Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Стартира данъчната кампания на Община Ямбол

Стартира данъчната кампания на Община Ямбол

17.01.2020 г.; 280
Автор: Пресцентър

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че стартира кампания 2020г. Задълженията за Данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2020г. могат да бъдат заплатени от 20.01.2020г. както следва:

- в брой в Центъра за услуги и информация от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа, без прекъсване;

- с ПОС - терминал без допълнителни такси в Центъра за услуги и информация от понеделник до петък от 08.00 до 18.00 часа, без прекъсване;

- по банков път - Банкова сметка: BG13 SOMB 9130 84 24420344, Банка: Общинска банка АД, ФЦ – Ямбол, SWIFT BIC: SOMBBGSF

Код за вид плащане: 44 23 00 – ДПС / основание – рег. № на превозното средство/,

Код за вид плащане: 44 21 00 – ДНИ / основание – адрес на имота и/или партиден №/,

Код за вид плащане: 44 24 00 – ТБО / основание – адрес на имота и/или партиден №/,

- плащане по интернет /през официален сайт на община Ямбол/

- чрез посредник - EASY PAY

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

При наличие на стари задължения, съгл. чл. 169, ал.3а, ДОПК, до заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид ще се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.

На адрес http://yambol.bg/услуги/местни-данъци-и-такси, след идентификация с ЕГН/ ЕИК и клиентски идентификационен номер /КИН/, могат да се извършват справки за подадени декларации, генерирани задължения и извършени плащания. Клиентски идентификационен номер може да бъде получен в Центъра за услуги и информация.