Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Правилник за УДОП

П Р А В И Л Н И К

 

за устройството и дейността на Общинско предприятие

„Комунални и обредни дейности” - бюджетна дейност

към Община Ямбол

 

(изм. и доп. с Решение № ХLІV-14/02.04.2015г.)

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

    Чл.1. Този правилник урежда предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на ОП „Комунални и обредни дейности” по отношение на предоставеното му общинско имущество.
Чл.2. Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” се създава на основание чл. 52, чл.53 от Закона за общинската собственост.
Чл.3. (1) Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Ямбол.

             (2) Общинското предприятие е специализирано звено на Община Ямбол за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, определен от Общински съвет.

             (3) Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в Община Ямбол.
 Чл.4. Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” няма статут на юридическо лице и се създава за неопределен срок.
 Чл.5.  Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост,  Семейния кодекс, Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването, Наредбата за реда за придобиване,       управление и разпореждане с общинско имущество, Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на  Община Ямбол и други нормативни актове от действащото законодателство, както и актовете на Общински съвет – Ямбол.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6. Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол се създава с предмет на дейност, както следва:

                     (1)    Поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти и вещи общинска собственост.

                     (2)    Управление поддържане и ремонт на общински квартални клубове за обществено ползване, намиращи се на територията на община Ямбол, по утвърден от общински съвет правилник за ползване на кварталните клубове.
                           
(3) Осъществяване на дейности по управление, поддържане и почистване на Гробищен парк.

                     (4)  Управление, поддръжка и текущ ремонт на общинска складова база.

                     (5) Поддържане и ремонт на общински спортни имоти.

                     (6) Предоставяне на обредни дейности/ услуги свързани с:

 
                      1. радостни ритуали, изразяващи се в следните дейности:
                     
                    
а) ритуал при сключване на граждански брак в зала;
                     б) изнесен ритуал при сключване на граждански брак;
                     в) ритуал при делничен брак;
                     г) ритуал „юбилейна сватба”;
                     д) ритуал „именуване”;
                     е) ритуал „честване на юбилей”;
 
                    2. извършва следните платени услуги на гражданите, свързани с тъжните семейни обреди:
а) изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробно място, в т.ч. урново гробно място /урнополагане/;
                   б) отваряне на стари гробове и ексхумация;
                   в) събиране, пакетиране и дезинфекция на тленни останки и полагането им в гробно място;
                   г) предоставяне на обредна зала за ползване от граждани;
                   д) граждански ритуал при погребения и възпоменания;
                   е) механично озвучаване на граждански ритуал при погребение;
                   ж) почистване и поддържане на гробни места еднократно и целогодишно;
                   з) оформяне и циментиране на окологробно пространство;
                   и) подравняване на гробно място;
                   й) запълване на гробно място с пръст;
 
                  3. определя ден, час и място за погребение;
                  4. завежда гробищен регистър;
                  5. събира такси за гробни места по ЗМДТ;
 
                7)Пътна сигнализация  и ограничителни елементни системи :
                       а/ поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;
                       б/ поддържане в изправност на светофарните уредби;
                       в/ монтаж и демонтаж на пътни знаци и табели;
                       г/ поддържане на хоризонтална маркировка;
                       д/ изработка и монтаж на нестандартни препятствия;
                       е/ ремонт на мантинели;
                       ж/ поставяне, ремонт и боядисване на парапетни ограждения;
                       з/ монтаж и демонтаж на напречни неравности;
                       и/ поставяне на спиркови знаци;
                       й/ други видове дейности, свързани с безопасността на движението.

    Чл.7. Определеният предмет на дейност може да се допълва или да се ограничава с решение на Общински съвет – Ямбол.
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 
        
Чл.8.
Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол.
Чл.9. Адресът на управление на Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” е гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2. /нежилищен имот частна общинска собственост, актуван с АОС №1789/01.07.2013г.
 

