ПРОТОКОЛ № І

 

 

            Днес, 06.11.2015г., съгласно заповед № РД 01/0115 от 04.11.2015г. на Областния управител г-н Димитър Иванов и на основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА от 10.00 часа в заседателна зала 107 на Община Ямбол се свиква първото заседание на Общински съвет на Община Ямбол за мандат 2015 – 2019г.

            На заседанието присъстват г-н Д. Иванов – областен управител на област с административен център град Ямбол, председателя на ОИК при община Ямбол г-жа Екатерина Янева, г-н Георги Славов – новоизбрания кмет на община Ямбол, гости на заседанието и членовете на новоизбрания Общински съвет:

           

1. Антоанета Славчева Антонова

2. Ахмед Неджадов Мехмедов

3. Волен Дичков Дичев

4. Галин Славчев Костов

5. Георги Тодоров Славов

6. Данаил Георгиев Ибришимов

7. Димитър Атанасов Стоянов

8. Драгомир Иванов Димитров

9. Елица Костова Главчева

10. Емилия Христова Кремъкова

11. Захари Николов Захариев  

12. Иван Йорданов Йорданов

13. Илиана Василева Бицова   

14. Капка Георгиева Йоргова

15. Катя Атанасова Георгиева

16. Кръстьо Панайотов Петров

17. Мариета Стефанова Сивкова

18. Мария Георгиева Янева

19. Милчо Начев Начев

20. Недка Христова Карска

21. Николай Димитров Пенев

22. Николай Костов Костадинов

23. Павел Георгиев Додов

24. Петко Колев Йорданов

25. Пламен Стоянов Проданов

26. Петя Иванова Панайотова

27. Румен Данчев Банков

28. Румяна Филипова Тропчева

29. Светослав Стойчев Стоев

30. Стефан Огнянов Бакърджиев

31. Стоян Йорданов Стоянов

32. Татяна Петкова Петкова

33. Тодор Иванов Тодоров

34. Юлиян Михайлов Папашимов

35. Юсеин Хасан Ахмед

36. Явор Златков Брънков

37. Ясен Атанасов Киров

 

 

            Д. Иванов поздрави присъстващите - Уважаеми дами и господа, във връзка с произведения избор на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, и със заповед на Областен управител от 4 ноември 2015 година, на основание на чл. 23, ал.1 от ЗМСМА (Закон за местното самоуправление и местната администрация) е насрочено първо заседание на Общински съвет Ямбол. В началото искам да поканя г-жа Екатерина Янева, председател на Общинска избирателна комисия да раздаде удостоверенията на всички избрани общински съветници на общински съвет Ямбол. Даде думата на председателя на ОИК да връчи удостоверенията на кмета и общинските съветници.

 

            Екатерина Янева, председател на ОИК - Уважаеми г-н Кмет на община Ямбол, уважаеми госпожи и господа общински съветници, от името на ОИК Ямбол поздравявам всички Вас за това, че благодарение на личните си качества и достойнство успяхте да спечелите доверието на ямболлии. Чест е за мен да връча на всеки един от Вас удостоверението, което е белег на това доверие. Моля да ми позволите първото връчено удостоверение да бъде на избрания за кмет на община Ямбол г-н Георги Славов.

Връчи удостоверенията на кмета и общинските съветници.

 

            Д. Иванов прикани всички присъстващи да станат на крака за полагане на клетвата по чл.32, ал.1 на осн. чл.38, ал.4 от ЗМСМА.

 

Чете текста на клетвата и всички общински съветници и кмета се заклеха.

           

            След полагане на клетвата кмета и общинските съветници положиха подписа си под клетвения лист.

 

Г-н Д. Иванов предаде кметския знак на г-н Георги Славов.

 

                Г. Славов - Уважаеми г-н Областен управител, уважаема г-жо Председател на ОИК, уважаеми дами и господа общински съветници, това е изключително тържествен момент за всички, изключително важен, изключително отговорен и не само за нас от тази зала, а и за целият град. Първо искам да благодаря на всички граждани, които гласуваха за мен като кмет и на всички онези, които не гласуваха,  затова че упражниха правото си да изразят своя вот и по този начин да имат отношение към бъдещото управление на града. Искам  да уверя всички, че влизайки в своя трети мандат имайки опита от предните два, всеки минал през своите изпитания съм убеден в едно, че само и единствено, ако  се водим от истинските интереси на нашите съграждани, и само единствено, ако сме убедени в своите цели да решаваме тези проблеми заедно, общинска администрация и общински съвет, можем да постигнем онова развитие, което всички ямболли очакват. Нека да продължим по пътя, който вече сме поели, по начина, по който сме стигнали до тук и сме спечелили доверието на ямболлии, и че Ямбол не само може, не само заслужава, а той вече е един от най-хубавите градове. Надявам се да влезем в сериозна конкуренция със всички градове, които претендират, че са най-хубавите в България. Нека имаме самочувствието, че е истина, със самочувствие да растат нашите деца, нашите внуци, ние самите да живеем със самочувствието, че нашият град е хубав, и затова сме помогнали и ние. Това може да стане само, ако работим в синхрон. Двата стълба на местната власт,  Общинският съвет и Общинската администрация, управлявана от кмета трябва да работят заедно, за да има резултати. Макар, че ПП ГЕРБ не успя да постигне мнозинство в общинският съвет, аз съм убеден, че  с помощта на всички ще взимаме правилните решения такива,  каквито хората очакват от нас. Убедихте се всички как във моят първи мандат имахме сериозни проблеми и разминавания с общинския съвет, затова имаше и сериозни проблеми и за града. В този, който вече изтече обединихме усилия  и успяхме да постигнем много хубави неща за града. Този надпис, който стои на герба  на Република България зад мен, не е само символика, а е житейска истина, която се надявам всички вече да сме я прозрели и да я отстояваме за благото на Ямбол и на всички ямболлии.

