Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол ще администрира данъчните задължения и такса битови отпадъци на гражданите на Ямбол от 01.09.05 г.

Община Ямбол ще администрира данъчните задължения и такса битови отпадъци на гражданите на Ямбол от 01.09.05 г.

01.07.2005 г.; 1268
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров подписа споразумение с Данъчна администрация за възлагане на функции и правомощия по администрирането на данъчни задължения и такса битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси с териториална компетентност. От 01.09.05 г., когато влиза в сила Споразумението Община Ямбол се ангажира да приема и обработва декларации по Закона за местните данъци и такси и декларации, свързани с определянето на задълженията за такса битови отпадъци; да издава и връчва съобщения и документи, свързани с определянето на данъчни задължения и задължения за такса битови отпадъци. Удостоверенията за декларирани данни, за данъчна оценка на недвижим имот, за платен данък при прехвърляне на собствеността върху моторно превозно средство, за платен данък върху наследствата също ще бъдат издавани от Община Ямбол. Споразумението регламентира още ангажимента на общинската администрация да събира касовите плащания по данъчните задължения и задълженията за такса битови отпадъци, да организира доброволното изпълнение на данъчните задължения и задълженията за такса битови отпадъци и други публични задължения, да установява административните нарушения и да налага административните наказания по ЗМДТ и по ДПК, да разглежда жалби за бавност срещу неоснователно или извън законоустановените срокове забавяне на процедурата.