Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » ПУДОПТК

                                                                                          

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

 “ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

ГРАД ЯМБОЛ

 

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. Общинско предприятие „Туризъм и култура“ се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет - Ямбол.

Чл.2. Общинското предприятие е създадено с цел провеждане на политиката на Община Ямбол в областта на туризма.

Чл.3. ОП „Туризъм и култура“ няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.

Чл.4. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

(2) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Община Ямбол.

Чл.5.Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на ОП „Туризъм и култура“ по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Чл.6.Предприятието осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Ямбол бюджетни средства за неговата издръжка.

Чл.7. Общинското предприятие притежава собствен печат.

 

РАЗДЕЛ ІІ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.8. Общинското предприятие „Туризъм и култура“ гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

 1. Провежда политика на Община Ямбол в областта на туризма.

 2. Управлява предоставените недвижими имоти, в това число и събиране на приходи от такси, цени на услуги и други свързани с ползването на същите, свързани с популяризирането на Община Ямбол  като туристическа дестинация.

 3. Участва в разработването на дългосрочна стратегия за развитието на туризма на територията на Община Ямбол. Внася предложения за актуализиране на действащата стратегия, съобразно настъпили промени в законодателството или провежданата политика.

 4. Участва в работата на Консултативния съвет по туризъм при Община Ямбол и изпълнява решенията му, свързани с дейността на Предприятието.

 5. Участва в изработването на програми за развитие на туризма на територията на Община Ямбол, която се приема от Общинския съвет и участва в изпълнението й.

 6. Разработва краткосрочни концепции и програми в съответствие с националната и общинска стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности за развитие на туризма в Община Ямбол.

 7. Популяризира Община Ямбол, като привлекателна туристическа дестинация у нас и в чужбина, чрез презентиране на туристическия продукт на Община Ямбол, в т.ч. НАР „Кабиле”, Кулгурно-информационен център „Безистен“, Художествена галерия „Жорж Папазов“, Музей на бойната слава и други.

 8. Участва в организацията на мероприятията, свързани с всички празници на град Ямбол.

 9. Осъществява между туристическите обекти, предприятието и Община Ямбол координация, синхронизиране и стиковане на дейностите и мероприятията по чл.8, ал.8.

 10. Продажба на стоки, аксесоари и сувенири за популяризиране и стимулиране на туризма на територията на Община Ямбол.

 11. Участва в поддържане и опазване на природните и културно-исторически обекти на територията на Община Ямбол.

 12. Подготовка и разпространение на рекламни и информационни материали.

 13. Осъществява взаимодействие и сътрудничество с медии, поддържане, актуализиране и популяризиране на туристическия интернет сайт на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ - гр.Ямбол.

 14. Участва в национални и международни изложения, панаири и прояви, свързани с туризма, взаимодействие и сътрудничество с браншови организации и други организации/институции ангажирани в сферата на туризма.

 15. Организира туристическидейности, услуги, мероприятия,прояви, форуми, обучения, промосъбития и др.подобни, свързани с развитието на туризма в Община Ямбол.

 16. Организира извършването на маркетингови проучвания на националния и други перспективни пазари за общинския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама.

 17. Разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз, национални и международни организации.

 18. Промяна в предмета на дейност на предприятието се извършва по реда на неговото приемане – с решение на Общински съвет – Ямбол.

Чл.9. Организира, координира и ръководи цялостната дейност в Младежки дом „Георги Братанов“, гр. Ямбол.

Чл.10. Организираадминистративни иконцертни дейности в обхвата на Камерен ансамбъл „Дианополис“.

 

РАЗДЕЛ ІІІ.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.11. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Туризъм и култура“ гр. Ямбол.

Чл.12. Общинско предприятие „Туризъм и култура“, гр. Ямбол е с адрес на управление: гр.Ямбол, пл. „Освобождение“ №1- обект в сграда Безистен, с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменена със Заповед №18-6985-07.09.2015г. на началника на СГКК Ямбол, със застроена площ 963кв.м.,  АОС  № 1958/02.12.2015г.