            Желая успешен мандат на всички и на Добър час!

 

 

Г-н Д. Иванов на основание чл. 23, ал.3 от ЗМСМА даде думата на най-възрастния общинския съветник г-н Румен Банков да води заседанието.

 

            Румен Банков - Уважаеми колеги, нека благодарим на участвалите в изборите на 25.10.2015г.  Нека да ги уверим, че тези, които сме тук днес и положихме клетва ще направим така, за това, което ни изпратиха всеки един от нас, ще го отстояваме и ще работим за това.

            Пожелавам на всички успешна работа и нека общинският съвет да бъде един работещ орган.

Откривам І-вото заседание на Общински съвет Ямбол.

Дневният ред по заповедта на областния управител е следния:

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Разни.

Има ли други предложения? Няма. Какво включва точка втора, имате ли предложения?

Костадинов – По тази точка предлагам да бъде създадена временна комисия за изменение и допълнение на правилника за работа на ОбС.

Банков – Има ли други предложения? Няма. Всички 37 съветника сме. Подлагам на гласуване анблок дневния ред.

Гласували      за – 36                        против – 1                             въздържали се – няма

Приема се.

 

Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Избор на временна комисия за изменение и допълнение на правилника за работа на общинския съвет.

           

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

___________________________________________________________________________________

 

Банков – Имате думата за предложения по броя на членовете на комисията за избор на председател на ОбС.

Костов – От името на общинските съветници от ПП ГЕРБ съм упълномощен и предлагам за председател д-р Данаил Ибришимов.

Антонова – От името на общинските съветници от ПП БСП предлагам за председател Николай Пенев.

Банков – Има ли други предложения? Няма. Прекратяваме обсъжданията. Подлагам го на гласуване.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Изборът е с тайно гласуване и трябва да изберем комисия, имате ли предложения по численост и състав?

Костов – Предлагам комисията по избора да се състои от петима членове.

Банков – Има ли други предложения? Няма. Подлагам на гласуване числения състав на комисията по предложението на г-н Костов.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Костов – В състава на комисията предлагам да влязат Т. Петкова като председател, Ил. Бицова, Яв. Брънков, Ст. Стоянов, Яс. Киров.

Банков – Има ли други предложения?

Антонова – Като втора по големина група в състава на съвета бих искала да предложа г-н Банков, не може обаче, както разбирам сега. Добре, предлагам Катя Георгиева.

Банков – Г-н Костов, има шест предложения, може ли някакъв компромис да се направи?

Киров – Правя си отвод.

Банков – Няма други предложения, подлагам на гласуване състава на комисията - Т. Петкова като председател, Ил. Бицова, Яв. Брънков, Ст. Стоянов, К. Георгиева.

Гласували      за – 37                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Петкова - Уважаеми дами и господа, позволете ми да поздравя всички вас с избора за общински съветници, да ви пожелая здраве и успешен мандат. Процедурата по избор на председател на общински съвет изисква технологично време, за да се подготвят бюлетините. Искам да направя разяснение за самия процес, който ще протече по избора. Всеки от вас ще получи бюлетина, на която са написани имената на двамата номинирани за председател на ОбС. Бюлетината ще бъде подписана на гърба от всички членове на комисията. По азбучен ред ще бъдете поканени да получите бюлетина и плик. След което в дъното на залата е оформена  стаята за гласуване и ще помоля всеки да влезе в стаята и на бюлетината  се зачерква името на кандидата, за когото не желаете да гласувате, т.е. трябва да остане не зачеркнато името на кандидата, който желаете да бъде избран за председател на общински съвет, след което поставяте бюлетината в плика и го пускате в урната

Банков – Обявявам 20 минути почивка за подготовка работата на комисията по избора. Сега е 10.35 ч., до 10.55 ч.

След почивката има наличен кворум в залата.

