Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Добра събираемост на местните налози

Добра събираемост на местните налози

10.01.2011 г.; 1254
Автор: Красимир Костов

Близо 6, 1 милиона лева са приходите от местни данъци и такси в община Ямбол за 2010 година. От събраните общо 6 096 192 лв., 1 308 536 лв. са дължими суми от минали години. С най-голям дял на приходите е такса битови отпадъци. При годишен план 2 680 326 лв., през 2010 година са събрани средства в размер на 2 564 966 лева. При данъкът върху недвижимите имоти и върху моторните превозни средства събираемостта надхвърля 100 процента. За данък сгради са били предвидени приходи в размер на 1 050 000 лв., а са събрани 1 109 590 лв. От данъка върху превозните средства са постъпили 1 468 199 лв. при годишен план 1 450 000 лв. Приходите от данъкът при придобиване на имущество са 602 659 лв., при годишен план 783 000 лв. Постъпленията се допълват от патентен данък – 255 682 лв., при план 250 000 лв.

В приходите от местни данъци и такси са и още средствата от пътния данък – 8691 лв., такса за притежание на куче – 1159 лв., както и постъпления от глоби и административни услуги – съответно 53 609 лв. и 31 501 лв.