Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол обявява обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за Дом стари хора и Домашен социален патронаж

Община Ямбол обявява обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за Дом стари хора и Домашен социален патронаж

28.04.2005 г.; 1398
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров издаде заповед за провеждане на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на “Социални услуги – Дом стари хора и Домашен социален патронаж”. Обособени са четири позиции със съответните количества – хляб и хлебни изделия, хранителни продукти, използвани за закуска; мляко и млечни продукти и яйца. Документите, които са необходими за кандидатите са копие от съдебно решение за регистрация на кандидата; удостоверение за актуално състояние; заверено копие от удостоверението за данъчна регистрация и регистрация по ДДС; заверено копие от документа за регистрация по Булстат; документ за регистрация на кандидата по Закона за храните; списък на изпълнените договори за доставка на хранителни продукти през последните две години; сертификати за качество и произход на стоките, издадени от РИОКОЗ и ДВСК; документ за собствена или наета транспортна техника; копие от годишния баланс; отчет на приходите и разходите за предходната година. Няма да бъдат допускани кандидати, които не отговарят на изисквания на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, кандидати представили оферта, която е непълна или не отговаря на условията, посочени в документацията за участие, както и кандидати, които не участват за всички артикули от съответната позиция. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца. Документацията за участие в открития конкурс се получава всеки работен ден до 20.05.05 г в сградата на “Дом стари хора”. Офертите се подават на 02.06.05 г. от 8.00 до 12.00 часа . Офертите ще бъдат отворени на 03.06.05 г. от 14.00 часа в зала 203 на Община Ямбол. Обявлението за обществената поръчка е изпратено за обнародване в Държавен вестник и за вписване в Регистъра на обществените поръчки.