Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общински съвет » Документи » Проекти на нормативни документи

Проекти на нормативни документи

 

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

Обявление на проект на правилник за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми в община Ямбол.

Обявление на проект на правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ по програма на община Ямбол "Децата на Ямбол".

Проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Обявление на проект на Наредба за опазване на обществения ред. - Проект на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортнните обекти и съоражения в община Ямбол. 

Проект на наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Обявление на проект на Наредба за опазване на обществения ред. - Проект на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

Проект на Наредба за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

Проект на Правилник за реда и начина на предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол.

Справка за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол обявен с рег. № О – 0023/23.01.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол.

Справка за постъпилите предложения във връзка с общественото обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол обявен с рег. № О – 0576/26.11.2019 г.

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ямбол.  Справка за постъпилите предложения.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.  Справка за постъпили заявления.

Проект на Наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол. Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА.

Проект на Наредба за изменение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗКОПАВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 

Проект за наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община ЯМбол - Обявление по чл.26, ал. 2 от ЗНА. 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъците на територията на община Ямбол

Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие в Община Ямбол

Проект на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Обявление по чл.26, ал. 2 от ЗНА. 

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване  и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Ямбол  . Обявление по чл.26, ал.2 от ЗНА.