Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол подписа договор за финансиране на проект за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

Община Ямбол подписа договор за финансиране на проект за „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“

08.01.2021 г.; 289
Автор: Пресцентър

Кметът на Община Ямбол Валентин Ревански и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ с № BG16RFOP001-1.017-0005-С01. Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Ямбол.

Общата стойност в размер на 4 225 251,68 лева е разпределена, както следва: 3 591 464,68 лева европейско съфинансиране и 633 787,00 лева финансов инструмент. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и бюджета на Република България, както и от финансовия посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ - гр. Ямбол, намираща се на ул. „Цар Самуил” № 2 в централната зона на град Ямбол. Близостта до историческия контекст и център предопределя активното участие на сградата в градския живот.

С осъществяване на дейностите, заложени в проектното предложение, ще се постигнат следните цели:

- създаване на условия за равен достъп до културно - развлекателните дейности и участие в тях на всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

- повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на града ни чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

-подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

-развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.

Файлове към новината

08 01 2021 - ПРОЕКТ.pdf [310 KB]