Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Над 1200 проверки са извършили служителите на дирекция „Административен контрол” за 2010 година

Над 1200 проверки са извършили служителите на дирекция „Административен контрол” за 2010 година

17.01.2011 г.; 1256
Автор: Красимир Костов

Наложени са глоби на обща стойност 5600 лева. За всички проверки са съставени констативни протоколи.

По постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол са извършени 213 проверки. Съставени са 8 акта за установяване на административни нарушения с глоби в размер на общо 1300 лева. По спазване на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Ямбол са извършени проверки на 208 общински терена. В 36 от случаите са констатирани нарушения на наредбата. Съставени са 34 акта с глоби, връчени са и две заповеди за премахване на преместваеми обекти, два са премахнати доброволно.

За незаконно строителство са постъпили 56 жалби и сигнали. Извършени са 91 проверки. За всички констатирани незаконни строежи са окомплектовани и изпратени преписките до сектор Ямбол при РДНСК. Издадени са 5 заповеди за спиране на незаконни строежи. През отчетния период са издадени две заповеди за премахване на общо 7 гаража, които са премахнати доброволно.

По постъпили жалби и сигнали за полуразрушени, срутващи се и опасни за здравето на хората сгради са извършени 26 проверки. Съставени са 23 протокола и са изпратени 37 уведомителни писма до собственици и 15 с предписания за укрепване и обезопасяване на съответните имоти. Доброволно са изпълнени предписанията в 4 недвижими имоти. Община Ямбол е премахнала две полусрутващи се сгради – на ул. „Ат. Кратунов” 34 и ул. „Г. Делчев” 23.

Общинското звено за защита на потребителите, което функционира в рамките на дирекция „Административен контрол” е извършило 518 проверки в търговски обекти, питейни заведения, ателиета за услуги и др. В 34 от тях са констатирани нарушения на Закона за защита на потребителите относно етикетирането на стоки, поставяне на работно време с нужната по закон информация, както и относно спазване изискванията за местонахождението на стоки с намалени цени. Извършени са и десет проверки по сигнали и жалби на потребители. Съставени са 8 акта с глоби в размер на 1900 лв. По инициатива на звеното, съвместно с РИОКОЗ са извършени проверки в обектите за закуски и хранене на учащите в 11 общински учебни заведения. Не са констатирани нарушения.