РАЗДЕЛ ІV

СТРУКТУРАНА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.10. (1) Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол при Община Ямбол има следната структура:

1.Директор;
2.Звено „Финансово счетоводен”;
3. Звено „Поддържане и текущ ремонт на жилищни, нежилищни и спортни имоти общинска собственост ;
4. Звено „Квартални клубове”;
5. Звено „Обредни дейности”;
6. Звено„ Пътна сигнализация  и ограничителни елементни системи  ” 

         (2) (изм. - ХLІV-14/02.04.2015г.)Числеността на персонала на предприятието е 43 щ. бр., разпределена в следните бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация:

 

1. дейност 898 „Други дейности по икономиката” – Звено „Финансово счетоводен” – 5 щ.бр.;
2. дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие ” – Звено „Поддържане и текущ ремонт на жилищни, нежилищни и спортни имоти общинска собственост ;  - 14  щ.бр.
3. дейност 525 „Клубове  на пенсионера, инвалида и др. – Звено „Квартални клубове” – 7 щ.бр.;
4. (изм. - ХLІV-14/02.04.2015г.)дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” Звено „Пътна сигнализация и ограничителни елементни системи”5 щ. бр;
5. (изм. - ХLІV-14/02.04.2015г.)дейност 745 „Обредни домове и зали” Звено „Обредни дейности” – 12 щ. бр;

 

Чл.11. Структурата и численият състав  на  предприятието се утвърждават от  Общински съвет – Ямбол, а Длъжностното разписание – от кмета на община Ямбол.

Чл.12. (1) Директорът, организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ОП „Комунални и обредни дейности” при спазване изискванията на настоящия правилник и упоменатите в същия нормативи по чл.5.

           (2) Директорът на Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности” трябва да отговаря на следните изисквания за заемане на длъжността:

1. (изм. - ХLІV-14/02.04.2015г.)Вид образование – висше образование, степен бакалавър;
2. (отм. - ХLІV-14/02.04.2015г.)
3. (отм. - ХLІV-14/02.04.2015г.)

 

 

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.13. Общинското предприятие се управлява и представлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на общината.

Чл.14. (1) Кметът на община Ямбол възлага управлението на ОП „Комунални и обредни дейности” на директора с трудов договор.

 (2) Директорът има следните права и отговорности:

1. Представлява общинското предприятие пред компетентните органи;

2. Организира, координира и контролира финансовата дейност на предприятието, в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в съответствие с действащата нормативна база.

3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване на изискванията на Кодекса на труда, Вътрешните правила за дейността му и другите действащи нормативни актове, в съответствие с утвърденото от кмета на общината длъжностно разписание;

4. При наличие на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът представя мотивирано предложение за промени до кмета на община Ямбол. На база на представеното предложение кметът на община Ямбол внася в Общински съвет - Ямбол предложение за промяна на правилника в частта, касаеща числения състав и структурата на предприятието;

5. Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието и отразява цялостната дейност на предприятието;

6. Осъществява общо ръководство и контрол при управлението на предоставените на предприятието недвижими имоти и вещи общинска собственост;

7. При настъпили промени в имуществото през годината, след изготвяне на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, директорът на предприятието актуализира поименния опис на имуществото по групи, според функционалното им предназначение, с посочени натурални измерители и стойност и го представя на кмета на община Ямбол. На база на представения актуализиран опис, кметът на община Ямбол внася в Общински съвет - Ямбол предложение за промяна на правилника в частта, касаеща предоставеното за управление общинско имущество. Посочената промяна се извършва еднократно през годината.

8. Директорът  на  общинското  предприятие  ежемесечно представя на Кмета на общината отчет за приходите и разходите и анализ на изпълнението  на   утвърдената  план-сметка  и  изпълнението  на  годишната програма,  а  след  приключването  на  всяко  тримесечие  финансов отчет,  анализ  на резултатите и доклад за дейността на предприятието.

9. Разработва и предоставя информация и документация, свързани с дейността на предприятието по искане на кмета или на упълномощени от него лица

10. В едномесечен срок след приключване на финансовата година предоставя на кмета писмен доклад за дейността на предприятието;

11. (доп. - ХLІV-14/02.04.2015г.)Отговаря за събираемостта на приходите, с изключение на тези, реализирани от наемите на общинските жилищни имоти.

Чл.15. Трудовите договори на работниците и служителите в Общинското предприятие „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол се сключват с директора на предприятието.

