Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол обявява обществена поръчка " Озеленяване и поддържане на озеленени площи"

Община Ямбол обявява обществена поръчка " Озеленяване и поддържане на озеленени площи"

20.04.2005 г.; 1514
Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка “ Озеленяване и поддържане на озеленени площи за широко обществено ползване в гр. Ямбол”. Дейността обхваща озеленяване и поддържане на площи в ЦГЧ, пешеходни зони, входно- изходни булеварди, жилищни комплекси, междуквартални пространства, градска градина и площи, предназначени за широко обществено ползване. В обекта на поръчката е предвидено засяване на тревни площи, засаждане на нова дървесино-храстова растителност, декоративно окастряне и подрязване на дървета и храсти. Обявената обществена поръчка е със срок до 31.12.2005 г. За участие не се допускат кандидати, които не отговарят на изискванията на Закона за обществени поръчки и кандидатите представили оферта, която е непълна или не отговаря на условията посочени в документацията за участие. Кандидатите трябва да представят копие от решение за съдебна регистрация, удостоверение за актуално състояние,заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС, заверено копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ, копие от годишния баланс и отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2004 г./. За извършване на дейностите кандидатите трябва да притежават собствена или наета база за производство на посадъчен материал, документ за собствена малогабаритна градинска техника, документ за собственост на специализирани автомобили за поливане на тревни площи, дървета и храсти, документ за собственост на автомобили за извозване на отпадъци от озеленените площи, лиценз за превоз на товари. Документацията за участие в обществената поръчка се получава до 31.05.2005 г. включително в ЦАУ Ямбол. Срокът за подаване на офертите е 13.06.05 г. Постъпилите предложения и оферти ще бъдат отворени на 14.06.05 г. от 14.00 часа в зала 203 на Община Ямбол.