            Комисията по избора започна процедурата по избор на председател на ОбС. Беше произведено тайно поименно гласуване.

 

            Петкова – Резултатите от гласуването за председател на Общинския съвет са следните:

            Брой общински съветници                                     37                   

Брой общински съветници гласували                   37

            Брой бюлетини за д-р Д. Ибришимов                   22                                          

Брой бюлетини за Н. Пенев                                   10                                          

            Брой недействителни бюлетини                             5

 

            Комисията определя за избран за председател на Общински съвет Ямбол д-р Данаил Ибришимов.

             

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

Избира за председател на Общински съвет Ямбол д-р Данаил Георгиев Ибришимов.

 

 

            Банков – Уважаеми колеги благодаря за съвместната работа на това заседание и давам думата на новоизбрания председател. Честито! Желая Ви успешен мандат! Заповядайте!

 

 

            Ибришимов - Уважаеми колеги, благодаря за доверието, което имахте към мен, за това че ме избрахте за председател на ОбС. Надявам се в най-скоро време да оправдая това ваше доверие. Първо искам  да се извиня за грешките,  които ще допусна в моята работа като председател, но се надявам че с помощта на д-р Петкова ще вляза в релси бързо, за да може работата на ОбС да бъде както трябва. Пожелавам много здраве на всички вас и успешен мандат.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА Избор на временна комисия за изменение и допълнение на правилника за работа на общинския съвет.

___________________________________________________________________________________

 

            Ибришимов  – Имате думата за броя членове на ВК за работа по правилника.

            Папашимов - Предлагам комисията да е от 5 члена.

            Антонова - Уважаеми колеги, предлагам комисията да се състои от девет члена и ще се обоснова защо. Имаме представители на 8 политически партии и коалиции и тъй като този документ е много важен за работата на ОбС, затова е редно от всяка политическа партия да има представител.

            Папашимов - За мен пет члена от различни партии в тази комисия ще я направят гъвкава и ще работи по-добре. Всички партии в общинския съвет ще може да дадат писмено своите предложения за промяна и допълнение на правилника, които комисията ще вземе под внимание.

            Ибришимов – Няма други предложения, подлагам на гласуване предложението на д-р Папашимов.

Гласували      за – 24                        против – 13                           въздържали се – няма

Приема се.

            Няма смисъл да гласуваме другото предложение. По състава имате ли предложения.

            Папашимов – Предлагам във ВК да влязат д-р Т. Петкова, Н. Костадинов, Г. Костов, Т. Тодоров, П. Додов.

            Антонова – Представителите на ГЕРБ отново дискриминират втората по големина група от ПП БСП. Предлагам Катя Георгиева да влезе в състава на ВК. Ще правим правилник, по който заедно ще работим, а Вие загърбвате повечето политически сили.

            Д. Стоянов - Имам предложение за председател да бъде избран г-н Додов. Считам, че трябва да се направи промяна и г-н Додов е с опит и д-р по Икономика, така че може да оглави тази комисия.

            Тодоров – Искам да си дам отвод от състава на ВК и като представител на четвъртата по големина група да дам предимство на втората по големина.

            Додов – Правя си отвод по предложението на г-н Д. Стоянов за председател на ВК.

            Карска - Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, това, което се случва на първата сесия е срамно за един общински съвет и е срамно за една партия, която иска да овладее цялата власт. Правилника не го подценявайте, това е документа по-който ще работим  4 години. Подкрепям предложението на г-н Стоянов, че за да има промяна трябва да се промени фактора човек. Моето предложение е, че в тази комисия да влезе г-н Банков, човек който разбира от правилник. Нека да бъде и г-жа Петкова, но колеги моля ви, почивайте на разума. Добре, че г-н Тодоров си даде отвод, защото за 4 години не сме чули и едно изказване. Аз се съмнявам, че познава правилника. И да, вие  може да имате основание да го подкрепите, защото той гласува с вас за избора на председател. Още на първата сесия стана ясно, кой с кого е.

            Тодоров - Г-жо Карска, аз се засмях, защото при тайно гласуване няма как да се разбере за кого съм гласувал. Относно изказванията, ето аз пак се изказвам, но вас ви отстраниха на предния общински съвет и не знам дали сега пак ще ви отстранят, така че имате към какво да насочите мисълта си и как да се държите в обществото, но не тук.

            Банков - Благодаря за това, че ме предложихте. Мисля, че К. Георгиева има виждания по правилника и ще може да се справи. Правя си отвод.

            Папашимов – Предлагам да гласуваме анблок петте члена на ВК.

            Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложения състав на ВК за работа по правилника.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Избира временна комисия за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол в състав:

            Татяна Петкова, Николай Костадинов, Галин Костов, Павел Додов, Катя Георгиева.

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния закривам първото заседание на Общински съвет Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

 

                                             д-р Д. Ибришимов

 

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

                                                                                                             В. Андреева