Чл.16. Директорът на общинското предприятие разработва, а кметът на Община Ямбол утвърждава вътрешни правила за дейността му, с които се определят:

а/ специализация на вътрешната структура;

б/ правата и задълженията на служителите;

в/ санкциите при неспазване на правилата и др. нормативни актове;

г/ други специфични  дейности и изисквания, свързани с дейността.

Чл.17. При осъществяване на дейността си директорът изпълнява следните функции:

         1.  Планира,  организира и координира работата на работниците и служителите от предприятието;

           2. Сключва договори с трети лица като представляващ предприятието;

           3. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпределител с бюджетни кредити;

           4. Организира и контролира ежегодното разходване на средствата в рамките на утвърдените  бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Ямбол;

           5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната дисциплина и използването на материалните и парични активи;

 6. Разработва Програма за развитие на предприятието, която представя на кмета на общината за одобрение;

7. Следи за спазване законосъобразността при прилагане на нормативната уредба в работата на общинското предприятие;

8. Разработва и предлага на кмета на община Ямбол за утвърждаване Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организация на стопанската му дейност;

9. Разработва и предлага на кмета на община Ямбол за утвърждаване Вътрешни правила за СФУК на предприятието;

10. Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адрес на управление, телефон, факс и и-мейл за връзка;

11. Организира изготвянето, актуализирането и представянето на:

а) Проект на план-сметка за съответната година пред Община Ямбол;

б) Ежемесечни отчети за осъществената стопанска дейност на предприятието пред кмета на община Ямбол

в) Щатно разписание пред кмета на община Ямбол за утвърждаване.

12. При провеждане на обществени поръчки организира:

а) Изготвянето на предварителни обявления за всички обществени поръчки, които следва да се проведат през съответната календарна година;

б) Предварителните обявления, изготвени по образец на Агенция по обществени поръчки, се представят за Регистър по ЗОП в разпоредените срокове.

                  

13. Изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието;

14. Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други действия в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;

15. Съставя актове, установяващи отделни нарушения по предоставените му пълномощия от кмета на общината.

Чл.18. Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от кмета на община Ямбол.

 

 

РАЗДЕЛ VІ

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ

 

  Чл.19. (1) Дейността на ОП „Комунални и обредни дейности” се финансира от бюджета на Община Ямбол.

(2) Всички приходи реализирани от ОП „Комунални и обредни дейности” се внасят в приход на бюджета на Община Ямбол.

(3) Всички разходи на ОП „Комунални и обредни дейности” се реализират по Единната бюджетна класификация  на разходите по бюджета на Община Ямбол.

Чл.20. (1) ОП „Комунални и обредни дейности” изготвя предложение за необходимите му бюджетни средства за следващата година, което представя на кмета на общината за внасяне за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет, като част от бюджета на Община Ямбол, в сроковете на съставяне на общинския бюджет за текущата година.

(2) Проекта на бюджет се съставя по елементи на ЕБК, съобразно потребностите и действащата нормативна уредба.

Чл.21. (1)  Бюджетните средства се използват само по предназначение, съгласно одобреният от Общински съвет бюджет на ОП „Комунални и обредни дейности” за съответната година.

(2)  Промени в одобрения бюджет се извършват по решение на Общински съвет и от кмета на общината в рамките на дадените му правомощия.

Чл.22. ОП „Комунални и обредни дейности” води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.

 

 

РАЗДЕЛ VІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

         § 1. Този Правилник се приема на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и отменя Правилника приет с Решение по т. 16 на VІІІ заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 28.03.2012 г.

§ 2. За неуредените в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България и актовете на Общински съвет – Ямбол.

§ 3. В едномесечен срок от приемането на настоящия правилник директорът на ОП „Комунални и обредни дейности” изготвя Вътрешните правила за дейността на предприятието, които се утвърждават от кмета на общината.

§ 4. Настоящия Правилник е приет с решение по т.1 на ХХХІІ заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 14 февруари 2014г. и влиза в сила от 3 април 2014г.

§ 5. (нов - ХLІV-14/02.04.2015г.)Измененията и допълненията в правилника, влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет – Ямбол.