 

РАЗДЕЛ ІV.

УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА, ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

А/ УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.13. (1) Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Ямбол. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда.

(2) Предприятието при изпълнение на функциите си осъществява непосредствени връзки с администрацията на Община Ямбол, с Общинския съвет-Ямбол, министерствата, ведомствата и други заинтересовани органи, служби и организации.

(3) Кметът на Община Ямбол на основание правомощията му по ЗМСМА и ЗОС:

1.утвърждава Вътрешни правила за дейността на предприятието;

2.сключва трудов договор с директора на предприятието;

3.лично или чрез упълномощено от него лице координира и упражнява превантивен, текущ и последващ контрол върху дейността на предприятието;

Чл.14.(1) За заемане на длъжността директорът на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ трябва да притежава образователна степен: висше образование.

(2) Директорът на Общинско предприятие „Туризъм и култура“ има следните права и задължения:

 1. Директорът, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП „Туризъм и култура“ при спазване изискванията на настоящия правилник, Закон за туризма,  Наредба за реда за придобиване и управление с общинско имущество, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол, действащото законодателство и актовете на Общински съвет - Ямбол.

 2. Управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет Ямбол и заповедите на Кмета на Община Ямбол  или определен от него заместник кмет.

 3.  Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови, данъчни органи, учреждения и други.

 4. Взаимодейства с българските културни институти и дружества за популяризирането на Община Ямбол  като туристическа дестинация.

 5.  Представлява предприятието в страната и чужбина пред местни и международни организации в областта на туризма, съгласно предоставените му от кмета на общината правомощия.

 6.  Осъществява оперативното ръководство на дейността на предприятието и отразява цялостната му дейност.

 7. Изготвя и предлага за съгласуване на кмета на общината номенклатурата на услугите.

 8. Разработва и предлага на Кмета на общината за утвърждаване “Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие”, който съдържа разпоредби за организацията на дейността му, в т.ч.:

      8.1. специализация на вътрешната структура;

      8.2. правата и задълженията на служителите;

      8.3. санкциите при неспазване на правилата и др. нормативни актове;

      8.4. други специфични дейности и изисквания, свързани с дейността.

9. Разработва и предлага на Кмета на общината за утвърждаване на вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота на предприятието.

10. Предоставя информация за предприятието и дейността му за публикуване на официалната страница на Община Ямбол, след съгласуване със съответното длъжностно лице от Община Ямбол, отговарящо за публикуване на информация на официалната страница.

11. Посочва при кореспонденция с институции и граждани, наименованието на предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка.

12. Организира координира и контролира финансовата дейност на предприятието в рамките на одобрения бюджет  от Общински съвет – Ямбол, в съответствие с нормативната база, в т.ч.:

12.1. в едноседмичен срок след приключването на финансовата година предоставя на Кмета писмен доклад за дейността на предприятието.

12.2. проект на бюджетна сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с дейността) пред сектор Бюджет при Община Ямбол.

12.3. разработва и предоставя информация и документация, свързани с дейността на предприятието по искане на кмета или на упълномощени от него лица.

12.4. изготвя периодични отчети за дейността на предприятието в разпоредените срокове.

13. Участва в Общинския консултативен съвет по туризъм.

14. Организира, ръководи и контролира дейността на туристическите и културни обекти на територията на Община Ямбол.

15. Утвърждава длъжностното разписание на предприятието след съгласуване с кмета на общината.

16. Изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието.

17. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието.

18. Налага дисциплинарни наказания и извършва други дейности в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда.

19. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Ямбол или определен негов заместник.

20. Отговаря за събираемостта на приходите.

21. Отговаря за опазването на собствеността и имуществото на Културно-информационен център „Безистен“, Младежки дом „Георги Братанов“ и голяма зала, намираща се в административната сграда на Община Ямбол.

