Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » На 13 юли ще се проведе конкурса за изпълнител на обществена поръчка " Доставка на хранителни продукти за ЦДГ в Ямбол"

На 13 юли ще се проведе конкурса за изпълнител на обществена поръчка " Доставка на хранителни продукти за ЦДГ в Ямбол"

29.06.2005 г.; 1518
Автор: Румяна Стефанова

До 12.00 часа на 12.07.05 г.се приемат офертите за участие в обявената от Община Ямбол обществена поръчка “ Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на ЦДГ на територията на гр. Ямбол”. Обособени са 6 позиции: за доставка на хляб с приблизително количество 51 587 броя; доставка на мляко и млечни продукти, вкл. кашкавал с приблизителни количества – 23 956 кг и 4 663 л.; месо и месни продукти, вкл. кайма, пастет, свински бут, телешки шол и др. с приблизителни количества – 18 357 кг и 3 224 бр.; консервирани плодове и зеленчуци, вкл. лютеница, мариновани краставици, компоти, доматен сок и др. с количества – 23 065бр, 896 кг, 225 л; доставка на пресни плодове и зеленчуци, вкл. спанак, зелен пипер, грозде, дини, тиквички и др с приблизителни количества 47 526 кг и 2 716 бр. и обособена позиция други хранителни продукти, вкл. захар, сол, ориз, какао, сладолед, чай, боза и др. С приблизителни количества 74 886 бр, 22 398 кг и 6 567л.. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката. Ще бъдат отстранявани от участие в конкурса кандидати, съгласно чл.69 от ЗОП, кандидати, представили оферта, която е непълна или не отговаря на условията посочени в документацията за участие, както и кандидати, които не участват за всички артикули от съответната/ ните позиция/ и. Необходимите документи са: копие от съдебно решение за регистрация на кандидата, удостоверение за актуално състояние, с дата на издаване не повече от 30 дни преди датата на отваряне на офертите, заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС, заверено копие от документа за регистрация по Булстат и документ за регистрация на кандидата по Закона за храните. Необходимо е да се приложи в пакета документи още копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите за предходната година. Кандидатите трябва да представят списък на изпълнението договори за доставка на хранителни продукти през последните три години, сертификати за качество и произход на стоките, издадени от ХЕИ и ДВСК, когато такива се изискват, документ за собствена или наета транспортна техника, описание на техническото оборудване и транспорт, които ще бъдат използвани при доставка на стоките и отговарящи на хигиенните изисквания за производство, съхранение и транспортиране на стоките. Откритият конкурс за определяне на изпълнител на обществената поръчка ще се проведе на 13.07.05 г. от 14.00 часа в зала 203 на Община Ямбол.