Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Правилник за ПКК

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КВАРТАЛНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник сe уреждат организацията, дейността и начина на ползване на кварталните клубове предоставени за управление на ОП "Комунални дейности", като форма за социална интеграция и обществена дейност на гражданите на гр. Ямбол.

Чл. 2. Клубовете са обекти общинска собственост, разположени по кварталите на града.

Чл. 3. Клубовете имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнения стандарт на жителите на града и сътрудничат с неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, фондации, частни физически лица и др.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. (1) ОП "Комунални дейности" към Община Ямбол проучва потребностите от клубове и предлага на Кмета на Общината разкриването, преместването или закриването им.

(2) Клубовете са достъпни за всички жители на квартала, без ограничение на възраст при спазване на Правилника.

(3) Клубовете могат да се ползват и от обществени организации, регистрирани по законите на Република България по предварително дадена заявка.

Чл. 5. (1) Помещенията, в които се разкриват клубовете, както и подходящото им обзавеждане, се определят с решение на Общински съвет - Ямбол.

(2) Разходите по поддръжка на клубовете - осветление, отопление, вода и ремонти са за сметка на ОП "Комунални дейности".

Чл. 6. (1) ОП "Комунални дейности" подпомага финансово, методически и организационно клубовете. Осъществява и контрол по законосъобразното изразходване на бюджетните средства.

(2) Директора на ОП "Комунални дейности" назначава координатор на клубовете на трудов договор.

(3) Отговорност за материалната база в клубовете носи ОП "Комунални дейности".

(4) При назначаване на щатни бройки организатори директорът на ОП "Комунални дейности" възлага материалната отговорност за имуществото в клубовете на назначеното лице.

Чл. 7. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция на жителите на кварталите в гр. Ямбол.

Чл. 8. Функции и задачи на координатора на клубовете:

- да подпомага организирането на мероприятия в клубната база;

- да следи за реда и опазване на имуществото;

- да води инвентарната книга на клубовете;

- да сигнализира ръководството на ОП "Комунални дейности" при повреди на имуществото или възникнали инциденти в базата, водещи до нарушаване на обществения ред.

Чл.9. Времето и начина на ползване на клубовете се определя след заявка от ползватели в клубовете или в ОП "Комунални дейности" и дадено разрешение от директора на ОП "Комунални дейности".

Чл. 10. Източници на финансиране на клубовете са:

- бюджетни средства;

- доброволни вноски;

- дарения, спонсорство;

- други.

Чл. 11. Паричните вноски в клубовете се събират в ОП "Комунални дейности", съгласно приложение № 6 по глава III от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Ямбол, съгласно чл.9 от ЗМДТ, с фактура.

Чл. 12. Пенсионери, ползващи клубовете, не заплащат цената на услугата.

Чл. 13. В клубовете не се извършва търговска дейност.

Чл. 14. В клубовете се води следната задължителна документация:

- инвентарна книга за имуществото на клуба;

- книга за отразяване на мероприятията, проведени в клуба;

- книга за заявка за ползване на клуба.

РАЗДЕЛ III. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с решение по т.1 на Четиридесет и пета сесия на сесия на Общински съвет - Ямбол, първо заседание, проведено на 29.06.2007 г.

§ 2. Настоящия правилник е приет с решение на Четиринадесето заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 12.12.2008 г. и влиза в сила от обявяване на протокола на сесията.