 

Б/ СТРУКТУРА

 

Чл.15. Структурата на предприятието се одобрява от Общински съвет Ямбол по предложение на Кмета на общината, и е подробно описана в Приложение №1 към Правилника, което е неразделна част от същия.

 

В/ ЧИСЛЕН СЪСТАВ

 

Чл.16.(1)Числеността на персонала на ОП „Туризъм и култура“ се одобрява от Общински съвет Ямбол по предложение на кмета.

(2) Числеността на персонала на общинското предприятие е 29щ.бр. разпределени в бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация, подробно описано в Приложение №1 – неразделна част от настоящия правилник.

Чл.17. При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът на предприятието предоставя мотивирано предложение за промени до Кмета на общината. На база на представеното предложение, Кмета на общината внася в Общински съвет предложение за промяна на чл.15 от Правилника и Приложение №1 къмсъщия.

 

РАЗДЕЛ V.

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОСТАВЕНО

ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.18.(1) Община Ямбол предоставя на ОП „Туризъм и култура”, гр. Ямбол за управление и поддръжка на следното имущество, подробно описано в таблица №1 от настоящия правилник:

Таблица №1 Имоти – общинска собственост, предоставени за управление и поддръжка на ОП „Туризъм и култура“ при Община Ямбол

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

ПЛОЩ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

АОС

1

Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3, включваща:

963

кв.м.

 

гр. Ямбол,                  пл. Освобождение, №1

1958/02.12.2015г.

 

Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1

1978.35 кв.м.

2

Младежки Дом, представляващ сграда с идентификатор 87374.533.6.4

1300 кв.м.

гр. Ямбол, градски парк

1/15.11.1996г.

3

Голяма зала, част от недвижим имот, публична общинска собственост, находяща се в сграда с идентификатор 87374.537.109.1

1997 кв.м.

гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски"№7

2/10.06.1997

 

 

РАЗДЕЛ VI.

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

 

Чл.19. Предприятието е местна дейност и прилага бюджетна сметка по смисъла на Закона за публичните финанси.

Чл.20. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Чл.21. Предприятието се финансира от бюджета на Община Ямбол  в рамките на утвърдената бюджетна сметка за годината.

Чл.22. (1)Всички разходи на ОП „Туризъм и култура“ се реализират по Единната бюджетна класификация на разходите по бюджета на Община Ямбол.                             (2) Предприятието няма право да разходва паричните постъпления, придобити от стопанската дейност, свързана с туристическите стоки и услуги. 

Чл.23. Всички приходи реализирани от ОП „Туризъм и култура“ се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол

Чл.24. (1) ОП „Туризъм и култура“ изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което представя на Кмета на Общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.                    

(2) Проектът на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

Чл.25. (1) Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Туризъм и култура“ за съответната година.                                                                                                                         (2) Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от Кмета на Общината в рамките на дадените му правомощия.

Чл.26. ОП „Туризъм и култура“ води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

Чл.27. Предприятието съставя тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджетната си сметка, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Ямбол.

 

 

РАЗДЕЛ VII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Със Заповед на кмета могат да бъдат предоставяни необходими вещи, отговарящи на характеристики за провеждане на туристически и културни мероприятия в Община Ямбол и осъществяване дейността на предприятието.

§ 2. Настоящият правилник се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост.

§ 3. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 4. В едномесечен срок от приемането на настоящия правилник директорът на ОП „Туризъм и култура“ изготвя Вътрешните правила за дейността на предприятието, които се утвърждават от Кмета на Общината.

§ 5. Настоящия Правилник е приет с решение по т. 3 на четвърто заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28 януари 2016г. и влиза в сила от 10.02.2016г.

 

 

Приложение № 1

към Правилник за устройството и дейността на ОП"Туризъм и култура", гр.Ямбол

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

НА

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА” ГРАД ЯМБОЛ, с ЧИСЛЕН СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА – 29щ.бр.