Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Правилник за ОРНОСЕПЗП

Правилник

 

за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми.

(заглавие изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.)

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл.1. Общинският съвет определя политиката на община Ямбол в областта на социалното подпомагане.

Чл.2. Този правилник урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ от общинския бюджет на Община Ямбол за решаване  на възникнали спешни здравни  проблеми на лица.

Чл.3. Еднократна парична помощ се отпуска на нуждаещите се от спешна помощ за подпомагане решаването на здравословен проблем на лица не разполагащи с достатъчно парични средства за провеждане на необходимото лечение.

Чл.4. Еднократна помощ се отпуска на лица с постоянен адрес на територията на община Ямбол от кмета на община Ямбол или по решение на Общинския съвет.

Чл.5. Кметът на община Ямбол може да отпуска еднократна финансова помощ в размер до утвърдената МРЗ за страната при условията на настоящия правилник като общия размер на отпуснатите еднократни помощи не може да надхвърля 50% от утвърдените от ОбС средства за еднократна помощ.

Чл.6. (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.) Общинският съвет със свое решение може да отпуска по предложение на кмета на общината или на ПК "ЗСД" еднократна финансова помощ при условията на настоящия правилник, в рамките на 50% от утвърдените средства за еднократна помощ.

 

Раздел ІІ

Критерии и механизми за определяне и отпускане на помощта

 

Чл.7. (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.) Степента и вида на заболяването за лицата се доказва с епикриза от здравно заведение за болнична помощ, както и с медицински документ от ЛКК.

Чл.8. Еднократна помощ се отпуска, ако лицата отговарят на следните условия:

1. Да не упражняват търговска дейност и да не са собственици на капитал на  търговско дружество.

2. Лицата да не са получавали еднократна помощ през текущата година от Дирекция „Социално подпомагане", което се удостоверява със служебна бележка

Чл.9. Необходими документи за кандидатстване за еднократна помощ:

1. Молба декларация по образец до Общински съвет - Ямбол /кмет на община Ямбол./

2. Декларация по образец за съгласие за разкриване на служебна тайна.

3. Декларация по образец за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация и лични данни.

4. Епикриза.

5. При нужда служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане".

6. Справка от Община Ямбол за получени еднократни помощи през последните три години.

7. Документ за направени разходи.

8. Декларация за съгласие за разкриване на лични данни по Закона за защита на личните данни.

9. Други.

Чл.10. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя средства от собствени приходи за отпускане на еднократна помощ по реда на този правилник.

 

Раздел III

Ред за отпускане на еднократна помощ

 

Чл.11. Пакетът от документи се подава в деловодството на Общински съвет Ямбол или до кмета на общината в зависимост от размера на исканата помощ.

Чл.12. (1) (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г) Пакетът от документи се разглежда на заседание от ПК „Здравеопазване и социални дейности”.

(2) Комисията със свое решение препраща по компетентност молбата и придружаващите я документи до кмета на община Ямбол, до председателя на Общинският съвет за включване в дневния ред на предстоящата сесия или със свое становище отказва отпускането на еднократна помощ .

(3) (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.) Кметът или ПК „ Здравеопазване и социални дейности" могат да откажат отпускането на еднократна финансова помощ при следните случаи:

- при изчерпани финансови средства, предвидени в общинския бюджет на Община Ямбол за подпомагане при възникнал спешен здравословен проблем;

- при неизчерпани възможности за кредитиране от лицето за решаване на възникналия спешен здравословен проблем;

- когато лицето е получило през бюджетната година еднократна помощ от друга институция;

- когато не е налице спешен здравословен проблем.

(4) (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.) ПК „Здравеопазване и социални дейности” внася в ОбС Ямбол за утвърждаване мотивираните си откази по ал.2 и ал.3 за отпускане на еднократни помощи не по-малко от два пъти в годината.

Чл.13. При необходимост се изисква становище от дирекция „Социално подпомагане" - Ямбол относно социалния статус на лицето.

Чл.14. Помощта се отпуска на лицето със заповед на кмета на община Ямбол.

Чл.15. (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.) Право на еднократно парично подпомагане гражданите имат веднъж в календарната година, независимо от размера на отпуснатата помощ, освен при изключителни нужди при условията на параграф 1 от Преходните и заключителни разпоредби.

Чл.26. При констатиране на неправомерно получена еднократна помощ, в следствие на невярно декларирани данни или подправени документи, средствата подлежат на възстановяване от лицето и се носи отговорност съгласно българското законодателство.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Общинският съвет може да отпуска еднократна помощ и при изключителни нужди, доказани с необходимите документи повече от един път на едно и също лице в рамките на календарната година.

§ 2. Лицата, задължени по закон да се грижат за своите близки са определени в Семейния кодекс.

§ 3. (изм. ХХVІІІ-19/11.12.2013г.) Кметът изпраща в ПК „Здравеопазване и социални дейности”, в края на всеки месец, информация за имената на гражданите и размера на отпуснатите еднократни помощи, както и за мотивираните откази.

§ 4. Този правилник е приет от ОбС Ямбол с решение по т.2 от дневния ред на ІХ заседание от 30 май 2008г. и влиза в сила от датата на обявяването му.

Изменен с решение на Общински съвет – Ямбол от 44 заседание, проведено на 25 февруари - 1 март 2011г. 

Изменен с решение на Общински съвет – Ямбол № ХХVІІІ-19/11.12.2013г.