Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Правилник за УРСДСОЕСОС

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

ГЛАВА ПЪРВА.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. С този правилник се определят условията и редът за предоставяне от Община Ямбол на средства, утвърдени от Общински съвет и от други целеви източници за субсидиране на:

1.дейностите на спортните клубове и техните обединения;

2.експлоатация и ремонт на спортните обекти и съоръжения.

Чл.2. Средствата за дейност се предоставят на спортните клубове и техните обединения, които развиват основни спортове с престижни или социални функции. Основни спортове, съгласно приложение № 1 на този Правилник, се одобряват от Общинския съвет и се включват в Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

ГЛАВА ВТОРА.

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ.

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.

Чл.3. Спортните клубове, които се субсидират от Община Ямбол, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност в областта на спорта, регистрирани в публичен регистър на Община Ямбол, в националния регистър на спортните организации към Министерството на младежта и спорта и членуващи в лицензирана национална спортна федерация.

/2/. дейността и седалището на управление да са на територията на Община Ямбол.

/3/. да провеждат учебно тренировъчния и спортно състезателния процес в съответствие с нормативните изисквания.

/4/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

Чл.4. Обединенията на спортните клубове, които се субсидират от Община Ямбол, трябва да отговарят на следните условия:

/1/. да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна дейност, регистрирани в публичния регистър на Община Ямбол.

/2/. обединението да е на доброволен принцип.

/3/. дейноста и седалището на управление да са на територията на Община Ямбол.

/4/. надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според Закона за счетоводството.

РАЗДЕЛ II.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

Чл.5./1/. Създава се публичен регистър на спортните обекти и съоръжения на територията на Община Ямбол.

/2/. Спортните обекти и съоръжения са общинска собственост описани в приложение 2.

Чл.6. Предоставянето на спортните обекти и съоръжения за ползване и управление на спортните клубове и техните обединения, се извършва с Решение на Общински съвет и по реда на НРПУРОИ.

Чл.7. Средствата за подпомагане на спортните обекти и съоръжения се предоставят на спортните клубове или на техните обединения.

Чл.8. Средствата се предоставят при спазване на следните изисквания:

1.спортните обекти и съоръжения да служат за трайно задоволяване на потребностите в областта на физическото възпитание и спорта;

2.да са общинска собственост;

3.да се ползват по предназаначението им, за което са предоставени;

4.в тези обекти да се провеждат състезания от общинския спортен календар;

5.да се предоставят безвъзмездно за определено време на предучилищни и училищни учебни заведения за провеждане на извънкласните занятия по физическо възпитание и спортно-състезателната дейност на учениците при условия и ред определен от съответните организации стопанисващи базата.

Чл.9. Общинският съвет и общинската администрация, могат да искат сведения, както и чрез свои служители да се запознават със състоянието на спортните клубове и техните обединения.

ГЛАВА ТРЕТА.

СУБСИДИРАНЕ.

РАЗДЕЛ I.

СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ОБЕДИНЕНИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.

Чл.10./1/. Спортните клубове, чиито спортове са определени като основни, предлагат на Общинската екпертна комисия за спорта проект за субсидиране на дейността им.

/2/. Проектите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.да предлагат конкретни дейности по вида спорт, съобразени с възрастовите особености и регионалните възможносит за тяхното практикуване.

2.да отразяват числеността и седмичната натовареност на занимаващите се по групи.

3.да имата разработени програма и методика за изпълнение.

4.да имат поименен списък с имената и квалификацията на треньорите, които изпълняват проекта.

5.да имат предоставена общинска база, даваща възможности за изпълнение на проекта.

6.да са включени в общинската програма за развитие на спорта.

7.План-сметка с необходимата сума за реализация и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

/3/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.11./1/. Обединенията на спортните клубове, развиващи спортове които са определени като основни, предлагат на Общинската екпертна комисия за спорта проект, за субсидиране на дейността им.

/2/. Проектът трябва да отговаря на изискванията на чл.10./2/.

/3/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.12./1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет, Общинската експертна комисия за спорта предлага на Кмета на Община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове и техните обединения.

/3/. списъкът следва да съдържа:

1.номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните органицации към Министерството на младежта и спорта.

