Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Документи » Общински съвет - Наредби

Наредби

 

Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) .

Наредба за реда и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в Община Ямбол

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол

Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Ямбол

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие.

Наредба за търговската дейност на територията на Община Ямбол.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол 

Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ямбол

Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол

Наредба за регистриране, разплод и стопанисване на кучета на територията на Община Ямбол

Наредба за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества

Наредба за управление на общинския бюджет

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол.

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища

Приложение

Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Ямбол

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ямбол, (по чл.196, ал.5 на Закона за устройство на територията – ЗУТ)

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Ямбол.

Наредба за публично-частни партньорства

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол

Наредба за предоставяне на общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС

Наредба за устройството и управлението на гробищния парк и обредната зала в него на територията на Община Ямбол

Наредба за условията и реда за поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване

Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на община Ямбол

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Ямбол 2014г. – 2016г.