Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Правилник за ДКСО

Правилнинк за дейността на Консултативния съвет по образование към кмета на община Ямбол

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият Правилник урежда функциите, дейността и организацията на работа на Консултативния съвет по образование към кмета на община Ямбол, като постоянен, обществен и експертен орган. В качеството си на такъв, Съвета подпомага ръководството на общината и ангажирания екип в сферата на образованието при прилагане на политиката в тази област, осъществявайки дейността си въз основа на действащото законодателство и решенията на Общински съвет - Ямбол.

ІІ. ФУНКЦИИ

Консултативният съвет към община Ямбол има следните функции:

1. Анализира състояние на образованието в общината и прави прогнози за процесите в него;

2.Участва в разработването на дългосрочна програма за развитие на образованието в община Ямбол;

3. Прави предложения и дава становища до Кмета на общината и до Постоянната комисия по образование към общински съвет по въпроси, които са актуални и от значение за развитие на отрасъла;

4. Инициира и участва в публични обсъждания по въпросите на образованието.

5. Участва със становище при обсъждането за разпределение на средствата от делегираните от държавата дейности при спазване на действащото законодателство.

ІІІ. СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Консултативният съвет е колективен орган, който се състои от поне петнадесет члена,както следва:

- представители на Община Ямбол - трима души по предложение на кмета;

- общински съветници - трима души, съответно по един съветник от ПК "Образование", ПК "КВПМХ" и ПК "БФМДТ" - по предложение на председателя на общински съвет Ямбол;

- по един представител на детски градини, начални и основни училища, профилирани и професионални гимназии - по предложения на ръководствата им;

- представител на Технически колеж Ямбол - по предложение на ръководството на колежа;

- експерти от Регионален инспекторат по образование Ямбол - двама души по предложение на началника на РИО;

- по един представител на действащите в общината легитимни учителски синдикати - по предложение на синдикалните ръководства;

- по един представител на работодателските организации по предложение на ръководствата на тези организации.

- двама представители на юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност образование и възпитание на децата и младежта - по предложение на кмета на общината.

- експерти от научно - педагогическата общност - двама представители.

2. Нови членове могат да бъдат приемани по предложение на някои от настоящите членове и след обсъждане на заседание на съвета.

3. При отказ от членство на представител на съвета или по други обективни причини, неговото място се заема от друг представител от бранша, който представлява титуляра след гласуване на заседание.

4. Председател на Съвета по право е зам. кмета на общината или упълномощено от ръководството на общината лице.

5. Членовете на Съвета избират от състава си един секретар.

6. Председателят на Съвета:

- организира и ръководи дейността му;

- насрочва и ръководи заседанията и определя дневния ред;

- осигурява и следи за спазването на дневния ред и този правилник

- организира и контролира изпълнението на взетите решения.

7. Секретарят на Консултативния съвет подпомага Председателя при изпълнение на правомощията му, съхранява протоколите от заседанията преписки и документите към тях.

8. При невъзможност на председателя да изпълнява функциите си същите се поемат от секретаря, а и при негово отсъствие от избран от Съвета член.

9. Право на Съвета е да сформира работни групи по съответна проблематика.

10. Съветът разглежда и решава въпроси от своята компетентност на заседания, които са "открити".

11. На заседанията могат да присъстват и други лица, които не са членове на Съвета, включително и представители на медиите.

12. Заседанията на Съвета са редовни и извънредни.

13. Съветът провежда редовни заседания веднъж на два месеца. Материалите за заседанията се предоставят на членовете на Съвета най-късно 5 (пет) работни дни преди заседанието.

14. По предложение на всеки от членовете на Съвета по време на заседания могат да бъдат включени допълнителни точки в дневния ред след гласуване.

15. Съветът се свиква на извънредни заседания по инициатива на Председателя или по мотивирано предложение на най-малко петима от членовете му. В този случай членовете на Съвета следва да бъдат уведомени за датата, часа и дневния ред най-късно 3 (три) дни преди заседанието.

16. Заседанията на Съвета са легитимни при присъствие на не по-малко от 50% + 1 от неговите членове.

17. При отсъствие на Председателя, заседанията на Съвета се ръководят от упълномощен от Председателя член на Съвета.

18. Съветът приема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

19. Всеки от участниците има право на един глас при вземане на решения.

20. Участник, който е възпрепятстван в заседание на Съвета, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси, което предоставя на председателя на съвета.

22. По време на всяко заседание се води протокол от избран след гласуване представител от Съвета, върху който се подписват всички присъствали след приключване на заседанието.

23. Организационно - техническото и финансовото обслужване на дейността на Съвета се осигурява от общинска администрация.

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от кмета на община Ямбол.

2. Настоящият правилник може да бъде изменян и допълван, в зависимост от настъпилите промени в нормативната база или в обективната характеристика на общината.