2.пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение.

3.точната сума на предложената годишна целева субсидия.

4.пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

РАЗДЕЛ II.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

Чл.13. Организациите, които управляват спортни обекти и съоръжения – общинска собственост, кандидатстват за предоставяне на средства за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортните обекти и съоръжения с проект.

Чл.14./1/. Проектът трябва да съдържа:

1.информация за спортния обект /описание на възстановителните работи, които ще се извършват/

2.паспорт на обекта, включващ отделните спортни зали, съоръжения, писти и прилежащите терени и сгради.

3.копие от акта за собственост и документа, удостоверяващ предоставените му права върху имота.

4.брой на спортните организации, ползващи обекта.

5.план-сметка с необходимата сума за реализация на проекта и каква част от нея са осигурени от собствени източници.

/2/. Проектът се одобрява от съответния управителен съвет, като препис от решението се прилага към комплекта с документите.

Чл.15./1/. Проектите се представят в Общинската експертна комисия в срок до 15 януари в годината на финансиране.

/2/. Десет дни след приемане на общинския бюджет Общинската експертна комисия за спорта предлага на Кмета на Община Ямбол, списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за подпомагане възстановяването, управлението и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения

/3/. списъкът следва да съдържа:

1.номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния регистър на спортните органицации към Министерството на младежта и спорта.

2.пълно и точно наименование на спортния клуб или тяхното обединение.

3.точната сума на предложената годишна целева субсидия.

4.пълна и точна банкова сметка на спортния клуб или тяхното обединение.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.

ДОГОВОРИ И ОТЧЕТНОСТ.

Чл.16./1/. Условията за финансово подпомагане от Община Ямбол по реда на глава трета, разходването и отчитането на предоставените финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.

/2/. Договор за финансово подпомагане на проект по реда на този правилник, се сключва в петнадесет дневен срок от издаване на заповед на кмета на общината за одобряването на списъка с проектите, предложени от общинската експертна комисия за спорт.

Чл.17. Общия размер на целевите средства за подпомагане на спортните клубове и техните обединения, включват разходи свързани със спортната им дейност:

1.такси за картотекиране на състезатели и членство в национални спортни организации.

2.участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, дневни, нощувки и такси за участие.

3.разходи за организиране на състезания – възнаграждения по граждански договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ персонал.

4.възнаграждения по трудови и граждански договори, и стипендии.

5.екипировка на състезатели и медикаментозно възстановяване.

6.закупуване на материали, специализирана техника и съоръжения.

7.експлоатация и ремонт на предоставените им по договор спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Чл.18. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на Управителния съвет на спортния клуб.

Чл.19. Спортните клубове и техните обединения, получили финансови средства по този правилник, осъществяват утвърдения проект по определените параметри и разходват средствата по предназначение. Те се отчитат с междинни отчети и финален отчет / приложение № 3 / и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

ГЛАВА ПЕТА.

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА СПОРТ.

Чл.20./1/. Кметът на Общината назначава със Заповед общинска експертна комисия за спорта, за срока на мандата си.

/2/. (изм. VІІ/27.03.2008г.) Комисията се състои от пет члена - председател - зам. кмет, секретар - длъжностно лице от общинската администрация, отговарящо за спорта и членове двама общински съветника- председател на ПК СДСБ и председател на ПК БФМДТ, един представител на спортните клубове.

/3/. Общинската експертна комисия за спорт разглежда:

проекти по раздел трети и предлага на кмета списък с утвърдените проекти и размера на разпределените финансовите средства.

прави предложения за предоставяне или отнемане на СМБ на спортните клубове и техните обединения.

други въпроси, свързани с развитието на спорта.

/4/. За своята работа експертната комисия съставя протокол. Протоколът се подписва от всички членове задължително, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

/5/. Общинската експертна комисия за спорт води публичен регистър на спортните организации, спортните обекти и съоръжения на територията на Община Ямбол.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ.

Чл.21. Общинската експертна комисия или други упълномощени от Кмета служебни лица, упражняват контрол върху финансовите средства на спортните клубове и техните обединения, които са получили от Общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, както и информация за дейността им, и да извършва проверки на място.

