РЕШЕНИЯ

 

НА ПЪРВАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 6 НОЕМВРИ  2015г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

            1. Избор на председател на Общинския съвет.

            2. Избор на временна комисия за изменение и допълнение на правилника за работа на общинския съвет.

           

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА Избор на председател на Общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       Избира за председател на Общински съвет Ямбол д-р Данаил Георгиев Ибришимов.

 

 

 

                ПО ТОЧКА ВТОРА Избор на временна комисия за изменение и допълнение на правилника за работа на общинския съвет.

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Избира временна комисия за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол в състав:

            Татяна Петкова, Николай Костадинов, Галин Костов, Павел Додов, Катя Георгиева.