Към Общинското предприятие „Паркове и зони за отдих” се създава специализирано звено „Екоинспекция”. Звеното се състои от служители на постоянен щат и екоинспектори на обществени начала, съгласно чл. 15, ал.1, т.7 от Закона за опазване на околната среда, които не са включени в основния щат.

Чл.13 (1) Екоинспектор на обществени начала може да стане всеки гражданин, който отговаря на изискванията по длъжностна характеристика и е съгласен с основните функции и задължения.

         (2) Екоинспекторът се назначава от директора на ОП „Паркове и зони за отдих”.

         (3) Екоинспекторът се упълномощава от директора на ОП „Паркове и зони за отдих” да налага глоби и да съставя актове на нарушителите по ЗООС, ЗУО и по останалите закони и общински наредби в областта на опазване на околната среда. Издава му се служебна карта и знак за екоинспектор.

         (4) При изпълнение на дейността си, екоинспекторът има следните права:

  1. да осъществява контрол по чистотата на публични територии – тротоари, площади, паркове, улици, зелени площи, терени около жилищни и обществени обекти на територията на община Ямбол;
  2. да има свободен достъп до всички публични обекти и територии за извършване на проверка, с цел предотвратяване или установяване на замърсяване или увреждане на околната среда;
  3. при констатиране на нарушения да съставя актове и фишове за установяване на административни нарушения;
  1. да получава като стимул 40% от стойността на събраните глоби и санкции.

 
Чл.14.Броят на екоинспекторите на обществени начала се определя от директора на ОП „Паркове и зони за отдих” на териториален принцип /по квартали/ и може да се изменя.

Чл.15. За провеждане на своята дейност Екоинспекцията има контролни, координиращи и информационни функции.

Чл.16. Екоинспекцията подпомага функциите на Общината по опазване на околната среда чрез контрол върху чистотата на парковете, градините, зелените площи, дълготрайната декоративна растителност и др., в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол и Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол.

Чл.17. Контролът е превантивен, текущ и последващ.

Чл.18. За осъществяване на информационните си функции Екоинспекцията предоставя информация за състоянието на контролираните обекти, резултатите от контролната дейност и предприетите действия на кмета на общината и всички заинтересовани лица в едноседмичен срок от деня на проверката.

Чл.19. Екоинспекторите могат да изпълняват правомощията си в екип с длъжностни лица от общинската администрация или самостоятелно.

 

РАЗДЕЛ VІІ

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛЧл.20
. (1) ОП "Паркове и зони за отдих" се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП "Паркове и зони за отдих" се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП "Паркове и зони за отдих" се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.

Чл.21. (1) ОП "Паркове и зони за отдих" изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проектът на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.


Чл.22. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП "Паркове и зони за отдих" за съответната година.

(2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

Чл.23. ОП "Паркове и зони за отдих" води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

РАЗДЕЛ VІІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със Заповед на кмета могат да бъдат предоставяни за управление и други обекти, отговарящи на характеристики за зони за отдих или детски площадки като  градини, зелени площи, дълготрайна декоративна растителност и др., намиращи се на територията на Община Ямбол.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. В едномесечен срок от приемането на настоящия правилник директорът на ОП „Паркове и зони за отдих” изготвя Вътрешните правила за дейността на предприятието, които се утвърждават от кмета на общината.

§ 5. Настоящия Правилник е приет с решение по т.1 на ХХХІІ заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 14 февруари 2014г. и влиза в сила от 3 април 2014г.