Чл.22. Спортните клубове, техните обединения, които използват не по предназначение предоставените им по този правилник средства, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. Редът за възстановяване на средствата се постановява със Заповед на Кмета.

Чл.23. При констатиране на неправомерно ползване на предоставените спортни обекти и съоръжения, неправомерно разходване на предоставените средства или има неотчетени разходи по предоставените субсидии по този правилник, Кмета има право едностранно да прекрати изпълнението на договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Параграф 1. Спортни клубове, получили членство в лицензирана национална спортна федерация в годината на финансиране не подлежат на субсидиране.

Параграф 2. Този правилник се приема на основание чл.4а т.1, чл.49 и чл.63 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Правилникът е изменен на VІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 27.03.2008г.

Приложение № 1
към чл.2

СПИСЪК
НА ОСНОВНИТЕ СПОРТОВЕ С ПРЕСТИЖНИ И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ ЗА СУБСИДИРАНЕ ОТ ОБЩИНА ЯМБОЛ ЧРЕЗ ПРОЕКТИ

#СПОРТ#СПОРТ
1. АЛПИНИЗЪМ И СКАЛНО КАТЕРЕНЕ 11. САМБО
2. БАСКЕТБОЛ 12. СКОКОВЕ НА БАТУТ
3. БОКС 13. СПОРТНА АКРОБАТИКА
4. БОРБА 14. СПОРТНА СТРЕЛБА
5. ВОЛЕЙБОЛ 15. СПОРТНИ ТАНЦȘ
6. ДЖУДО 16. ТЕНИС НА КОРТ
7. ЛЕКА АТЛЕТИКА 17. ТЕНИС НА МАСА
8. ЛОВНА СТРЕЛБА 18. ФЕХТОВКА
9. МОДЕРЕН ПЕТОБОЙ 19. ФУТБОЛ
10. ОРИЕНТИРАНЕ 20. ШАХМАТ

Приложение № 2

към чл.7/2/.

СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

1. СПОРТНА ЗАЛА “ДИАНА”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

2. СПОРТЕН КОМПЛЕКС “Г.ДРАЖЕВ”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

3. СПОРТЕН КОМПЛЕКС “СТАДИОНА”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

4. ЗАКРИТ СТРЕЛКОВИ КОМПЛЕКС “ДЕСЕТ”
ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

 

5. ОТКРИТ СТРЕЛКОВИ КОМПЛЕКС“ДЕСЕТ”
ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

 

6. ШАХ КЛУБ - ул.” Ж.ПАПАЗОВ ” № 11
ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

 

7. СПОРТЕН КОМПЛЕКС “АТЛЕТИК” /бивш МЕБЕЛКОМ/
ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

 

8. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗОРНИЦА”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

9. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ДИАНА”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

10. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ГР.ИГНАТИЕВ”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

11. СПОРТНА ПЛОЩАДКА “ЗЛАТЕН РОГ”
ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ

 

12. ГРЕБЕН КАНАЛ
ОБЩИНСКА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

 

Приложение № 3 към чл.20

ФОРМУЛЯР

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №_______ / _________

ОРГАНИЗАЦИЯ:________________________________________________________________________

наименование на организацията

ДОГОВОР №___________/_________год.

Утвърдена сума:
Решение № На
Банкови преводи от Община Ямбол Първи транш Вид на документа: / Дата Втори транш Вид на доку-мента: / Дата Трети транш Вид на доку-мента: / Дата
лв. лв. лв.
Отчетени средства до дата на този отчет Първи транш Вид на доку-мента: / Дата Втори транш Вид на доку-мента: / Дата Трети транш Вид на доку-мента: / Дата
лв. лв. лв.
Размер на средствата, които се отчитат с този отчет: Лв.
словом

Направени финансови разходи по изпълнение на договора:

Вид на отчетния документ№ / ДатаОписание на извърените разходиСтойност
Лв.Ст.
Всичко:

          печат на организацията              Председател:_________________

Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по договора.

          Гл.счетоводител: ___________________

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията на чл.8 от Закона за счетоводството в т.ч. * към всяка фактура се прилага касова бележка, * към всеки разходен документ – разходен касов ордер.

          _____________200__ год., гр.Ямбол